Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Mal Boh začiatok?

Mal Boh začiatok?

 Naši čitatelia sa pýtajú...

Mal Boh začiatok?

▪ Biblia hovorí, že Boh nemal začiatok. Existoval vždy. Hoci je myšlienka Božej večnosti ťažko pochopiteľná, nemali by sme ju odmietať len preto, že jej nedokážeme plne porozumieť.

Je rozumné očakávať, že budeme rozumieť všetkým Božím cestám? Apoštol Pavol vyhlásil: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva a múdrosti a poznania! Aké nevyskúmateľné sú jeho súdy a ako je nemožné vystopovať jeho cesty!“ ​(Rimanom 11:33) Naša myseľ nemôže plne porozumieť hĺbke Božej múdrosti a poznania, tak ako malé dieťa nemôže porozumieť všetkému, čo robí jeho rodič. Pavlove inšpirované slová sa síce týkajú v prvom rade jedinečnosti Božej múdrosti a milosrdenstva, ale naznačujú, že sú tu určité veci v súvislosti s Jehovom Bohom a jeho konaním, ktoré sú príliš hlboké na to, aby ich naša myseľ dokázala pochopiť. Myšlienka, že Boh nemal začiatok, je zjavne jednou z nich. Môžeme však úplne dôverovať tomu, čo o Bohu učí Biblia. Ježiš Kristus o svätých spisoch povedal: „Tvoje slovo je pravda.“ ​(Ján 17:17)

Mojžiš povedal Jehovovi v modlitbe: „Vždy si bol a vždy budeš.“ ​(Žalm 90:2, The Holy Bible, New Century Version) Tu Mojžiš opisuje Božiu existenciu ako priamku, ktorá nie je ničím ohraničená. Na jednej strane ide do budúcnosti. Jehova je opísaný ako ‚Žijúci na veky vekov‘. (Zjavenie 4:10, Katolícky preklad) Teda Božia existencia siaha do nekonečnej budúcnosti. Na druhej strane ide do minulosti. Inými slovami, Boh nebol ani vytvorený, ani nezačal existovať. Jeho existencia siaha do nekonečnej minulosti.

Abstraktné myšlienky sú ťažko pochopiteľné pre väčšinu z nás. No niekedy musíme pracovať s náročnými pojmami, napríklad s kladnými a zápornými číslami. Počítať môžeme donekonečna, či už smerom nahor, alebo smerom nadol. Nedal by sa tento príklad uplatniť na roky v živote Stvoriteľa?

Je preto vhodné, že len Boh má jedinečný titul „Kráľ večnosti“. (1. Timotejovi 1:17) Zamyslite sa: Ježiš Kristus, myriady anjelov v nebesiach a všetci ľudia na zemi — tí všetci mali začiatok, lebo boli stvorení. (Kolosanom 1:15, 16) Ale Boh nie. Trvať na tom, že Boh musel byť vytvorený, vedie k bezvýslednému filozofovaniu o otázke, kto stvoril Stvoriteľa, k nezmyselnému dokazovaniu kruhom. Jehova ako jediný existuje „od večnosti do večnosti“. (Žalm 90:2, Preklad A. Boteka s komentármi Jeruzalemskej Biblie) Inými slovami, Jehova existoval „pred všetkými vekmi“. (Júda 25, Katolícky preklad)

Mali by sme však pamätať na to, že myšlienka Božej večnej existencie nie je len chladný fakt. Keď sa hlbšie zamyslíme nad Mojžišovou modlitbou, zistíme, že Božia večnosť je pre nás zárukou úžasného sľubu večného života. Na rozdiel od pominuteľnosti nášho súčasného života Boh je opísaný ako Ten, ktorý je „nám skutočným príbytkom z pokolenia na pokolenie“. Jehova tu ako milujúci Otec pre svoj ľud vždy bol, je a bude. Kiež je táto nádherná skutočnosť pre vás povzbudením! (Žalm 90:1)