Ruth 4:1-22

4  Kung tungkol kay Boaz, siya ay umahon sa pintuang-daan+ at umupo roon. At, narito! ang manunubos ay dumaraan, na siyang binanggit ni Boaz.+ Nang magkagayon ay sinabi niya: “Lumiko ka, umupo ka rito, Kuwan.” Sa gayon ay lumiko siya at umupo.  Pagkatapos ay kumuha siya ng sampung lalaki mula sa matatandang lalaki+ ng lunsod at sinabi: “Umupo kayo rito.” Sa gayon ay umupo sila.  Sinabi niya ngayon sa manunubos:+ “Ang bahagi ng bukid na pag-aari ng ating kapatid na si Elimelec+ ay kailangang ipagbili ni Noemi, na nagbalik mula sa lupain ng Moab.+  Kung tungkol sa akin, naisip kong dapat kong ipaalam ito sa iyo, na sinasabi, ‘Bilhin mo iyon+ sa harap ng mga nananahanan at ng matatandang lalaki ng aking bayan.+ Kung tutubusin mo iyon ay tubusin mo; ngunit kung hindi mo iyon tutubusin ay sabihin mo sa akin, upang malaman ko, sapagkat walang iba maliban sa iyo na gagawa ng pagtubos,+ at ako ang kasunod mo.’ ” Dahil dito ay sinabi niya: “Ako ang tutubos.”+  Nang magkagayon ay sinabi ni Boaz: “Sa araw na bibilhin mo ang bukid mula sa kamay ni Noemi, bibilhin mo rin iyon mula kay Ruth na babaing Moabita, na asawa ng taong patay, upang ang pangalan ng taong patay ay maibangon sa kaniyang mana.”+  Dito ay sinabi ng manunubos: “Hindi ko iyon kayang tubusin sa ganang akin, dahil baka masira ko ang aking sariling mana. Tubusin mo iyon sa ganang iyo sa pamamagitan ng karapatan kong tumubos, sapagkat hindi ko kayang gawin ang pagtubos.”  At ito ang kaugalian sa Israel noong mga panahong nagdaan may kinalaman sa karapatang tumubos at may kinalaman sa pagpapalitan, upang itatag ang lahat ng uri ng bagay: Huhubarin ng isang tao ang kaniyang sandalyas+ at ibibigay iyon sa kaniyang kapuwa, at ito ang katibayan sa Israel.  Kaya nang sabihin ng manunubos kay Boaz: “Bilhin mo iyon sa ganang iyo,” hinubad niya ang kaniyang sandalyas.+  Nang magkagayon ay sinabi ni Boaz sa matatandang lalaki at sa buong bayan: “Kayo ang mga saksi+ ngayon na binibili ko ang lahat ng kay Elimelec at lahat ng kay Kilion at kay Mahalon mula sa kamay ni Noemi. 10  At gayundin si Ruth na babaing Moabita, na asawa ni Mahalon, ay binibili ko sa ganang akin bilang asawa upang ibangon ang pangalan ng taong patay+ sa kaniyang mana at upang ang pangalan ng taong patay ay hindi mapawi sa gitna ng kaniyang mga kapatid at sa pintuang-daan ng kaniyang dako. Kayo ang mga saksi+ ngayon.” 11  Dahil dito ay sinabi ng buong bayan na nasa pintuang-daan at ng matatandang lalaki: “Mga saksi! Ipagkaloob nawa ni Jehova na ang asawang papasok sa iyong bahay ay maging gaya ni Raquel+ at gaya ni Lea,+ na kapuwa nagtayo ng sambahayan ni Israel;+ at patunayan mo ang iyong halaga sa Eprata+ at gumawa ka ng bantog na pangalan sa Betlehem.+ 12  At ang iyong sambahayan nawa ay maging gaya ng sambahayan ni Perez, na ipinanganak ni Tamar kay Juda,+ mula sa supling na ibibigay sa iyo ni Jehova mula sa kabataang babaing ito.”+ 13  Sa gayon ay kinuha ni Boaz si Ruth at ito ay naging kaniyang asawa at sinipingan niya ito. Kaya ipinagkaloob ni Jehova na ito ay maglihi+ at nagsilang ito ng isang anak na lalaki. 14  At ang mga babae ay nagsimulang magsabi+ kay Noemi: “Pagpalain si Jehova,+ na hindi nagpahintulot na mawalan ng isang manunubos para sa iyo ngayon; upang mahayag ang kaniyang pangalan sa Israel. 15  At siya ay naging tagapagsauli ng iyong kaluluwa at tagapag-alaga sa iyong katandaan,+ sapagkat ang iyong manugang na nagmamahal sa iyo,+ na mas mabuti sa iyo kaysa sa pitong anak na lalaki,+ ay nagsilang sa kaniya.” 16  At kinuha ni Noemi ang bata at inilagay iyon sa kaniyang dibdib, at siya ang naging yaya nito. 17  At binigyan iyon ng mga kapitbahay+ na babae ng pangalan, na sinasabi: “Isang anak na lalaki ang isinilang kay Noemi.” At tinawag nilang Obed+ ang kaniyang pangalan. Siya ang ama ni Jesse,+ na ama ni David. 18  At ito ang mga salinlahi ni Perez:+ naging anak ni Perez si Hezron;+ 19  at naging anak ni Hezron si Ram; at naging anak ni Ram+ si Aminadab; 20  at naging anak ni Aminadab+ si Nason;+ at naging anak ni Nason si Salmon; 21  at naging anak ni Salmon+ si Boaz; at naging anak ni Boaz+ si Obed; 22  at naging anak ni Obed si Jesse;+ at naging anak ni Jesse si David.+

Talababa