Yuda 1:1-25

 Yuda, mtumwa wa Yesu Kristo, lakini ndugu ya Yakobo,+ kwa walioitwa+ ambao ni wapendwa kuhusiana na Mungu Baba+ na waliohifadhiwa+ kwa ajili ya Yesu Kristo:  Na mwongezewe+ rehema+ na amani+ na upendo.+  Wapendwa,+ ingawa nilikuwa nikifanya kila jitihada kuwaandikia ninyi juu ya wokovu ambao sisi tunao kwa pamoja,+ niliona ni lazima niwaandikie ili kuwahimiza mfanye pigano kali kwa ajili ya imani+ ambayo watakatifu walikabidhiwa mara moja kwa wakati wote.+  Sababu yangu ni kwamba watu fulani wameingia ndani kisirisiri+ ambao tangu zamani za kale walitangulia kutajwa+ na Maandiko kwa ajili ya hukumu hii,+ watu wasiomwogopa Mungu,+ wanaozigeuza fadhili zisizostahiliwa za Mungu wetu kuwa kisingizio cha mwenendo mpotovu+ na kumkana+ Mmiliki+ na Bwana+ wetu pekee, Yesu Kristo.  Ninataka kuwakumbusha ninyi, ingawa tayari mnajua mambo yote+ haya kwamba Yehova, ijapokuwa aliwaokoa watu kutoka nchi ya Misri,+ baadaye aliwaangamiza wale ambao hawakuonyesha imani.+  Na malaika ambao hawakubaki mahali pao pa kwanza bali wakayaacha makao yao wenyewe yanayofaa+ amewaweka akiba wakiwa na vifungo vya milele+ chini ya giza zito kwa ajili ya hukumu ya ile siku kuu.+  Ndivyo pia Sodoma na Gomora na majiji yaliyoyazunguka,+ baada ya hayo kuwa yamefanya uasherati kwa kuzidi mno na kwenda kufuatilia mwili kwa ajili ya matumizi yasiyo ya asili,+ katika namna ileile kama hao waliotangulia kutajwa, yamewekwa mbele yetu kuwa kielelezo cha kuonya+ kwa kupatwa na adhabu ya hukumu ya moto wa milele.+  Kwa namna kama hiyo, ingawaje, watu hawa, pia, wakijitia mno katika ndoto,+ wanautia mwili unajisi na kupuuza mamlaka+ na kuwatukana watukufu.+  Lakini wakati Mikaeli,+ yule malaika mkuu+ alipokuwa na tofauti+ na Ibilisi na kubishana naye juu ya mwili wa Musa,+ yeye hakuthubutu kumhukumu kwa matukano,+ bali alisema: “Yehova na akukemee.”+ 10  Lakini watu hawa wanatukana mambo yote ambayo kwa kweli hawayajui;+ lakini mambo yote ambayo wanayaelewa kiasili kama vile wanyama wasiofikiri,+ wanaendelea kujiharibu+ katika mambo hayo. 11  Ole wao, kwa sababu wamekwenda katika pito la Kaini,+ nao wamekimbia kuingia katika mwendo wenye kosa wa Balaamu+ ili kupata thawabu, nao wameangamia katika maneno ya uasi+ ya Kora!+ 12  Hao ndio miamba iliyofichwa chini ya maji katika karamu zenu za kuonyesha upendo+ huku wakila karamu pamoja nanyi, wachungaji ambao hujilisha wenyewe bila woga;+ mawingu yasiyo na maji ambayo yanapelekwa na upepo+ huku+ na huku; miti katika majira ya mpukutiko yaliyosonga, lakini isiyo na matunda, ikiisha kufa mara mbili, ikiisha kung’olewa pamoja na mizizi;+ 13  mawimbi yasiyotulia ya bahari ambayo yanatoa povu la visababishi vyao wenyewe vya aibu;+ nyota ambazo hazina njia kamili iliyowekwa, ambazo zimewekewa akiba ya weusi wa giza milele.+ 14  Ndiyo, Enoko,+ wa saba kutoka kwa Adamu, alitoa unabii pia kuwahusu, wakati aliposema: “Tazama! Yehova alikuja pamoja na watakatifu wake makumi ya maelfu,+ 15  ili kufanya hukumu juu ya wote,+ na kuwathibitisha kuwa ni wenye hatia wote wasiomwogopa Mungu kuhusu matendo yao yote ya kutomwogopa Mungu ambayo walitenda kwa njia ya kutomwogopa Mungu, na kuhusu mambo yote ya kushtua ambayo watenda-dhambi wasiomwogopa Mungu walisema juu yake.”+ 16  Watu hawa ni wanung’unikaji,+ walalamikaji juu ya fungu lao maishani, wakiendelea kulingana na tamaa zao wenyewe,+ na vinywa vyao husema mambo ya kujigamba,+ huku wakisifu kwa kustaajabia watu mashuhuri+ kwa ajili ya faida yao wenyewe. 17  Kwa habari yenu, wapendwa, kumbukeni maneno ambayo mitume wa Bwana wetu Yesu Kristo waliyasema hapo mwanzoni,+ 18  jinsi walivyokuwa wakiwaambia ninyi: “Wakati wa mwisho kutakuwako wadhihaki, wakienda kulingana na tamaa zao wenyewe kwa ajili ya mambo ya kutomwogopa Mungu.”+ 19  Hao ndio wale ambao huleta mitengano,+ watu wa kinyama,+ wasio na hali ya kiroho.+ 20  Lakini ninyi, wapendwa, kwa kujijenga wenyewe+ juu ya imani yenu iliyo takatifu zaidi,+ na kusali mkiwa na roho takatifu,+ 21  jitunzeni katika upendo wa Mungu,+ huku mkiingojea rehema+ ya Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutazamia uzima wa milele.+ 22  Pia, endeleeni kuwaonyesha rehema+ watu fulani walio na shaka;+ 23  waokoeni+ kwa kuwanyakua kutoka katika moto.+ Lakini endeleeni kuonyesha wengine rehema, mkifanya hivyo kwa kuogopa, huku mkilichukia hata vazi la ndani ambalo mwili umelitia doa.+ 24  Sasa kwake yeye ambaye anaweza kuwalinda+ ninyi ili msijikwae na kuwaweka muwe bila dosari+ mbele ya utukufu wake kwa shangwe kuu, 25  kwake Mungu pekee aliye Mwokozi wetu+ kupitia Yesu Kristo+ Bwana wetu, na kuwe utukufu,+ ukuu, nguvu+ na mamlaka+ kwa umilele wote uliopita+ na sasa na mpaka umilele wote.+ Amina.+

Maelezo ya Chini