Prejsť na článok

Čo je Božie Kráľovstvo?

Odpoveď z Biblie

 Božie Kráľovstvo je skutočná vláda, ktorú zriadil Boh Jehova. V Biblii sa nazýva aj „nebeské kráľovstvo“, lebo vládne z neba. (Matúš 4:17; Marek 1:14, 15) V mnohých ohľadoch má podobné črty ako ľudské vlády, no z každej stránky ich prevyšuje.

  •   Vládcovia. Za Kráľa tohto Kráľovstva Boh ustanovil Ježiša Krista a dal mu oveľa väčšiu moc, akú by kedy mohol mať ktorýkoľvek ľudský vládca. (Matúš 28:18) Ježiš túto moc využíva len na dobré. Vieme to z toho, že sa už prejavil ako spoľahlivý a súcitný Vodca. (Matúš 4:23; Marek 1:40, 41; 6:31–34; Lukáš 7:11–17) Ježiš pod Božím vedením vybral zo všetkých národov ľudí, ktorí s ním budú z neba „vládnuť ako králi nad zemou“. (Zjavenie 5:9, 10)

  •   Trvanie. Na rozdiel od ľudských vlád, ktoré sa každú chvíľu menia, Božie Kráľovstvo „nebude nikdy zničené“. (Daniel 2:44)

  •   Poddaní. Poddaným Božieho Kráľovstva môže byť každý, kto robí to, čo chce Boh. Nezáleží na pôvode ani mieste narodenia. (Skutky 10:34, 35)

  •   Zákony. Účelom zákonov (alebo prikázaní) Božieho Kráľovstva nie je len zakazovať nesprávne konanie. Ich účelom je pozdvihnúť morálnu úroveň poddaných. Napríklad v Biblii sa píše: „‚Budeš milovať Jehovu, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou.‘ Toto je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé, jemu podobné, je toto: ‚Budeš milovať svojho blížneho ako sám seba.‘“ ​(Matúš 22:37–39) Láska k Bohu a k blížnemu podnecuje poddaných Božieho Kráľovstva, aby konali v najlepšom záujme druhých.

  •   Vzdelávanie. Božie Kráľovstvo nielenže stanovuje svojim poddaným vysoké normy, ale aj ľudí vyučuje, ako ich dosiahnuť. (Izaiáš 48:17, 18)

  •   Poslanie. V Božom Kráľovstve sa vládcovia neobohacujú na úkor svojich poddaných. Ich cieľom je naplniť Božiu vôľu, k čomu patrí aj splnenie sľubu, že tí, ktorí milujú Boha, budú žiť večne na rajskej zemi. (Izaiáš 35:1, 5, 6; Matúš 6:10; Zjavenie 21:1–4)