Prejsť na článok

Prejsť na obsah

 Z TITULNEJ STRANY | JE KONIEC SVETA BLÍZKO?

Čo bude znamenať koniec sveta?

Čo bude znamenať koniec sveta?

„Blíži sa koniec sveta!“ Aký obraz sa vám vybaví, keď počujete takéto zvolanie? Predstavíte si fanatického duchovného, ktorý hrmí z kazateľnice a dramaticky máva Bibliou pred očami svojich poslucháčov? V niektorých krajinách sa ľuďom v mysli okamžite vybaví bradatý kazateľ v dlhom rúchu, prepásaný povrazom, ktorý drží nápis ohlasujúci súdny deň. Takíto kazatelia v niektorých vyvolávajú obavy, zatiaľ čo iní ľudia zostávajú skeptickí a ďalší sa na nich iba pobavia.

Biblia skutočne hovorí o tom, že „príde koniec“. (Matúš 24:14) Táto udalosť je v nej označená aj ako „veľký deň Boha, Všemohúceho“ a „Har-magedon“. (Zjavenie 16:14, 16) Je pravda, že náboženstvá vytvárajú značný zmätok, pokiaľ ide o koniec sveta, a rôznych čudesných, pochmúrnych predstáv o ňom neustále pribúda. No samotná Biblia sa vyjadruje veľmi jasne — je z nej úplne zrejmé, čo bude koniec sveta znamenať. To nám pomáha zbaviť sa mylných predstáv. Božie Slovo nám tiež pomáha pochopiť, ako ďaleko je koniec. A čo je najpodstatnejšie, ukazuje aj, ako ho možno prežiť. Poďme si najprv jasne zadefinovať koniec sveta podľa Biblie.

 ČO KONIEC SVETA NEZNAMENÁ:

 1. NEBUDE TO TOTÁLNE ZNIČENIE ZEME OHŇOM

  V Biblii sa píše: „[Boh] založil zem na jej stanovených miestach; nebude sa potácať na neurčitý čas čiže navždy.“ ​(Žalm 104:5) Tento biblický verš je len jedným z mnohých, ktoré nám dodávajú istotu, že Boh zem nikdy nezničí ani nedovolí, aby ju zničil niekto iný. (Kazateľ 1:4; Izaiáš 45:18)

 2. NEBUDE TO NÁHODNÁ, NEPLÁNOVANÁ UDALOSŤ

  Biblia ukazuje, že koniec sveta je presne naplánovaný. Píše sa v nej: „O tom dni alebo hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec. Stále pozorujte a bdejte, lebo neviete, kedy nastane ustanovený čas.“ ​(Marek 13:32, 33) Z týchto slov je zjavné, že sám Boh, „Otec“, stanovil presný čas, „ustanovený čas“, keď uvedie do chodu udalosti, ktoré povedú ku koncu.

 3. NESPÔSOBIA HO ĽUDIA ANI VESMÍRNE TELESÁ

  Čo teda spôsobí koniec? Zjavenie 19:11 hovorí: „Videl som otvorené nebo, a hľa, biely kôň. A ten, ktorý na ňom sedel, sa volá Verný a Pravdivý.“ Verš 19 pokračuje: „A videl som divé zviera a zemských kráľov a ich vojská zhromaždené, aby viedli vojnu s tým, ktorý sedel na koni, a s jeho vojskom.“ ​(Zjavenie 19:11–21) Hoci mnohé z týchto vyjadrení sú symbolické, predsa z týchto veršov jasne vidno, že Boh vyšle armádu anjelov, aby zničili jeho nepriateľov.

Biblické posolstvo o konci sveta vôbec nie je zlou správou, práve naopak, je to veľmi dobrá správa!

ČO KONIEC SVETA ZNAMENÁ:

 1. KONIEC ĽUDSKÝCH VLÁD

  V Biblii sa píše: „Nebeský Boh zriadi kráľovstvo [vládu], ktoré nebude nikdy zničené. A kráľovstvo nebude prenesené na nijaký iný ľud. Rozdrví a ukončí všetky tieto kráľovstvá a ono samo  bude stáť až na neurčité časy.“ ​(Daniel 2:44) Ako už bolo uvedené v predchádzajúcom odseku, „zemskí králi a ich vojská“, ktorí sa „zhromaždia, aby viedli vojnu“ s tým, ktorý sedí na koni, a s jeho vojskom, budú vyhladení. (Zjavenie 19:19)

 2. KONIEC VOJEN, NÁSILIA A NESPRAVODLIVOSTI

  „[Boh] pôsobí, aby prestali vojny až do najvzdialenejšej končiny zeme.“ ​(Žalm 46:9) Iba „priami, tí budú bývať na zemi, a bezúhonní budú na nej ponechaní. Zlí, tí budú zo zeme odrezaní; a zradní, tí budú z nej vytrhnutí.“ ​(Príslovia 2:21, 22) „Hľa, robím všetky veci nové,“ hovorí Boh. (Zjavenie 21:4, 5)

 3. KONIEC NÁBOŽENSTIEV, KTORÉ SKLAMALI BOHA I ĽUDÍ

  „Proroci prorokujú klamstvo a kňazi vládnu na vlastnú päsť... Ale čo spravíte, keď tomu bude koniec?“ ​(Jeremiáš 5:31, Katolícky preklad) „Mnohí mi povedia v onen deň: ‚Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a nevyháňali démonov v tvojom mene a nekonali mnoho mocných skutkov v tvojom mene?‘ A predsa im potom vyznám: Nikdy som vás nepoznal! Odstúpte odo mňa, páchatelia nezákonnosti.“ ​(Matúš 7:21–23)

 4. ODSTRÁNENIE ĽUDÍ, KTORÍ PODPORUJÚ TENTO SYSTÉM

  Ježiš Kristus povedal: „Toto je podklad pre súd, že svetlo prišlo do sveta, ale ľudia väčšmi milovali tmu ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé.“ ​(Ján 3:19) V Biblii sa píše, že svet už raz bol zničený, a to za života verného Božieho služobníka Noacha (známeho aj ako Noe). „Vtedajší svet utrpel zničenie, keď bol zaplavený vodou. Tým istým slovom sú však terajšie nebesia a zem zachované pre oheň a sú zachované na deň súdu a zničenia bezbožných.“ ​(2. Petra 3:5–7)

Všimnite si, že blížiaci sa „deň súdu a zničenia“ je pripodobnený k zničeniu sveta v dobe Noacha. Aký svet bol vtedy zničený? Nemohla to byť naša planéta, tá prežila. Teda tým, kto „utrpel zničenie“, boli „bezbožní“ ľudia — Boží nepriatelia. Podobne aj počas dňa Božieho súdu, ktorý je pred nami, budú zničení tí, ktorí sa rozhodnú postaviť proti Bohu. Ale Boží priatelia prežijú, tak ako prežil Noach a jeho rodina. (Matúš 24:37–42)

Len si predstavte, aká nádherná bude zem, keď ju Boh zbaví všetkých zlých vplyvov! Je zrejmé, že biblické posolstvo o konci sveta vôbec nie je zlou správou, práve naopak, je to veľmi dobrá správa! No možno si kladiete otázky: Je koniec sveta naozaj blízko? Ako ho môžeme prežiť? Čo o tom hovorí Biblia?