ANG BANTAYAN Pebrero 2013 | Ano ang Matututuhan Natin Kay Moises?

Alamin ang tatlong magagandang katangian ni Moises at ang matututuhan natin sa kaniyang halimbawa.

TAMPOK NA PAKSA

Sino si Moises?

May malaking paggalang sa tapat na taong ito ang mga Kristiyano, Judio, Muslim, at iba pa. Ano ang alam mo tungkol sa kaniya?

TAMPOK NA PAKSA

Moises—May Pananampalataya

May matibay na pananampalataya si Moises dahil pangunahin sa kaniyang buhay ang mga pangako ng Diyos. Paano ka magkakaroon ng gayunding pananampalataya?

TAMPOK NA PAKSA

Moises—May Kapakumbabaan

Para sa marami, isang kahinaan ang kapakumbabaan. Ano ang pangmalas ng Diyos sa katangiang ito? Paano ito ipinakita ni Moises?

TAMPOK NA PAKSA

Moises—May Pag-ibig

Nagpakita si Moises ng pag-ibig sa Diyos at sa mga kapuwa niya Israelita. Anong aral ang matututuhan natin sa halimbawa niya?

MAGING MALAPÍT SA DIYOS

“Siya ang Diyos ... ng mga Buháy”

Kayang daigin ng Diyos ang kamatayan sa pamamagitan ng pagkabuhay-muli. Gaano katiyak ang pangakong iyan?

BINAGO NG BIBLIYA ANG KANILANG BUHAY

“Gusto Nilang Alamin Ko Mismo ang Katotohanan”

Pangarap ni Luis Alifonso na maging isang misyonero ng Mormon. Paano binago ng Bibliya ang kaniyang mga tunguhin at ang kaniyang buhay?

SUSI SA MALIGAYANG PAMILYA

Kapag May Kapansanan ang Iyong Anak

Alamin ang tatlong hamong napapaharap sa iyo at kung paano makatutulong ang Bibliya.

Ano ang “Ebanghelyo ni Hudas”?

Isinulat ba ito ni Hudas, ang alagad na nagkanulo kay Jesus? Makaaapekto ba ito sa pagkaunawa natin sa mga turo ni Jesus?

Sagot sa mga Tanong sa Bibliya

Kung ang Diyos ang lumalang sa lahat ng bagay, siya rin ba ang lumalang sa Diyablo? Alamin ang sinasabi ng Bibliya.

Iba Pang Mababasa Online

Bible Card ni Esau

Paano ipinakita ni Esau na hindi niya pinahalagahan ang sagradong mga bagay? I-print ang Bible card na ito para malaman.

Magiging Maawain Ka Ba?

Pag-aralang mabuti ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano, at alamin kung anong aral ang matututuhan mo.