Ruth 3:1-18

3  Sinabi ngayon sa kaniya ni Noemi na kaniyang biyenan: “Anak ko, hindi ba dapat kitang ihanap ng isang pahingahang-dako,+ upang mapabuti ka?  At ngayon, hindi ba si Boaz, na ang kaniyang mga kabataang babae ay nakasama mo, ay kamag-anak+ natin? Narito! Siya ay nagtatahip+ ng sebada sa giikan ngayong gabi.  At maligo ka at magpahid ka ng langis+ at isuot mo sa iyo ang iyong balabal+ at bumaba ka sa giikan. Huwag kang magpakilala sa lalaki hanggang sa makatapos siyang kumain at uminom.  At mangyayari nga na paghiga niya, tandaan mo rin kung saan siya nakahiga; at pumaroon ka at alisan mo ng takip ang kaniyang mga paa at humiga ka; at siya, sa ganang kaniya, ang magsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin.”  Dahil dito ay sinabi niya sa kaniya: “Ang lahat ng sinasabi mo sa akin ay gagawin ko.”  At bumaba siya sa giikan at ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kaniya ng kaniyang biyenan.  Samantala, si Boaz ay kumain at uminom, at ang kaniyang puso ay masaya.+ At yumaon ito at humiga sa dulo ng bunton ng mga butil. Pagkatapos ay pumaroon siya nang palihim at inalisan ng takip ang mga paa nito at humiga.  At nangyari nga nang hatinggabi na ay nagsimulang manginig ang lalaki. Sa gayon ay bumaluktot siya, at, narito! may isang babaing nakahiga sa kaniyang paanan!  Nang magkagayon ay sinabi niya: “Sino ka?” Sinabi naman niya: “Ako ay si Ruth na iyong aliping babae, at ilukob mo ang iyong laylayan sa iyong aliping babae, sapagkat ikaw ay isang manunubos.”+ 10  Dahil dito ay sinabi niya: “Pagpalain ka nawa ni Jehova,+ anak ko. Ipinamalas mo ang iyong maibiging-kabaitan+ nang higit sa huling pagkakataon kaysa sa unang pagkakataon,+ sa hindi pagsunod sa mga kabinataan, maralita man o mayaman. 11  At ngayon, anak ko, huwag kang matakot. Ang lahat ng sinasabi mo ay gagawin ko para sa iyo,+ sapagkat ang lahat ng nasa pintuang-daan ng aking bayan ay nakababatid na ikaw ay isang mahusay na babae.+ 12  At ngayon bagaman totoong ako ay isang manunubos,+ may isa pa ring manunubos na mas malapit ang kaugnayan kaysa sa akin.+ 13  Manuluyan ka rito ngayong gabi, at mangyayari nga sa kinaumagahan na kung tutubusin+ ka niya, mabuti! Gawin niya ang pagtubos. Ngunit kung hindi niya kalugdang tubusin ka, tutubusin nga kita, ako mismo, tiyak ito habang nabubuhay si Jehova.+ Manatili kang nakahiga hanggang sa umaga.” 14  At nanatili siyang nakahiga sa kaniyang paanan hanggang sa kinaumagahan at pagkatapos ay bumangon siya bago pa magkakilanlan ang isa’t isa. Sinabi niya ngayon: “Huwag maalaman na may babaing naparito sa giikan.”+ 15  At sinabi pa niya: “Dalhin mo ang balabal na nasa iyo, at isahod mo.” Kaya isinahod niya iyon, at tumakal si Boaz ng anim na takal ng sebada at isinunong iyon kay Ruth, pagkatapos ay pumasok si Boaz sa lunsod. 16  At yumaon siya patungo sa kaniyang biyenan, na ngayon ay nagsabi: “Sino ka, anak ko?” Sa gayon ay sinabi niya sa kaniya ang lahat ng ginawa sa kaniya ng lalaki. 17  At sinabi pa niya: “Itong anim na takal ng sebada ay ibinigay niya sa akin, sapagkat sinabi niya sa akin, ‘Huwag kang pumaroong walang dala sa iyong biyenan.’ ”+ 18  Dahil dito ay sinabi niya: “Maupo kang tahimik, anak ko, hanggang sa malaman mo kung ano ang kalalabasan ng bagay na ito, sapagkat ang lalaki ay hindi magpapahinga malibang matapos niya ang bagay na ito ngayon.”+

Talababa