Mikas 2:1-13

2  “Sa aba niyaong mga nagpapakana ng bagay na nakapipinsala, at niyaong mga nagsasagawa ng masama, habang nasa kanilang mga higaan!+ Sa liwanag ng umaga ay ginagawa nila iyon,+ sapagkat iyon ay nasa kapangyarihan ng kanilang kamay.+  At nagnanasa sila ng mga bukid at inaagaw ang mga iyon;+ ng mga bahay rin, at kinukuha ang mga iyon; at dinadaya nila ang matipunong lalaki at ang kaniyang sambahayan,+ ang isang lalaki at ang kaniyang minanang pag-aari.+  “Kaya ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, nag-iisip ako laban sa pamilyang+ ito ng isang kapahamakan+ na mula roon ay hindi ninyo maaalis ang inyong mga leeg,+ upang hindi kayo lumakad nang may kapalaluan;+ sapagkat iyon ay panahon ng kapahamakan.+  Sa araw na iyon ay may magbabangon tungkol sa inyo ng isang kasabihan+ at mananaghoy ng isang panaghoy, ng isa ngang panaghoy.+ Ang isa ay magsasabi: “Kami ay talagang sinamsaman!+ Ang mismong takdang bahagi ng aking bayan ay binabago niya.+ Ano’t inaalis niya iyon sa akin! Sa di-tapat ay hinahati-hati niya ang aming sariling mga bukid.”  Kaya hindi ka magkakaroon ng sinumang maghahagis ng panali, sa pamamagitan ng palabunutan,+ sa kongregasyon ni Jehova.  Huwag kayong magbitiw ng mga salita.+ Nagbibitiw sila ng mga salita. Hindi sila magbibitiw ng mga salita may kinalaman sa mga bagay na ito. Ang mga kahihiyan ay hindi lilisan.+  “ ‘Sinasabi nga ba, O sambahayan ni Jacob:+ “Ang espiritu ba ni Jehova ay hindi na nasisiyahan, o ito ba ang kaniyang mga pakikitungo?”+ Hindi ba nakabubuti ang aking mga salita+ para sa isa na lumalakad nang matuwid?+  “ ‘At kahapon ay bumangon ang aking sariling bayan bilang isang tunay na kaaway.+ Mula sa harap ng kasuutan ay hinuhubad ninyo ang maringal na palamuti, mula sa mga nagdaraan nang panatag, tulad ng mga bumabalik mula sa digmaan.  Ang mga babae sa aking bayan ay pinalalayas ninyo mula sa bahay na masidhing kinalulugdan ng isang babae. Mula sa kaniyang mga anak ay kinukuha ninyo ang aking karilagan,+ hanggang sa panahong walang takda.+ 10  Bumangon kayo at yumaon,+ sapagkat hindi ito pahingahang-dako.+ Sa dahilang siya ay naging marumi,+ mayroon ngang panggigiba; at ang gawaing panggigiba ay masakit.+ 11  Kung ang isang tao, na lumalakad ayon sa hangin at kabulaanan, ay magsabi ng kasinungalingan:+ “Magbibitiw ako sa iyo ng mga salita tungkol sa alak at tungkol sa nakalalangong inumin,” tiyak na siya rin ang magbibitiw ng mga salita para sa bayang ito.+ 12  “ ‘Tiyak na titipunin ko ang Jacob, kayong lahat;+ walang pagsalang pipisanin ko ang mga nalalabi sa Israel.+ Ilalagay ko sila sa pagkakaisa, tulad ng mga tupa sa kural, tulad ng isang kawan sa gitna ng pastulan nito;+ sila ay magiging maingay dahil sa mga tao.’+ 13  “Yaong nagbubukas ng daan ay aahong una sa kanila:+ magbubukas nga sila ng daan. At daraan sila sa isang pintuang-daan, at lalabas sila mula roon.+ At ang kanilang hari ay daraang una sa kanila, at si Jehova ang nasa unahan nila.”+

Talababa