Genesis 5:1-32

5  Disi na a buku di e taki fu a historia fu Adam. Na a dei di Gado meki Adam, a meki en leki fa Gado de.+  A meki wan man nanga wan uma.+ Na a dei di a meki den,+ a blesi den èn a kari den „Libisma”.+  Adam libi wán hondro dritenti yari, dan a tron a papa fu wan manpikin, di ben de neleki en, iya, a ben gersi en. A kari en Set.+  Baka di Adam tron a papa fu Set, a libi ete aiti hondro yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin.+  Ala nanga ala, Adam libi neigi hondro dritenti yari, dan a dede.+  Set libi wán hondro nanga feifi yari, dan a tron a papa fu Enos.+  Baka di Set tron a papa fu Enos, a libi ete aiti hondro nanga seibi yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin.  Ala nanga ala, Set libi neigi hondro nanga twarfu yari, dan a dede.  Enos libi neigitenti yari, dan a tron a papa fu Keinan.+ 10  Baka di Enos tron a papa fu Keinan, a libi ete aiti hondro tinafeifi yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin. 11  Ala nanga ala, Enos libi neigi hondro nanga feifi yari, dan a dede. 12  Keinan libi seibitenti yari, dan a tron a papa fu Mahalalel.+ 13  Baka di Keinan tron a papa fu Mahalalel, a libi ete aiti hondro fotenti yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin. 14  Ala nanga ala, Keinan libi neigi hondro nanga tin yari, dan a dede. 15  Mahalalel libi siksitenti na feifi yari, dan a tron a papa fu Yered.+ 16  Baka di Mahalalel tron a papa fu Yered, a libi ete aiti hondro dritenti yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin. 17  Ala nanga ala, Mahalalel libi aiti hondro neigitenti na feifi yari, dan a dede. 18  Yered libi wán hondro siksitenti na tu yari, dan a tron a papa fu Heinok.+ 19  Baka di Yered tron a papa fu Heinok, a libi ete aiti hondro yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin. 20  Ala nanga ala, Yered libi neigi hondro siksitenti na tu yari, dan a dede. 21  Heinok libi siksitenti na feifi yari, dan a tron a papa fu Metusala.+ 22  Baka di Heinok tron a papa fu Metusala, Heinok tan waka nanga a tru Gado ete dri hondro yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin. 23  Ala nanga ala, Heinok libi dri hondro siksitenti na feifi yari. 24  Heinok tan waka+ nanga a tru Gado.+ Ne sma no si en moro, fu di Gado teki en.+ 25  Metusala libi wán hondro aititenti na seibi yari, dan a tron a papa fu Lamek.+ 26  Baka di Metusala tron a papa fu Lamek, a libi ete seibi hondro aititenti na tu yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin. 27  Ala nanga ala, Metusala libi neigi hondro siksitenti na neigi yari, dan a dede. 28  Lamek libi wán hondro aititenti na tu yari, dan a tron a papa fu wan manpikin. 29  A kari en Noa+ èn a taki: „A wan disi o meki wi kisi trowstu fu a tranga wroko di wi e du èn fu a pina di wi e pina fu wroko a gron di Yehovah fluku.”+ 30  Baka di Lamek tron a papa fu Noa, a libi ete feifi hondro neigitenti na feifi yari. Na ini den yari dati a tron a papa fu manpikin nanga umapikin. 31  Ala nanga ala, Lamek libi seibi hondro seibitenti na seibi yari, dan a dede. 32  Baka di Noa tapu feifi hondro yari, a tron a papa fu Sem,+ Kam,+ nanga Yafet.+

Futuwortu