Pumunta sa nilalaman

Pumunta sa talaan ng mga nilalaman

Mamuhay Kaayon ng Modelong Panalangin—Bahagi 2

Mamuhay Kaayon ng Modelong Panalangin—Bahagi 2

“Nalalaman ng Diyos na inyong Ama kung anong mga bagay ang kinakailangan ninyo.”—MAT. 6:8.

1-3. Bakit kumbinsido ang isang sister na alam ni Jehova ang kailangan natin?

HINDING-HINDI malilimutan ni Lana ang nangyari sa kaniya sa Germany noong tag-araw ng 2012. Kumbinsido siyang sinagot ni Jehova ang dalawang panalangin niya. Una siyang nanalangin habang nasa tren papuntang airport. Hiniling niyang makapagpatotoo siya. Pagdating sa airport, nanalangin ulit siya dahil nalaman niyang inilipat ang flight niya kinabukasan. Wala siyang matutuluyan at halos wala na ring pera.

2 Hindi pa tapos manalangin si Lana nang may marinig siyang nagsalita, “Hello, Lana, ano’ng ginagawa mo rito?” Dating kaeskuwela ni Lana ang lalaking nagtanong. Papuntang South Africa ang lalaki at inihatid sa airport ng nanay at lola niya. Nalaman ng nanay niya na si Elke ang sitwasyon ni Lana. Niyaya ni Elke si Lana na tumuloy sa bahay nila. Maraming itinanong si Elke at ang nanay nito tungkol sa paniniwala ni Lana at sa pagiging payunir niya.

3 Kinabukasan, pagkatapos mag-almusal, sinagot ni Lana ang iba pa nilang tanong tungkol sa Bibliya. Kinuha rin niya ang mga impormasyong kailangan para masubaybayan ang interes nila. Nakauwi  nang ligtas si Lana at patuloy na nagpayunir. Kumbinsido siya na ang “Dumirinig ng panalangin” ang nasa likod ng mga nangyari sa kaniya.—Awit 65:2.

4. Anong mga pangangailangan ang tatalakayin natin?

4 Kapag bigla tayong nagkaproblema, baka napakadali sa atin na manalangin para humingi ng tulong, at natutuwa naman si Jehova na pakinggan ang panalangin ng kaniyang tapat na mga lingkod. (Awit 34:15; Kaw. 15:8) Pero kung bubulay-bulayin natin ang modelong panalangin, makikita nating may mas mahahalagang pangangailangan pa tayo na dapat ipanalangin. Halimbawa, pansinin kung paano itinatampok sa huling tatlong kahilingan sa modelong panalangin ang espirituwal na mga pangangailangan natin. At ano pa ang kailangan nating gawin para makapamuhay ayon sa ikaapat na kahilingan tungkol sa tinapay natin sa araw-araw?—Basahin ang Mateo 6:11-13.

“IBIGAY MO SA AMIN NGAYON ANG AMING TINAPAY PARA SA ARAW NA ITO”

5, 6. Bakit mahalaga ang paghiling ng “aming tinapay” kahit may sapat tayong materyal na bagay?

5 Pansinin na ang kahilingang ito ay hindi lang paghiling ng “aking tinapay” kundi ng “aming tinapay.” Sinabi ni Victor, isang tagapangasiwa ng sirkito sa Africa: “Madalas akong magpasalamat nang taimtim kay Jehova dahil hindi na namin masyadong iniisip ng misis ko kung saan manggagaling ang susunod naming kakainin, ni inaalala namin kung sino ang magbabayad ng aming renta. Ang mga kapatid ang nag-aasikaso sa amin araw-araw. Pero ipinananalangin ko na makayanan ng mga tumutulong sa amin ang pinansiyal na mga problema nila.”

6 Kung may sapat tayong pagkain, maaari nating alalahanin ang mga kapatid nating mahihirap o naapektuhan ng sakuna. Ipanalangin natin sila at kumilos kaayon ng ating mga panalangin. Halimbawa, puwede tayong magbigay ng kung ano ang mayroon tayo. Maaari din tayong regular na magbigay ng donasyon sa pambuong-daigdig na gawain dahil alam natin na ginagamit ito nang tama.—1 Juan 3:17.

7. Paano ipinakita ni Jesus na hindi tayo dapat “mabalisa tungkol sa susunod na araw”?

7 Nang banggitin ni Jesus ang tungkol sa ating pang-araw-araw na tinapay, malamang na pangunahing mga pangangailangan natin ang tinutukoy niya. Kaya matapos ipakitang dinaramtan ng Diyos ang ligáw na mga bulaklak, sinabi niya: “Hindi ba mas lalong daramtan niya kayo, kayo na may kakaunting pananampalataya? Kaya huwag kayong mabalisa at magsabing, . . . ‘Ano ang aming isusuot?’” Pagkatapos, inulit niya: “Huwag kayong mabalisa tungkol sa susunod na araw.” (Mat. 6:30-34) Ipinakikita nito na sa halip na maging materyalistiko, dapat tayong makontento sa mga pangunahing pangangailangan natin sa araw-araw. Kasali sa mga ito ang disenteng tahanan, trabaho para makapaglaan sa pamilya, at karunungan para maharap ang mga problema sa kalusugan. Pero kapag pisikal na mga pangangailangan lang ang ipinananalangin natin, hindi tayo balanse. May espirituwal na mga pangangailangan tayo na di-hamak na mas mahalaga kaysa sa mga ito.

8. Ano ang ipinaaalaala sa atin ng sinabi ni Jesus tungkol sa ating pang-araw-araw na tinapay? (Tingnan ang larawan sa simula ng artikulo.)

8 Ipinaaalaala sa atin ng sinabi ni Jesus tungkol sa ating pang-araw-araw na tinapay na kailangan natin ng espirituwal na pagkain. “Ang tao ay mabubuhay,” ang sabi ng ating Panginoon, “hindi sa tinapay lamang, kundi sa bawat pananalitang lumalabas sa bibig ni Jehova.” (Mat. 4:4) Kaya dapat na lagi nating ipanalangin na patuloy tayong paglaanan ni Jehova ng espirituwal na pagkain sa tamang panahon.

 “PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA PAGKAKAUTANG”

9. Bakit masasabing “pagkakautang” ang mga kasalanan natin?

9 Bakit “pagkakautang” ang salitang ginamit ni Jesus, samantalang sa isa pang pagkakataon, “kasalanan” ang ginamit niya? (Mat. 6:12; Luc. 11:4) Mahigit 60 taon na ang nakalilipas, ipinaliwanag ng babasahing ito: “Kapag nagkakasala tayo laban sa kautusan ng Diyos, nagkakautang tayo sa kaniya. . . . Para sa ating mga kasalanan, maaaring hingin ng Diyos ang buhay natin bilang kabayaran. . . . Maaari niyang bawiin sa atin ang kaniyang kapayapaan, anupat pinuputol ang lahat ng mapayapang kaugnayan sa atin. . . . Pananagutan nating ibigin siya sa pamamagitan ng pagsunod; at kapag nagkakasala tayo, nabibigo tayong bayaran ang utang nating pag-ibig sa kaniya, dahil ang kasalanan ay kawalan ng pag-ibig sa Diyos.”—1 Juan 5:3.

10. Ano ang saligan para mapatawad ni Jehova ang ating mga kasalanan? Ano ang dapat nating madama rito?

10 Araw-araw, kailangan natin ang kapatawaran ni Jehova. Itinatampok nito ang tanging legal na saligan para makansela ng Diyos ang ating mga kasalanan—ang haing pantubos ni Jesus. Halos 2,000 taon na mula nang ibayad ang pantubos, pero dapat natin itong pahalagahan na parang isang regalo na ngayon ibinigay. Ang “halagang pantubos” para sa buhay natin ay “napakamahal” at walang anumang magagawa ang sinumang di-sakdal na tao para mabayaran ito. (Basahin ang Awit 49:7-9; 1 Pedro 1:18, 19.) Kaya dapat nating patuloy na pasalamatan si Jehova para sa napakahalagang regalong ito. Dapat ding ipaalaala sa atin ng pananalitang “aming mga kasalanan,” at hindi “aking mga kasalanan,” na kailangan ng lahat ng mananamba ng Diyos ang maibiging paglalaang ito. Maliwanag, gusto ni Jehova na isipin natin hindi lang ang sariling espirituwal na kapakanan natin kundi pati ang sa iba, kasama na ang mga nagkasala sa atin. Kadalasan, maliliit lang ang gayong mga kasalanan at pagkakataon iyon para maipakita nating talagang mahal natin ang ating mga kapatid at handa tayong patawarin sila, kung paanong pinatatawad tayo ng Diyos.—Col. 3:13.

Kung gusto mong patawarin ka ng Diyos, patawarin mo rin ang iba (Tingnan ang parapo 11)

11. Bakit mahalagang maging mapagpatawad?

11 Nakalulungkot, dahil hindi tayo sakdal, nagkikimkim tayo kung minsan ng sama ng loob sa ating kapuwa. (Lev. 19:18)  Kung sasabihin natin ito sa iba, baka kampihan nila tayo, at masira ang pagkakaisa ng kongregasyon. Kung hahayaan nating magpatuloy ang gayong sitwasyon, ipinakikita nito na hindi natin pinahahalagahan ang awa ng Diyos at ang pantubos. Hindi tayo patatawarin ng ating Ama kung hindi natin pinatatawad ang iba. (Mat. 18:35) Nilinaw ito ni Jesus pagkatapos niyang ibigay ang modelong panalangin. (Basahin ang Mateo 6:14, 15.) Gayundin, para mapatawad tayo ng Diyos, iwasan nating mamihasa sa paggawa ng malubhang kasalanan. Ang pagnanais natin na huwag mamihasa sa kasalanan ay aakay sa atin sa kasunod na kahilingan.—1 Juan 3:4, 6.

“HUWAG MO KAMING DALHIN SA TUKSO”

12, 13. (a) Ano ang nangyari kay Jesus pagkatapos ng kaniyang bautismo? (b) Bakit hindi natin dapat sisihin ang iba kapag nahulog tayo sa tukso? (c) Ano ang napatunayan ng pananatiling tapat ni Jesus hanggang kamatayan?

12 Isaalang-alang natin ang nangyari kay Jesus pagkatapos ng kaniyang bautismo. Makatutulong ito para maintindihan natin kung bakit kailangan nating hilingin: “Huwag mo kaming dalhin sa tukso.” Inakay si Jesus ng espiritu ng Diyos patungo sa ilang. Bakit? “Upang tuksuhin ng Diyablo.” (Mat. 4:1; 6:13) Dapat ba nating ikagulat ito? Hindi, kung nauunawaan natin ang pangunahing dahilan kung bakit isinugo ng Diyos ang kaniyang Anak sa lupa—para malutas ang isyung bumangon noong tanggihan nina Adan at Eva ang pamamahala ni Jehova. May mga tanong na kailangan ng panahon para masagot. Halimbawa, may mali ba sa paraan ng paglalang ng Diyos sa tao? Posible ba para sa isang taong sakdal na itaguyod ang soberanya ng Diyos kahit ginigipit ng “isa na balakyot”? At mas makabubuti ba sa mga tao kung sila ang mamamahala sa kanilang sarili at hindi ang Diyos, gaya ng ipinahihiwatig ni Satanas? (Gen. 3:4, 5) Kapag nasagot na ang mga tanong na ito, malalaman ng lahat ng matatalinong nilalang na ang paraan ng pamamahala ni Jehova ang pinakamabuti.

13 Si Jehova ay banal, kaya hindi niya kailanman tutuksuhin ang sinuman na gumawa ng masama. Ang Diyablo “ang Manunukso.” (Mat. 4:3) Kaya niyang gumawa ng nakatutuksong mga sitwasyon. Pero nakadepende sa bawat isa kung magpapadala siya sa tukso o hindi. (Basahin ang Santiago 1:13-15.) Agad na tinanggihan ni Jesus ang bawat panunukso ni Satanas sa pamamagitan ng pagsipi sa Salita ng Diyos. Sa gayon, naitaguyod ni Jesus ang karapatan ng Diyos na mamahala. Pero hindi sumuko si Satanas. Naghintay siya “hanggang sa iba pang kumbinyenteng panahon.” (Luc. 4:13) Nanatiling tapat si Jesus sa kabila ng lahat ng pagsisikap ni Satanas na sirain ang kaniyang katapatan. Itinaguyod ni Kristo ang matuwid na soberanya ni Jehova at pinatunayan niyang puwedeng manatiling tapat ang isang sakdal na tao kahit sa ilalim ng pinakamahirap na pagsubok. Pero sinisikap ding tuksuhin ni Satanas ang mga tagasunod ni Jesus, kasama ka na.

14. Ano ang dapat nating gawin para hindi tayo mahulog sa tukso?

14 Dahil kailangang malutas ang isyu tungkol sa soberanya ng Diyos, hinahayaan ni Jehova ang Manunukso na gamitin ang sanlibutang ito para tuksuhin tayo. Hindi tayo dinadala ng Diyos sa tukso. May tiwala siya sa atin at gusto niya tayong tulungan. Iginagalang niya ang kalayaan nating magpasiya, kaya hindi niya tayo awtomatikong pinipigilang mahulog sa tukso. May dalawang bagay tayong dapat gawin—manatiling gising sa espirituwal at patuloy na manalangin. Paano sinasagot ni Jehova ang ating mga panalangin?

Panatilihin ang iyong espirituwalidad at sigasig sa ministeryo (Tingnan ang parapo 15)

15, 16. (a) Ano ang ilang tukso na kailangan nating labanan? (b) Sino ang dapat sisihin kapag nahulog ang isa sa tukso?

15 Binibigyan tayo ni Jehova ng kaniyang makapangyarihang banal na espiritu para mapalakas tayo at matulungang labanan ang tukso. Binababalaan din tayo ng Diyos sa pamamagitan  ng kaniyang Salita at ng kongregasyon tungkol sa mga sitwasyong dapat nating iwasan, gaya ng pag-aaksaya ng panahon, pera, at lakas sa hindi gaanong mahahalagang materyal na bagay. Sina Espen at Janne ay nakatira sa isang mayamang bansa sa Europe. Sa loob ng maraming taon, regular pioneer sila sa isang lugar sa bansa nila kung saan malaki ang pangangailangan. Dahil nagkaanak, kinailangan nilang tumigil sa pagpapayunir. Dalawa na ang anak nila ngayon. “Madalas naming ipanalangin kay Jehova,” ang sabi ni Espen, “na hindi kami mahulog sa tukso ngayong nabawasan na ang panahon namin para sa teokratikong mga gawain. Hinihiling namin kay Jehova na tulungan kaming mapanatili ang aming espirituwalidad at sigasig sa ministeryo.”

16 Ang isa pang tukso na kailangan nating labanan ngayon ay ang panonood ng pornograpya. Kapag nahulog tayo sa tuksong ito, hindi natin masisisi si Satanas. Bakit? Dahil hindi tayo mapipilit ni Satanas at ng kaniyang sanlibutan na gawin ang isang bagay na ayaw natin. Ang ilan ay nahulog sa tuksong ito dahil hinayaan nilang maglaro sa isipan nila ang masasamang bagay. Pero malalabanan natin ang tukso, gaya nagawa ng marami nating kapatid.—1 Cor. 10:12, 13.

“ILIGTAS MO KAMI MULA SA ISA NA BALAKYOT”

17. (a) Paano tayo makapamumuhay kaayon ng kahilingang iligtas tayo mula sa isa na balakyot? (b) Anong magandang kalagayan ang malapit na nating maranasan?

17 Para makapamuhay kaayon ng kahilingang “iligtas mo kami mula sa isa na balakyot,” dapat nating sikapin na “hindi [maging] bahagi ng sanlibutan” ni Satanas. At “huwag [nating] ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay man na nasa sanlibutan.” (Juan 15:19; 1 Juan 2:15-17) Kailangan dito ang patuloy na pakikipagpunyagi. Laking ginhawa natin kapag pinuksa na ni Jehova si Satanas at ang masamang sanlibutan nito bilang sagot sa kahilingan natin! Pero tandaan na noong ihagis si Satanas mula sa langit, alam niyang kaunti na lang ang kaniyang panahon. Galit na galit siya, at ginagawa niya ang lahat para sirain ang ating katapatan. Kaya dapat tayong patuloy na manalanging iligtas tayo mula sa kaniya.—Apoc. 12:12, 17.

18. Para maligtas kapag pinuksa ang sanlibutan ni Satanas, ano ang dapat nating patuloy na gawin?

18 Gusto mo bang mabuhay sa isang daigdig na wala na si Satanas? Kung gayon, patuloy mong ipanalangin na dumating ang Kaharian ng Diyos, para mapabanal ang pangalan ng Diyos at matupad ang kaniyang kalooban sa lupa. Umasa kay Jehova para sa iyong espirituwal at materyal na pangangailangan. Oo, maging determinadong mamuhay kaayon ng modelong panalangin.