Marka 1:1-45

  • Yohane Mukhuvuri a chumayela (1-8)

  • Ku khuvuriwa ka Yesu (9-11)

  • Sathana a ringa Yesu (12, 13)

  • Yesu a sungula ku chumayela eGaleliya (14, 15)

  • Vadyondzisiwa va Yesu vo sungula (16-20)

  • Moya lowu nga basangiki wu hlongoriwa (21-28)

  • Yesu a hanyisa vo tala eKapernawume (29-34)

  • Yesu a khongela endhawini leyi nga riki na munhu (35-39)

  • Ku horisiwa ka munhu loyi a nga ni nhlokonho (40-45)

1  Ku sungula ka mahungu lamanene mayelana na Yesu Kreste, N’wana wa Xikwembu:  Hilaha swi tsariweke hakona hi muprofeta Esaya a ku: “(Vonani! Ndzi rhuma nandza wa mina emahlweni ka wena,* loyi a nga ta ku lunghisela ndlela.)+  Rito ra loyi a huwelelaka emananga ri ri: ‘Lunghisani ndlela ya Yehovha!* Basisani tindlela takwe.’”+  Yohane Mukhuvuri a a ri emananga, a chumayela vanhu leswaku va hundzuka va khuvuriwa leswaku va ta rivaleriwa swidyoho.+  Vanhu hinkwavo lava tshamaka eYudiya ni le Yerusalema a va ya eka yena, a a va khuvula eNambyeni wa Yordani, va vula swidyoho swa vona va nga fihli nchumu.+  Yohane a a ambala swiambalo leswi endliweke hi voya bya kamela a tlhela a boha bandhi leri endliweke hi dzovo,+ a a dya tinjiya ni vulombe bya le nhoveni.+  A a chumayela a ku: “Loyi a taka endzhaku ka mina wa ndzi tlula hi matimba, a ndzi faneleki ku korhama ndzi tshunxa tintambhu ta maphaxani yakwe.+  Ndzi mi khuvula hi mati kambe yena u ta mi khuvula hi moya lowo kwetsima.”+  Siku rin’wana, Yesu u tile a huma hi le Nazareta wa Galeliya kutani Yohane a n’wi khuvula eYordani.+ 10  Hi ku hatlisa loko a huma ematini, u vone matilo ma pfuleka kutani moya lowo kwetsima wu xikela ehenhla ka yena ku fana ni tuva.+ 11  Hiloko ku twala rito ri huma ematilweni ri ku: “U N’wana wa mina loyi ndzi n’wi rhandzaka; ndzi ku amukerile.”+ 12  Hi nkarhi wolowo moya wa Xikwembu wu n’wi yisa emananga. 13  Kutani a tshama emananga masiku ya 40, a ri karhi a ringiwa hi Sathana.+ A a tshama ni swiharhi, kambe tintsumi a ti n’wi tirhela.+ 14  Endzhaku ka loko Yohane a khomiwile, Yesu a ya eGaleliya+ a ya chumayela mahungu lamanene ya Xikwembu+ 15  a ku: “Nkarhi lowu ku profetiweke ha wona wu fikile naswona Mfumo wa Xikwembu wu tshinele. Hundzukani+ mi va ni ripfumelo eka mahungu lamanene.” 16  Loko a ri karhi a famba etlhelo ka Lwandle ra Galeliya, a vona Simoni ni makwavo Andriya+ va ri karhi va hoxa tinete ta vona elwandle,+ hikuva a va ri vaphasi va tihlampfi.+ 17  Yesu a ku eka vona: “Ndzi landzeleni, ndzi ta mi endla vaphasi va vanhu.”+ 18  Hiloko va hatla va siya tinete ta vona va n’wi landzela.+ 19  Loko a ya emahlweninyana, a vona Yakobo n’wana wa Zebediya na Yohane makwavo, va ri exikepeni va ri karhi va lunghisa tinete ta vona,+ 20  hiloko a va vitana. Kutani va siya tata wa vona Zebediya exikepeni ni vatirhi vakwe, va n’wi landzela. 21  Hiloko va ya eKapernawume. Loko ku sungula Savata, Yesu a nghena esinagogeni a sungula ku dyondzisa.+ 22  Kutani va hlamarisiwa hi madyondziselo yakwe, hikuva leswi a a va dyondzisa swona a swi huma eka Xikwembu, a a nga dyondzisi ku fana ni vatsari.+ 23  Hi nkarhi wolowo a ku ri ni wanuna loyi a a ri ni moya lowu nga basangiki esinagogeni ya vona, hiloko a huwelela a ku: 24  “Hi ku dyohele yini, wena Yesu wa le Nazareta?+ Xana u tele ku ta hi lovisa? Ndzi ku tiva kahle, u Mukwetsimi wa Xikwembu.”+ 25  Kambe Yesu a wu tshinya, a ku: “Miyela u huma eka yena!” 26  Kutani loko moya lowu nga basangiki wu n’wi rhurhumerisile wu tlhela wu huwelela hi rito leri tlakukeke, wu huma eka wanuna yoloye. 27  Vanhu hinkwavo va hlamala ngopfu lerova va sungula ku vulavula va ri voxe, va ku: “Ndlela leyi a dyondzisaka ha yona ya hlamarisa! A hi si tshama hi swi vona leswi. U ni matimba yo hlongola hambi ku ri mimoya leyi nga basangiki, naswona ya n’wi yingisa.” 28  Xisweswo ndhuma ya yena yi hangalaka hi ku hatlisa etindhawini hinkwato etikweni hinkwaro ra Galeliya. 29  Hiloko va huma esinagogeni va ya ekaya ka Simoni na Andriya va ri na Yakobo na Yohane.+ 30  Mana wa nsati wa Simoni+ a a etlele a karhatiwa hi ku hisa ka miri, hiloko va byela Yesu leswaku wa vabya. 31  Yesu a ya eka yena a fika a n’wi khoma hi voko a n’wi pfuxa. Hiloko a hola, kutani a sungula ku va lunghisela swakudya. 32  Loko ri perile, vanhu va n’wi tisela vanhu hinkwavo lava vabyaka ni lava nga ni madimona;+ 33  naswona vanhu hinkwavo va le mutini va hlengeletana enyangweni ya yindlu. 34  Kutani a hanyisa vanhu vo tala lava a va khomiwe hi mavabyi yo hambanahambana,+ a tlhela a hlongola madimona yo tala, kambe a a nga ma pfumeleli madimona leswaku ma vulavula, hikuva a ma n’wi tiva leswaku i Kreste.* 35  U pfuke nimpundzu swinene a humela ehandle ka ha ri ni munyama, a ya endhawini leyi nga riki na vanhu a ya khongela.+ 36  Kambe Simoni ni lava a va ri na yena va famba va n’wi lava 37  ivi va n’wi kuma, kutani va ku eka yena: “Vanhu hinkwavo va lavana na wena.” 38  Kambe a va hlamula a ku: “A hi yeni kun’wana, emadorobeni lama nga kusuhi, leswaku na kona ndzi ta chumayela, hikuva ndzi tele sweswo.”+ 39  Hiloko a famba a ya chumayela emasinagogeni ya vona etikweni hinkwaro ra Galeliya, a hlongola ni madimona.+ 40  Kutani ku ta munhu loyi a nga ni nhlokonho eka yena, a fika a khinsama a n’wi kombela, a ku: “Loko u swi lava, u nga ndzi basisa.”*+ 41  Hiloko a n’wi twela vusiwana, a tshambuluta voko rakwe a n’wi khumba a ku eka yena: “Ndza swi lava! Basisiwa.”+ 42  Hiloko nhlokonho yi nyamalala, a hola hi nkarhi wolowo. 43  Loko munhu yoloye a nga si famba, Yesu a n’wi lerisa 44  a ku: “U nga byeli munhu mhaka leyi, kambe famba u ya tikombisa eka muprista kutani u nyikela swilo swa ku basisiwa ka wena leswi Muxe a swi leriseke,+ leswaku byi va vumbhoni eka vaprista.”+ 45  Kambe loko munhu loyi a suka a sungula ku byela vanhu hi mhaka leyi, hinkwako laha a ya kona, lerova Yesu a nga ha swi koti ku nghena emutini, kambe a a tshama ehandle ka muti laha ku nga riki na vanhu. Hambiswiritano, a va hamba va ya eka yena va huma etindhawini to hambanahambana.+

Tinhlamuselo ta le hansi

Hi Xigriki, “emahlweni ka xikandza xa wena.”
Kumbexana “a ma n’wi tiva.”
Kumbe “u nga ndzi hanyisa.”