Genesis 46:1-34

46  Na so Israel teki ala den sani fu en, dan a gowe. Di a doro na Berseiba,+ a tyari ofrandi gi a Gado fu en papa Isak.+  Na neti Gado taki nanga Israel na ini wan fisyun.+ A taki: „Yakob, Yakob!” Ne Israel piki: „Dya mi de!”+  Dan Gado taki: „Mi na a tru Gado,+ a Gado fu yu papa.+ No frede fu go na Egepte, bika drape mi o meki yu tron wan bigi pipel.+  Misrefi o go nanga yu na Egepte èn misrefi o sorgu taki yu komoto fu drape tu.+ Te yu dede, dan Yosef o de a sma di o tapu yu ai.”+  Baka dati Yakob komoto fu Berseiba. Den manpikin fu Israel tyari den papa Yakob, den pikin fu den, nanga den wefi fu den gowe na ini den wagi di a kownu fu Egepte ben seni kon fu tyari den gowe.+  Boiti dati, den gowe nanga ala den meti èn nanga ala den gudu di den ben kon abi na ini a kondre Kanan.+ Te fu kaba Yakob doro na Egepte, makandra nanga ala den pikin nanga granpikin fu en.  Di a go na Egepte, a tyari den manpikin fu en nanga den manpikin fu den, den umapikin fu en nanga den umapikin fu den, iya, ala en pikin nanga bakapikin.+  Disi na den nen fu den manpikin fu Israel di kon na Egepte,+ iya, Yakob nanga den manpikin fu en: A fosi manpikin fu Yakob ben de Ruben.+  Den manpikin fu Ruben ben de Hanok, Palu, Hesron, nanga Karmi.+ 10  Den manpikin fu Simeon+ ben de Yemuwel, Yamin, Ohad, Yakin,+ Sohar nanga Saul+ di Simeon kisi nanga wan Kanan uma. 11  Den manpikin fu Leifi+ ben de Gerson,+ Keihat,+ nanga Merari.+ 12  Den manpikin fu Yuda+ ben de Er,+ Onan,+ Sela,+ Peres,+ nanga Sera.+ Ma Er nanga Onan dede na ini a kondre Kanan.+ Den manpikin fu Peres ben de Hesron+ nanga Hamul.+ 13  Den manpikin fu Isaskar+ ben de Tola,+ Pufa,+ Yob, nanga Simron.+ 14  Den manpikin fu Seibulon+ ben de Sered, Elon, nanga Yaleyel.+ 15  Dati na den manpikin di Yakob nanga Lea+ kisi na ini Padan-Aram, sosrefi wan umapikin di nen Dina.+ Ala nanga ala, Yakob ben abi dritenti na dri manpikin, umapikin, nanga bakapikin. 16  Den manpikin fu Gad+ ben de Sifyon, Hagi, Suni, Esbon, Eri, Arodi, nanga Areli.+ 17  Den manpikin fu Aser+ ben de Yimna, Yisfa, Yisfi, nanga Beria+ èn yu ben abi Sera, a sisa fu den. Den manpikin fu Beria ben de Heiber nanga Malkiyel.+ 18  Dati na den manpikin fu Silpa,+ na umasrafu di Laban ben gi en umapikin Lea. Na den Silpa kisi nanga Yakob te fu kaba: tinasiksi pikin nanga bakapikin. 19  Den manpikin fu Rakel,+ a wefi fu Yakob, ben de Yosef+ nanga Benyamin.+ 20  Yosef kisi Manase+ nanga Efrayim+ na ini a kondre Egepte. A kisi den nanga Asenat,+ na umapikin fu Potifera, a priester fu On. 21  Den manpikin fu Benyamin ben de Bela,+ Beiker,+ Asbel, Gera,+ Naman,+ Ehi, Ros, Mupim,+ Hupim,+ nanga Ard. 22  Dati na den manpikin di Yakob kisi nanga Rakel: ala nanga ala tinafo pikin nanga bakapikin. 23  Den manpikin fu Dan:+ Husim.*+ 24  Den manpikin fu Naftali+ ben de Yaseyel, Guni,+ Yeiser, nanga Silem.+ 25  Dati na den bakapikin fu Bilha,+ na umasrafu di Laban ben gi en umapikin Rakel. Na den Bilha kisi nanga Yakob te fu kaba: seibi pikin nanga bakapikin. 26  Ala nanga ala, den sma di komoto fu Yakob+ èn di go nanga en na Egepte, boiti den wefi fu den manpikin fu Yakob, ben de siksitenti nanga siksi sma. 27  Na ini Egepte, Yosef kisi tu manpikin. Sobun, ala nanga ala seibitenti sma fu na osofamiri fu Yakob ben kon na Egepte.+ 28  Ne Yakob seni Yuda+ go na en fesi fu go taigi Yosef taki a ben de na pasi e go na Gosen. Baka dati den doro na Gosen.+ 29  Dan Yosef meki sma sreka na asiwagi fu en èn a go miti en papa Israel na Gosen.+ Fa a miti en papa, a brasa en hori, dan a krei wan heri pisi ten.+ 30  Te fu kaba Israel taigi Yosef: „Now fosi mi kan dede.+ Mi si yu fesi èn mi sabi taki yu de na libi ete.” 31  Ne Yosef taigi den brada fu en nanga na osofamiri fu en papa: „Meki mi go fruteri Kownu:+ ’Den brada fu mi nanga na osofamiri fu mi papa di ben de na ini a kondre Kanan, kon dyaso na mi.+ 32  Den na skapuman,+ bika den gwenti kweki meti.+ Den kon dya nanga ala den skapu, nanga kaw èn nanga ala den gudu fu den.’+ 33  Te Kownu seni kari unu èn a aksi unu: ’Sortu wroko unu e du?’, 34  dan un musu piki en: ’Mi masra, sensi wi yongu yari, wi gwenti kweki meti neleki den afo fu wi.’+ Na so un musu piki fu kan tan na Gosen,+ bika ibri skapuman na wan tegu sani gi den Egeptesma.”+

Futuwortu

A kan taki sma no skrifi den nen fu den tra manpikin.