Genesis 36:1-43

36  Disi na a tori fu Esau. En na Edom.+  Den wefi di Esau teki, ben de umapikin fu den Kanansma.+ Wan fu den ben de Ada,+ na umapikin fu Elon, wan man fu Hèt.+ A trawan ben de Oholibama,+ na umapikin fu Ana. Oholibama ben de a granpikin fu Sibeon, wan Hefiet man.  Esau teki Basmat+ tu, wan umapikin fu Ismael. Basmat ben de a sisa fu Nebayot.+  Ada nanga Esau kisi Elifas. Basmat kisi Rehuwel.  Oholibama kisi Yeyus, Yaelam, nanga Korak.+ Disi na den manpikin di Esau kisi na ini a kondre Kanan.  Baka dati Esau teki en wefi, en manpikin, en umapikin, ala den tra sma fu en oso, den skapu, den kaw, nanga ala tra meti fu en, sosrefi ala den gudu di a ben kon abi na ini a kondre Kanan.+ Dan a froisi go na wan tra kondre farawe fu en brada Yakob,+  fu di en nanga Yakob ben kon abi someni gudu, taki den no ben man libi na a wan presi moro. A kontren pe den ben e libi, no ben bigi nofo gi den, fu di den ben abi someni meti.+  Fu dati ede Esau go libi na Seyir-bergikontren.+ Esau na Edom.+  Disi na a tori fu Esau, a tata fu den Edomsma di ben e libi na Seyir-bergikontren.+ 10  Disi na den nen fu den manpikin fu Esau: Elifas di a kisi nanga en wefi Ada èn Rehuwel di a kisi nanga en wefi Basmat.+ 11  Den manpikin fu Elifas ben de Teiman,+ Omar, Seifo, Gatam, nanga Keinas.+ 12  Timna+ ben kon tron wan fu den wefi fu Elifas, a manpikin fu Esau. Baka wan pisi ten Timna nanga Elifas kisi Amalèk.+ Den man disi na den granpikin fu Ada, a wefi fu Esau. 13  Disi na den manpikin fu Rehuwel: Nahat, Sera, Sama, nanga Misa.+ Den man disi ben de den granpikin fu Basmat,+ a wefi fu Esau. 14  Disi na den manpikin di Oholibama kisi nanga Esau: Yeyus, Yaelam, nanga Korak.+ Oholibama ben de Esau wefi, na umapikin fu Ana èn a granpikin fu Sibeon. 15  Disi na den bakapikin fu Esau di ben de granman:+ Den manpikin fu Elifas, di ben de a fosi manpikin fu Esau, na Granman Teiman,+ Granman Omar, Granman Seifo, Granman Keinas, 16  Granman Korak, Granman Gatam, nanga Granman Amalèk. Den granman disi ben de manpikin fu Elifas+ èn den ben e libi na ini a kondre Edom. Den ben de granpikin fu Ada. 17  Disi na den manpikin fu Rehuwel, a manpikin fu Esau: Granman Nahat, Granman Sera, Granman Sama, nanga Granman Misa. Disi na den manpikin fu Rehuwel di ben de granman na ini a kondre Edom.+ Den na den granpikin fu Basmat, a wefi fu Esau. 18  Den manpikin di Esau kisi nanga en wefi Oholibama na Granman Yeyus, Granman Yaelam, nanga Granman Korak. Den granman disi ben de manpikin fu Esau wefi Oholibama, na umapikin fu Ana. 19  Disi na den manpikin fu Esau. Den ben de granman. Esau na Edom.+ 20  Disi na den pikin fu Seyir, wan Horietsma. Den man disi ben e libi na ini a kondre.+ Den na: Lotan, Sobal, Sibeon, Ana,+ 21  Dison, Eser, nanga Disan.+ Disi na den granman fu den Horietsma. Den na pikin fu Seyir di ben e libi na ini a kondre Edom. 22  Den manpikin fu Lotan ben de Hori nanga Heimam. A sisa fu Lotan ben de Timna.+ 23  Disi na den manpikin fu Sobal: Alfan, Manahat, Eibal, Seifo, nanga Onam. 24  Disi na den manpikin fu Sibeon: Aya nanga Ana. Ana na a man di ben feni den watra-olo na ini a sabana pe faya watra e komoto na ini, di a ben e luku den buriki fu en papa Sibeon.+ 25  Disi na den pikin fu Ana: Dison nanga Oholibama, na umapikin fu Ana. 26  Disi na den manpikin fu Dison: Hemdan, Esban, Yitran, nanga Keran.+ 27  Disi na den manpikin fu Eser: Bilhan, Safan, nanga Akan. 28  Disi na den manpikin fu Disan: Us nanga Aran.+ 29  Disi na den granman fu den Horietsma: Granman Lotan, Granman Sobal, Granman Sibeon, Granman Ana, 30  Granman Dison, Granman Eser, nanga Granman Disan.+ Disi na den nen fu den granman fu den Horietsma fu a kondre Seyir. 31  We, disi na den kownu di tiri a kondre Edom,+ bifo iniwan kownu ben e tiri den Israelsma:+ 32  Bela, a manpikin fu Beor, ben e tiri na Edom.+ A ben e libi na ini a foto Dinhaba. 33  Di Bela dede, Yobab, a manpikin fu Sera di ben de fu a foto Bosra,+ bigin tiri leki kownu.+ 34  Di Yobab dede, Husam fu a kondre fu den Teimansma,+ bigin tiri leki kownu.+ 35  Di Husam dede, Hadad, a manpikin fu Bedad di ben wini den Midiansma+ na ini a kontren fu Moab,+ bigin tiri leki kownu. A ben e libi na ini a foto Afit.+ 36  Di Hadad dede, Samla fu Masreka, bigin tiri leki kownu.+ 37  Di Samla dede, Saul fu a foto Rehobot na a Gran Liba, bigin tiri leki kownu.+ 38  Di Saul dede, Bâal-Hanan, a manpikin fu Akbor, bigin tiri leki kownu.+ 39  Di Akbor en manpikin Bâal-Hanan dede, Hadar bigin tiri leki kownu. A ben e libi na ini a foto Pahu. A nen fu en wefi ben de Mehetabel, na umapikin fu Matred. Matred ben de na umapikin fu Mesahab.+ 40  Sobun, disi na den bakapikin fu Esau. Den ben de granman. Den nanga den famiri fu den ben e libi na den eigi presi. Den nen fu den na Granman Timna, Granman Alfa, Granman Yeitet,+ 41  Granman Oholibama, Granman Ela, Granman Pinon,+ 42  Granman Keinas, Granman Teiman, Granman Mibsar,+ 43  Granman Makdiyel, nanga Granman Iram. Disi na den nen fu den granman fu den difrenti kontren na ini a kondre fu den Edomsma.+ Esau na a tata fu den Edomsma.+

Futuwortu