Genesis 25:1-34

25  Now Abraham teki wan wefi baka.+ A ben nen Ketura.  Baka wan pisi ten Ketura kisi pikin nanga en. Den ben de Simran, Yoksan, Medan, Midian,+ Yisbak, nanga Suwa.+  Yoksan tron a papa fu Skeiba+ nanga Dedan.+ Den manpikin fu Dedan ben de Asurim, Letusim, nanga Leyumim.  Den manpikin fu Midian ben de Efa,+ Efer, Hanok, Abida, nanga Elda.+ Den man disi ben de granpikin fu Ketura.  Bakaten Abraham gi Isak ala san a ben abi.+  Ma Abraham gi kado na den manpikin di a kisi nanga den tra wefi fu en.+ Ne a seni den man disi gowe fu en manpikin Isak,+ di a ben de na libi ete. A seni den go na a kondre di de na Owstusei.+  Ala nanga ala Abraham libi wán hondro seibitenti na feifi yari.  Baka di Abraham libi wan bun libi a hari en lasti bro èn a dede. A ben owru srefisrefi. Na so a go rostu neleki den afo fu en.+  Sobun, en manpikin Isak nanga Ismael beri en na ini a bergi-olo na a pisi gron na Makpela, abrasei fu Mamre. Fosi, a gron disi ben de fu Efron, a manpikin fu Sohar, wan bakapikin fu Hèt.+ 10  Disi na a gron di Abraham ben bai fu den bakapikin fu Hèt. Na drape Abraham nanga en wefi Sara beri.+ 11  Baka di Abraham dede, Gado tan blesi en manpikin Isak.+ Isak ben e libi krosibei fu Beyer-Lakai-Rowi.+ 12  Disi na a tori fu Ismael,+ a manpikin di Abraham kisi nanga Hagar, na Egepte uma di ben de wan umasrafu fu Sara.+ 13  Den nen di e kon now, na den nen fu den manpikin fu Ismael. Disi na den nen fu den, soleki fa den famiri fu den ben prati: a fosi pikin fu Ismael ben de Nebayot.+ Baka dati a kisi Keidar,+ Adbeyel, Mibsam,+ 14  Misma, Duma, Masa, 15  Hadad,+ Teima,+ Yeitur, Nafis, nanga Kedma.+ 16  Disi na den nen fu den manpikin fu Ismael. Ibriwan fu den ben abi den eigi tanpresi èn den ben e libi na ini den eigi kampu.+ Den twarfu man disi ben de edeman fu den eigi lo.+ 17  Di Ismael ben abi wán hondro dritenti na seibi yari, a hari en lasti bro èn a dede. A go rostu neleki den afo fu en.+ 18  Dan den bakapikin fu en go libi na ini a kontren di de na mindri Hafila+ nanga Asiria. Hafila ben de krosibei fu Sur,+ na owstusei fu Egepte. Den go libi krosibei fu ala den famiriman fu den.+ 19  Disi na a tori fu Isak, a manpikin fu Abraham.+ Abraham tron a papa fu Isak. 20  Isak ben abi fotenti yari di a teki Rebeka leki wefi. Rebeka ben de na umapikin fu Betuwel,+ a Siria man+ fu Padan-Aram èn a sisa fu Laban, a Siria man. 21  Isak tan begi Yehovah spesrutu gi en wefi,+ bika Rebeka no ben man kisi pikin.+ Sobun, Yehovah arki a begi fu en+ èn en wefi Rebeka kon de nanga bere. 22  Den manpikin na ini Rebeka bere, bigin feti nanga makandra.+ Dati meki a taki: „Efu na so mi musu pina, dan fu san ede mi musu tan na libi?” Ne a go suku rai na Yehovah.+ 23  Dan Yehovah taigi en: „Tu pipel de na ini yu bere.+ Tu pipel o komoto na yu èn ibriwan fu den o go den eigi pasi.+ A wan pipel o tranga moro a trawan+ èn a moro owruwan o dini a moro yonguwan.”+ 24  Di a ten doro taki Rebeka ben musu kisi en pikin, a kisi wan twelengi trutru.+ 25  A fosi pikin di kon na doro, ben abi someni redi wiwiri na en skin, taki a ben gersi leki na wan krosi a ben weri.+ Fu dati ede den kari en Esau.+ 26  Baka dati en brada kon na doro. A ben e hori Esau na en bakafutu.+ Dati meki den kari en Yakob.+ Isak ben abi siksitenti yari di Rebeka kisi den pikin. 27  Di den boi kon bigi, Esau tron wan man di ben sabi onti,+ wan man di ben lobi de na dorosei. Ma Yakob tron wan reti-ati man+ di ben e libi na ini tenti.+ 28  Isak ben lobi Esau, fu di Esau ben gwenti tyari busimeti kon gi en fu nyan. Ma Rebeka ben lobi Yakob.+ 29  Wan leisi Yakob ben e bori wan nyanyan, di Esau komoto na busi. Esau ben weri. 30  Sobun, a taigi Yakob: „Esi-esi, mi e begi yu, gi mi pikinso fu a redi sani di yu e bori drape, bika mi weri!” Dati meki Esau kisi a nen Edom.+ 31  Ne Yakob taki: „Fosi yu musu seri a reti gi mi di yu abi leki a fosi pikin!”+ 32  Esau taki: „Luku, toku mi o dede! Dan sortu wini mi o kisi fu a reti di mi abi leki a fosi pikin?” 33  Yakob taki: „Sweri gi mi fosi!”+ Ne Esau sweri gi Yakob èn a seri a reti di a ben abi leki a fosi pikin gi Yakob.+ 34  Baka dati Yakob gi Esau brede nanga a pesi di a ben bori. Ne Esau nyan, a dringi,+ dan a opo gowe. Na so Esau sori taki a ben wisiwasi a reti di a ben abi leki a fosi pikin.+

Futuwortu