Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY

Je koniec sveta blízko?

Je koniec sveta blízko?

Dovolí Boh, aby človek naďalej vládol nad človekom a ohrozoval samotné prežitie ľudstva? Nie. Ako sme už videli, Boh sa chystá zasiahnuť a ukončiť stáročia útrap a útlaku. Stvoriteľ ľudstva a zeme chce, aby ste vedeli, že jeho zásah sa blíži. Ako nám tieto dôležité informácie sprístupňuje?

Zamyslite sa nad týmto príkladom: Keď sa niekam chystáte autom, zrejme si najprv pozriete možnosti trás na internete a prezriete si mapy. Keď potom cestou vidíte, že značky a orientačné body sa zhodujú s tým, čo ste si vopred zistili, stále viac nadobúdate presvedčenie, že sa blížite k cieľu. Podobne je to s koncom sveta. Boh nám dal svoje Slovo, v ktorom je opísané, aké zarážajúce trendy a udalosti budú tesne pred koncom pozorovateľné v celosvetovom meradle. Keď to všetko na vlastné oči vidíme, presviedča nás to, že koniec sveta musí byť blízko.

Biblia predpovedala, že ľudstvo sa dostane do prelomového obdobia, ktoré vyvrcholí koncom sveta. Toto obdobie sa má vyznačovať charakteristickou kombináciou celosvetových udalostí a trendov, aké ľudstvo nikdy predtým nezažilo. Zamyslite sa nad niektorými z nich.

1. CELOSVETOVÉ NEPOKOJE: Proroctvo zapísané v 24. kapitole Evanjelia podľa Matúša uvádza znamenie pozostávajúce z viacerých aspektov. Toto znamenie malo jasne určiť obdobie nazvané „záver systému vecí“, po ktorom má prísť koniec. (verše 3, 14) Patria k nemu veľké vojny, hlad, zemetrasenia na jednom mieste za druhým, vzrast nezákonnosti, nedostatok lásky medzi ľuďmi a snahy podlých náboženských predstaviteľov zvádzať ľudí. (verše 6 až 26) Je pravda, že niektoré z týchto vecí ľudstvo do určitej miery zažíva už stáročia, ale v čase tesne pred koncom sa mali všetky tieto hrozné veci diať naraz. A mali ich sprevádzať aj ďalšie tri znaky.

2. VLASTNOSTI A SPRÁVANIE ĽUDÍ: Biblia hovorí, že „posledné dni“ — obdobie tesne pred koncom sveta — sa majú vyznačovať nebývalým zhoršením v zmýšľaní a správaní ľudí. Píše sa v nej: „Ľudia budú milovať samých seba, budú milovať peniaze, budú sebaistí, pyšní, rúhači, neposlušní rodičom, nevďační, neverní, bez prirodzenej náklonnosti, neprístupní akejkoľvek dohode, ohovárači, bez sebaovládania, divokí, bez lásky k dobru, zradcovia, tvrdohlaví, nadutí pýchou, viac milujúci rozkoše ako Boha.“ ​(2. Timotejovi 3:1–4) Pravdaže, neúcta k iným nie je ničím novým, no v posledných dňoch mala prerásť do takých obludných rozmerov, že toto obdobie možno oprávnene opísať ako „kritické časy, s ktorými sa bude dať ťažko vyrovnať“. Všimli ste si tento úpadkový trend v správaní a myslení ľudí aj vy?

3. NIČENIE ZEME: V Biblii sa píše, že Boh privedie „skazu na tých, ktorí kazia zem“. (Zjavenie 11:18) Ako mali ľudia kaziť alebo ničiť zem? Pri hľadaní odpovede nám pomôžu slová z 1. Mojžišovej. Podobne je v nej totiž opísané obdobie, keď žil Noach: „Zem sa stala skazenou v očiach pravého Boha a zem bola naplnená násilím. Tak Boh videl zem, a hľa, bola skazená.“ Preto Boh o tejto nemorálnej ľudskej spoločnosti povedal: „Privediem ich do skazy.“ ​(1. Mojžišova 6:11–13) Zrejme súhlasíte s tým, že zem je aj dnes „naplnená násilím“. A ničenie zeme dospelo ku kritickému bodu aj v inom zmysle — po prvý raz v dejinách sú ľudia schopní vyhladiť sami seba. Majú na to dostatočný arzenál zbraní. Okrem toho je zem ničená aj ďalším spôsobom. Vzduch, ktorý dýchame, oceány a celé ekosystémy, bez ktorých  nie je možný život, sú ustavične narúšané a ničené ľudskou činnosťou.

Zamyslite sa: Dokázalo by sa ľudstvo pred sto rokmi samo zničiť? Veď na to ani nemalo prostriedky! Ale teraz má k dispozícii moderné zbrane a navyše v nebývalom rozsahu devastuje životné prostredie. Zdá sa, že ľudia v súčasnosti vyvíjajú nové technológie takou závratnou rýchlosťou, že buď nie sú schopní predvídať všetky následky, aké môže mať ich využívanie, alebo to všetko jednoducho nedokážu udržať pod kontrolou. Našťastie budúcnosť zeme nie je ponechaná v rukách ľudí. Boh zasiahne skôr, než by z nej ľudia vyhladili všetok život, a zničí tých, ktorí ničia zem. Tak to vo svojom Slove sľúbil.

4. CELOSVETOVÁ ZVESTOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ: Ďalším aspektom znamenia blížiaceho sa konca je, že sa mala v nebývalom rozsahu konať jedinečná činnosť. Čítame o tom: „Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“ ​(Matúš 24:14) Táto činnosť sa mala výrazne líšiť od obracania na vieru, k akému po stáročia dochádzalo v prípade väčšiny náboženstiev. V posledných dňoch malo byť zdôrazňované konkrétne posolstvo — „dobré posolstvo o kráľovstve“. Všimli ste si aj vy náboženskú skupinu, ktorá poukazuje práve na toto posolstvo, a to nielen na určitom území, ale „po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom“? Pravdepodobne ste túto skupinu ľahko identifikovali ako Jehovových svedkov.

Božie Kráľovstvo sa zvestuje po celom svete v stovkách jazykov

Na „dobré posolstvo o kráľovstve“ upriamuje pozornosť aj ich stránka www.jw.org. Sú na nej k dispozícii publikácie, v ktorých je toto posolstvo vysvetlené vo vyše 700 jazykoch. Jehovovi svedkovia boli šírením dobrého posolstva známi ešte predtým, ako sa začal používať internet. Od roku 1939 je na prvej strane časopisu Strážna veža nápis „hlásajúca Jehovovo Kráľovstvo“. V knihe The Religious Bodies of America od Fredericka Mayera, ktorá sa zaoberá náboženstvami, sa uvádza, že zvestovateľská činnosť Jehovových svedkov je „bezprecedentná v intenzite i rozsahu“. Táto činnosť vyzdvihuje dobrú správu, že už veľmi skoro „príde koniec“, a to zásahom Božieho Kráľovstva.

OBRAT V ĽUDSKÝCH DEJINÁCH

Všimli ste si, že všetky štyri spomínané znaky blížiaceho sa konca možno pozorovať práve teraz? Tento časopis už vyše sto rokov poskytuje svojim čitateľom informácie o svetových udalostiach, na základe ktorých sa môžu osobne presvedčiť, že koniec sveta je blízko. Napriek  tomu niektorí ľudia reagujú skepticky. Tvrdia, že údaje a štatistiky sú často subjektívne a dajú sa zmanipulovať. Namietajú tiež, že podmienky vo svete sa zhoršujú iba zdanlivo, pretože dnes, vo veku globalizácie, sa informácie šíria oveľa rýchlejšie ako kedysi. No dôkazy jasne ukazujú, že žijeme v závere výnimočného obdobia ľudských dejín.

Niektorí odborníci sú presvedčení, že sa blíži čas prelomových zmien, ktoré sa dotknú celej zeme. Napríklad v roku 2014 vedci v publikácii Bulletin of the Atomic Scientists varovali Bezpečnostnú radu OSN, že existujú vážne hrozby, ktoré môžu spôsobiť zánik ľudstva. Vyjadrili sa: „Dôkladné zhodnotenie týchto hrozieb nás vedie k záveru, že riziko technologickej katastrofy, ktorá by viedla k zániku civilizácie, zostáva naďalej vysoké.“ Mnohí ľudia sú stále viac presvedčení, že sme dospeli ku kritickému bodu v dejinách. Vydavatelia tohto časopisu i mnohí jeho čitatelia vôbec nepochybujú o tom, že práve teraz žijeme v predpovedaných „posledných dňoch“ a že koniec je naozaj blízko. To však vo vás nemusí vyvolávať strach, naopak, máte dôvod tešiť sa na budúcnosť. Prečo? Pretože koniec sveta môžete prežiť!