ANG BANTAYAN—EDISYON PARA SA PAG-AARAL Nobyembre 2018

Ang mga araling artikulo sa isyung ito ay para sa Disyembre 31, 2018 hanggang Pebrero 3, 2019.

“Bilhin Mo ang Katotohanan at Huwag Mong Ipagbili Iyon”

Ano ang kahulugan ng bilhin ang katotohanan? Kapag natamo natin ito, paano tayo makapanghahawakan dito?

“Lalakad Ako sa Iyong Katotohanan”

Paano natin mapatitibay ang ating determinasyong manghawakang mahigpit sa mahalagang katotohanang itinuro sa atin ni Jehova?

Magtiwala kay Jehova at Mabuhay!

Makatutulong sa atin ang aklat ng Habakuk na manatiling panatag sa kabila ng mga problema.

Sino ang Humuhubog sa Iyong Pag-iisip?

Paano ka mahuhubog ng kaisipan ni Jehova at hindi ng sa tao?

Tinutularan Mo Ba ang Kaisipan ni Jehova?

Ano ang ibig sabihin ng ‘baguhin ang ating pag-iisip,’ at paano natin ito magagawa?

Kabaitan—Katangiang Ipinakikita sa Salita at sa Gawa

Ang kabaitan ay isang aspekto ng bunga ng banal na espiritu ng Diyos. Paano natin malilinang ang magandang katangiang ito?

Mga Tanong Mula sa mga Mambabasa

Sino ang mga Tagapagpala na binanggit ni Jesus noong gabi bago siya mamatay, at bakit sila nabigyan ng gayong titulo?

Anong Regalo ang Maibibigay Natin kay Jehova?

Ano ang “mahahalagang pag-aari” na binabanggit sa Kawikaan 3:​9, at paano natin ito magagamit sa ikasusulong ng tunay na pagsamba?