Ruthu 1:1-22

1  Basi ikawa katika siku ambazo waamuzi+ walitekeleza haki, njaa+ ikatokea nchini, na mwanamume mmoja akatoka Bethlehemu+ katika Yuda, akakae akiwa mgeni katika nchi ya Moabu,+ yeye na mke wake na wanawe wawili.  Mwanamume huyo aliitwa Elimeleki, na mke wake aliitwa Naomi, nao wanawe wawili waliitwa Maloni na Kilioni, Waefrathi+ kutoka Bethlehemu katika Yuda. Mwishowe wakafika katika nyanda za Moabu, wakakaa huko.  Baada ya muda Elimeleki mume wa Naomi akafa, naye akabaki na wanawe wawili.  Baadaye wanaume hao wakajichukulia wake, wanawake Wamoabu.+ Mmoja aliitwa Orpa, na yule mwingine Ruthu.+ Wakakaa huko yapata miaka kumi.  Baada ya muda, wote wawili, Maloni na Kilioni, wakafa pia, naye mwanamke huyo akabaki bila watoto wake wawili wala mume wake.  Naye akaondoka na binti-wakwe zake, na kurudi kutoka katika nyanda za Moabu, kwa maana alikuwa amesikia katika uwanda wa Moabu kwamba Yehova alikuwa ameelekeza fikira zake kwa watu wake+ na kuwapa mkate.+  Naye akaondoka hapo alipokuwa amekaa,+ nao binti-wakwe zake wawili walikuwa pamoja naye. Wakatembea barabarani kurudi nchi ya Yuda.  Mwishowe Naomi akawaambia: “Nendeni, rudini, kila mmoja nyumbani kwa mama yake. Yehova na awaonyeshe fadhili zenye upendo,+ kama vile tu mlivyowaonyesha wanaume hawa ambao sasa wamekufa na mimi pia.+  Yehova na awape zawadi,+ na mpate mahali pa kupumzika+ kila mmoja katika nyumba ya mume wake.” Kisha akawabusu,+ nao wakaanza kupaaza sauti zao na kulia. 10  Nao wakawa wakimwambia: “Hapana, bali tutarudi pamoja nawe kwa watu wako.”+ 11  Lakini Naomi akasema: “Rudini, binti zangu. Kwa nini mwende na mimi? Je, bado nina wana ndani yangu, na je, watakuwa waume zenu?+ 12  Rudini, binti zangu, nendeni, kwa maana mimi nimezeeka sana nisiweze kupata mume. Ikiwa ningesema kwamba nilikuwa na tumaini pia kwamba hakika nitapata mume usiku wa leo na pia nipate kuzaa wana,+ 13  je, mngewangojea mpaka wawe wakubwa? Je, mngejitenga kwa ajili yao hivi kwamba msipate kuwa wake za waume wengine? Hapana, binti zangu, kwa maana nina uchungu sana kwa sababu yenu, kwamba mkono wa Yehova umenigeukia.”+ 14  Basi wakapaaza sauti zao na kulia tena, halafu Orpa akambusu mama-mkwe wake. Bali Ruthu akashikamana naye.+ 15  Kwa hiyo akasema: “Tazama! Shemeji yako amerudi kwa watu wake na kwa miungu yake.+ Rudi pamoja naye.”+ 16  Naye Ruthu akasema: “Usiniombe nikuache, nigeuke nisifuatane nawe; kwa maana uendako nitaenda, na mahali utakapokaa usiku kucha nitakaa.+ Watu wako watakuwa watu wangu,+ na Mungu wako Mungu wangu.+ 17  Pale utakapokufa nitakufa nami,+ na hapo ndipo nitakapozikwa. Yehova na anitende hivyo na kuzidi+ ikiwa chochote isipokuwa kifo kitatutenganisha mimi na wewe.” 18  Alipoona kwamba anasisitiza kwenda naye,+ akaacha kusema naye. 19  Nao wote wawili wakaenda mpaka walipofika Bethlehemu.+ Ikawa mara tu walipofika Bethlehemu, habari zao zikavuma kote jijini,+ nao wanawake wakauliza-uliza: “Je, huyu ni Naomi?”+ 20  Naye akawa akiwajibu: “Msiniite Naomi. Niiteni Mara, kwa maana Mweza-Yote+ amenifanya kuwa na uchungu sana.+ 21  Nilikuwa nimejaa nilipoenda,+ naye Yehova amenifanya nirudi mikono mitupu.+ Kwa nini mniite Naomi, hali Yehova ndiye amenifedhehesha+ na Mweza-Yote ndiye amenisababishia msiba?”+ 22  Hivyo ndivyo alivyorudi Naomi pamoja na Ruthu Mmoabu, binti-mkwe wake, walipokuwa wakirudi kutoka katika nyanda za Moabu;+ nao wakafika Bethlehemu+ mwanzoni mwa mavuno ya shayiri.+

Maelezo ya Chini