ANG BANTAYAN Nobyembre 2009

TAMPOK NA PAKSA

Turo 1: Ang Kaluluwa ay Imortal

Alamin ang sinasabi ng Bibliya tungkol sa kaluluwa.

TAMPOK NA PAKSA

Turo 2: Pinahihirapan sa Impiyerno ang Masasama

Parurusahan ba talaga ng maibiging Diyos ang mga tao sa impiyerno?

TAMPOK NA PAKSA

Turo 4: Ang Diyos ay Isang Trinidad

Ang pananalitang tatlong persona sa iisang pagka-Diyos ay wala sa Bibliya. Bakit?

SUSI SA MALIGAYANG PAMILYA

Kapag Kailangan ng Asawa ang Higit na Pangangalaga

Basahin ang tatlong mungkahi na makatutulong kapag may nagtatagal na sakit ang iyong asawa.

Ang Bibliya—Kamangha-manghang Naingatan

Alamin kung paano nanganib ang Bibliya, at kung paanong ito ay napatunayang isang pambihirang aklat dahil naingatan ito hanggang sa ating panahon.