Genesis 43:1-34

43  Now na angriten na ini a kondre ben hebi srefisrefi.+  Sobun, di den nyan ala na aleisi di den ben tyari komoto na Egepte,+ a papa fu den taigi den: „Drai go baka fu bai pikinso nyanyan gi wi.”+  Ne Yuda taigi en papa:+ „A man warskow wi krin: A taigi wi: ’Un no musu drai kon baka na mi, efu un brada no de nanga unu.’+  Efu yu seni wi brada kon nanga wi,+ dan wi o go drape fu bai nyanyan gi yu.  Ma efu yu no seni en kon nanga wi, dan wi no o go, bika a man taigi wi: ’Un no musu drai kon baka na mi, efu un brada no de nanga unu.’”+  Ne Israel bari taki:+ „Fu san ede unu ben musu meki so wan ogri miti mi? Fu san ede unu taigi a man taki unu abi ete wan brada?”  Ne den piki en: „A man aksi wi langalanga suma na wi èn a aksi fu wi famiriman. A aksi wi: ’Un papa de na libi ete?+ Unu abi ete wan brada?’ Ne wi piki en.+ Fa wi ben kan sabi taki a ben o taki: ’Tyari a brada fu unu kon dyaso’?”+  Te fu kaba Yuda taigi en papa Israel: „Seni a boi kon nanga mi+ èn meki wi gowe, so taki wi kan tan na libi.+ Dan wi no abi fu dede, iya, wi nanga yu, nanga den pikin fu wi.+  Mi e gi yu a dyaranti taki noti no o pasa nanga en.+ Yu kan aksi mi frantwortu fu a tori disi.+ Efu mi no tyari en kon baka gi yu èn mi no sori yu en, dan fu ala ten mi o abi fu tyari a sondu di mi sondu teige yu. 10  Ma efu wi no ben draidrai, dan so wan ten wi ben naki a pasi go-kon tu leisi kaba.”+ 11  Dati meki den papa Israel taigi den: „We, efu na so,+ dan na disi un musu du: Teki wan tu fu den moro bun sani fu a kondre èn poti den na ini den saka fu unu. Tyari dati go gi a man leki wan kado.+ Teki pikinso balsem-oli,+ pikinso oni,+ ladanum-tara, bonbuba di e puru tara,+ pistasio-noto, nanga amandra.+ 12  Teki tu tron so furu moni tyari go tu. Tyari a moni go tu di den ben poti baka na ini den saka fu unu.+ Kande den meki wan fowtu.+ 13  Teki un brada, dan un drai go baka na a man. 14  Meki na Almakti Gado sari unu te unu de na fesi a man,+ so taki a kan lusu a tra brada fu unu nanga Benyamin sosrefi. Ma mi fu mi sei, efu na lasi mi musu lasi den pikin fu mi, dan na so a musu de!”+ 15  Sobun, den man teki den kado disi, den teki tu tron so furu moni èn den meki Benyamin go nanga den tu. Ne den go na Egepte, dan den go tanapu na fesi Yosef.+ 16  Di Yosef si Benyamin nanga den brada fu en, dan wantewante a taigi a man di abi a frantwortu fu na oso fu en: „Tyari den man go na ini oso. Srakti wan tu meti èn sreka wan nyanyan,+ bika den man o nyan nanga mi na brekten.” 17  Wantewante a man du san Yosef taigi en.+ Sobun, a man tyari den go na a oso fu Yosef. 18  Ma den kon frede di a man tyari den go na a oso fu Yosef.+ Den taki: „Na fu di a moni poti baka na ini den saka fu wi a lasti leisi, meki den tyari wi kon dyaso. Now den o du wi ogri. Den o meki wi tron srafu èn den o teki den buriki fu wi!”+ 19  Dati meki den go na a man di ben abi a frantwortu fu na oso fu Yosef. Dan den taki nanga en na a doro fu na oso. 20  Den taigi en: „Pardon, mi masra! A fosi leisi di wi kon dya, dan na nyanyan wi ben kon bai.+ 21  Ma di wi doro na a presi pe wi ben o tan a neti dati,+ wi opo den saka fu wi, dan wi si taki a moni fu ibriwan fu wi ben de na ini en saka. Ala wi moni ben de drape. Dati meki wi ben sa wani gi yu a moni baka.+ 22  Wi tyari moro moni kon fu bai nyanyan. Wi no sabi suma poti a moni fu wi na ini den saka fu wi.”+ 23  Ne a man taki: „A bun. No frede.+ A Gado fu unu di de a Gado fu un papa sosrefi, poti gudu na ini den saka fu unu.+ A moni fu unu kon na mi fosi.” Baka dati a tyari Simeon kon na dorosei gi den.+ 24  Ne a man tyari den go na ini na oso fu Yosef. A gi den watra fu wasi den futu+ èn a gi den nyanyan gi den buriki fu den.+ 25  Ne den bigin seti a kado+ di den ben o gi Yosef te a ben o kon na brekten, fu di den ben yere taki den ben o nyan drape.+ 26  Di Yosef go na ini na oso, den tyari a kado fu den go na en na ini na oso. Ne den boigi gi en nanga den fesi go na gron.+ 27  Baka dati a aksi den fa a e go nanga den.+ A taki: „Fa a e go nanga na owru papa fu unu di unu ben fruteri mi fu en? A de na libi ete?”+ 28  Den piki en: „Mi masra, a e go bun nanga a papa fu wi. A de na libi ete.” Ne den boigi gi en nanga den fesi go na gron.+ 29  Di Yosef si en brada Benyamin, a manpikin fu en mama,+ dan a aksi: „Na disi na a moro yongu brada fu unu di unu ben fruteri mi fu en?”+ Baka dati a taki: „Meki Gado de nanga yu,+ mi boi.” 30  Fu di Yosef no ben man kibri moro fa a ben e firi gi en brada,+ meki a gowe esi-esi fu suku wan presi pe a ben kan krei. Dati meki a go na ini wan kamra fu en pe a krei langalanga watra-ai.+ 31  Baka dati a wasi en fesi, dan a go na dorosei. A kisi ensrefi baka,+ dan a taki: „Un poti nyanyan gi den man.”+ 32  Ne den poti nyanyan gi Yosef fu a sidon nyan en wawan èn gi den brada fu en, so taki den ben kan sidon nyan den wawan. Den Egeptesma di ben de drape nanga Yosef, sidon nyan den wawan tu. Den Egeptesma no ben man sidon nyan nanga den Hebrewsma, fu di a de wan tegu sani gi den Egeptesma fu du dati.+ 33  Den brada ben e sidon leti na en fesi. Yu ben kisi a moro owruwan fosi, fu di a ben abi a reti dati leki fosi pikin.+ Baka dati yu ben abi den trawan teleki yu ben kisi a moro yonguwan, fu di a ben de a moro yongu pikin. Ibri tron baka den ben e luku makandra, fu di den ben e fruwondru. 34  Ibri leisi baka Yosef meki den futuboi fu en teki nyanyan fu en tafra, tyari go gi den brada fu en. Ma a meki den gi Benyamin feifi tron so furu nyanyan leki a nyanyan fu den tra brada.+ Na so den tan nyan èn dringi nanga Yosef, teleki a sari den.+

Futuwortu