Namamahala Na ang Kaharian ng Diyos!

Milyon-milyon ang may maligaya at matiwasay na buhay sa ilalim ng perpektong gobyerno ng Diyos. Gusto mo bang maging mamamayan nito?

Liham Mula sa Lupong Tagapamahala

Ano ang nagpapatunay na totoo ang kapana-panabik na balitang ipinatalastas ni C. T. Russell noong Oktubre 2, 1914?

KABANATA 1

“Dumating Nawa ang Iyong Kaharian”

Ang paksa na pinakamadalas ituro ni Jesus ay ang Kaharian ng Diyos. Paano at kailan ito darating?

KABANATA 2

Isinilang sa Langit ang Kaharian

Sino ang tumulong para maihanda sa pagsilang ng Kaharian ang mga tagasunod ni Kristo sa lupa? Anong mga aspekto ng Kaharian ang nagpapatunay na isa itong tunay na gobyerno?

SEKSIYON 1

Katotohanan Tungkol sa Kaharian—Paglalaan ng Espirituwal na Pagkain

Unti-unting tumatanggap ang bayan ng Diyos ng espirituwal na liwanag. Paano ka nagkaroon ng kaalaman sa katotohanan?

KABANATA 3

Isinisiwalat ni Jehova ang Kaniyang Layunin

Bahagi ba ng orihinal na layunin ng Diyos ang Kaharian? Paano binigyang-liwanag ni Jesus ang Kaharian?

KABANATA 4

Dinadakila ni Jehova ang Kaniyang Pangalan

Ano ang naisakatuparan ng Kaharian tungkol sa pangalan ng Diyos? Paano ka magkakaroon ng bahagi sa pagpapabanal sa pangalan ni Jehova?

KABANATA 5

Binibigyang-Liwanag ng Hari ang Kaharian

Magkaroon ng mas malinaw na pagkaunawa tungkol sa Kaharian ng Diyos, sa mga tagapamahala at sakop nito, at sa kahilingan nitong maging tapat.

SEKSIYON 2

Pangangaral ng Kaharian—Pagpapalaganap ng Mabuting Balita sa Buong Daigdig

Inihula ni Jesus na magiging napakalawak ng gawaing pangangaral sa mga huling araw. Paano ito natutupad?

KABANATA 6

Mángangarál—Mga Ministrong Kusang-Loob na Naghahandog ng Sarili

Bakit tiwala si Jesus na magkakaroon siya ng isang hukbo na kusang-loob na mangangaral sa mga huling araw? Paano mo maipapakitang inuuna mo ang Kaharian?

KABANATA 7

Paraan ng Pangangaral—Paggamit ng Iba’t Ibang Paraan Para Maabot ang mga Tao

Alamin ang iba’t ibang paraan na ginagamit ng bayan ng Diyos para mapaabutan ng mabuting balita ang pinakamaraming tao hangga’t maaari bago dumating ang wakas.

KABANATA 8

Pantulong sa Pangangaral—Paggawa ng mga Literatura Para sa mga Tao sa Buong Daigdig

Paano pinatutunayan ng ating gawaing pagsasalin na sinusuportahan tayo ni Jesus? Anong mga bagay tungkol sa ating mga publikasyon ang nakakumbinsi sa iyo na totoo ang Kaharian?

KABANATA 9

Resulta ng Pangangaral—“Ang mga Bukid . . . ay Mapuputi Na Para sa Pag-aani”

Itinuro ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang dalawang mahalagang aral tungkol sa pinakamalawak na espirituwal na pag-aani. Ano ang epekto sa atin ng mga aral na ito?

SEKSIYON 3

Mga Pamantayan ng Kaharian—Hinahanap ang Katuwiran ng Diyos

Sa seksiyong ito, alamin kung paano dinadalisay ng Mesiyanikong Kaharian ang bayan ng Diyos.

KABANATA 10

Dinadalisay ng Hari sa Espirituwal ang mga Tagasunod Niya

Ano ang pagkakatulad ng Pasko at krus?

KABANATA 11

Pagdadalisay sa Moral—Ipinaaaninag ang Kabanalan ng Diyos

Mula noong 1914, nagkaroon ng pantanging kahulugan para sa bayan ng Diyos ang mga silid ng bantay at pasukang-daan sa pangitain ni Ezekiel tungkol sa templo.

KABANATA 12

Organisado Para Paglingkuran “ang Diyos ng Kapayapaan”

Sa Bibliya, ang kabaligtaran ng kaguluhan ay kapayapaan, hindi kaayusan. Bakit? At ano ang matututuhan dito ng mga Kristiyano sa ngayon?

SEKSIYON 4

Pananaig ng Kaharian—Legal na Pagtatatag ng Mabuting Balita

Sa seksiyong ito, alamin kung paano pinatutunayan ng mga tagumpay sa korte ng mga Saksi ni Jehova na totoo ang Kaharian ng Diyos.

KABANATA 13

Dumudulog sa Korte ang mga Mángangarál ng Kaharian

Tinutularan ng mga hukom sa ilang mataas na korte sa ngayon ang pananaw ng guro ng Kautusan noon na si Gamaliel.

KABANATA 14

Tapat na Sumusuporta Tangi Lamang sa Gobyerno ng Diyos

Ang “ilog” ng pag-uusig sa mga Saksi ni Jehova dahil sa kanilang pagiging neutral ay nilulon ng “lupa.”

KABANATA 15

Pakikipaglaban Para sa Malayang Pagsamba

Ang bayan ng Diyos ay nakipaglaban para sa karapatang sundin ang batas​—ang batas ng Kaharian ng Diyos.

SEKSIYON 5

Edukasyon sa Ilalim ng Kaharian—Sinasanay ng Hari ang Kaniyang mga Lingkod

Sa seksiyong ito, alamin kung paanong ang pagsasanay mula sa organisasyon ni Jehova ay nagpapatunay na namamahala na ang Kaharian.

KABANATA 16

Pagpupulong Para Sumamba

Paano tayo makikinabang nang husto sa mga pulong para sumamba kay Jehova?

KABANATA 17

Sinasanay ang mga Ministro ng Kaharian

Paano inihahanda ng mga teokratikong paaralan ang mga ministro ng Kaharian para magampanan ang kanilang atas?

SEKSIYON 6

Pagsuporta sa Kaharian—Pagtatayo at Pagbibigay ng Tulong

Sa seksiyong ito, alamin kung paano pinatutunayan ng mga proyekto ng pagtatayo ng mga Saksi ni Jehova at pagtulong nila kapag may sakuna na namamahala na si Jesus sa Kaharian.

KABANATA 18

Kung Paano Tinutustusan ang Gawaing Pang-Kaharian

Saan nanggagaling ang pera? Paano ito ginagamit?

KABANATA 19

Gawaing Pagtatayo na Nagpaparangal kay Jehova

Ang mga dako ng pagsamba ay nagpaparangal sa Diyos, pero hindi ang mga gusali ang pinakamahalaga sa kaniya.

KABANATA 20

Pagbibigay ng Tulong—Lumuluwalhati kay Jehova

Paano natin nalaman na ang pagtulong ay bahagi ng ating sagradong paglilingkod kay Jehova?

SEKSIYON 7

Mga Pangako ng Kaharian—Ginagawang Bago ang Lahat ng Bagay

Sa seksiyong ito, alamin kung paano tutuparin ng Kaharian ng Diyos ang pangako nitong alisin ang kasamaan at gawing paraiso ang buong lupa.

KABANATA 21

Pupuksain ng Kaharian ng Diyos ang mga Kaaway Nito

Puwede ka nang maghanda ngayon para sa digmaan ng Armagedon.

KABANATA 22

Isinasakatuparan ng Kaharian ang Kalooban ng Diyos sa Lupa

Paano ka makatitiyak na matutupad ang mga pangako ni Jehova?