ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Hunyo 2015

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Hulyo 27 hanggang Agosto 30, 2015.

Si Kristo—Ang Kapangyarihan ng Diyos

Nakinabang sa mga himala ni Jesus ang mga tao sa sinaunang Israel. Ipinakikita ng mga ito kung ano ang gagawin niya para sa mga tao sa hinaharap.

Mahal Niya ang mga Tao

Ano ang nadarama ni Jesus para sa mga tao, at paano ito makikita sa kaniyang mga himala?

Makapananatili Tayong Malinis

May binabanggit ang Bibliya na tatlong bagay na tutulong sa atin na labanan ang imoral na mga pagnanasa.

“Kung Kaya ni Kingsley, Kaya Ko Rin!”

Maraming hamon ang napagtagumpayan ni Kingsley, na taga-Sri Lanka, para magampanan ang isang atas na ilang minuto lang niyang ihaharap.

Mamuhay Kaayon ng Modelong Panalangin—Bahagi 1

Bakit sinimulan ni Jesus ang panalanging ito sa mga salitang “Ama namin” sa halip na “Ama ko”?

Mamuhay Kaayon ng Modelong Panalangin—Bahagi 2

Kapag humihiling tayo sa Diyos ng ating tinapay sa araw-araw, hindi lang pisikal na pagkain para sa ating sarili ang hinihiling natin.

“Nangangailangan Kayo ng Pagbabata”

May apat na bagay na inilalaan si Jehova para tulungan tayong mabata ang mga pagsubok o mahihirap na sitwasyon.

Natatandaan Mo Ba?

Nabasa mo ba ang nakaraang mga isyu ng Bantayan? Tingnan kung ano ang natatandaan mo.