Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Prečo môže byť ťažké spoznať Boha po mene

Prečo môže byť ťažké spoznať Boha po mene

MOŽNO o tom neviete, ale existuje niekto, kto vám chce zabrániť v tom, aby ste spoznali Božie meno a mali k Bohu blízky vzťah. Kto je týmto zlým nepriateľom? Biblia ho odhaľuje, keď hovorí, že „boh tohto systému vecí zaslepil mysle neveriacich“. Bohom súčasného bezbožného sveta je Satan Diabol. Chce vás držať v tme, v nevedomosti, aby vaše srdce nebolo osvietené „slávnym poznaním Boha“. Satan nechce, aby ste poznali Boha po mene. Ale ako vlastne zaslepuje mysle ľudí? (2. Korinťanom 4:4–6)

Satan používa falošné náboženstvo, aby ľuďom bránil spoznať Boha po mene. Napríklad v staroveku sa niektorí Židia rozhodli, že nebudú brať do úvahy inšpirované Písma, ale radšej dajú prednosť tradícii, podľa ktorej sa Božie meno nesmelo používať. V prvých storočiach nášho letopočtu dostali Židia zjavne pokyn, aby pri verejnom čítaní v synagógach nepoužívali Božie meno, tak ako sa nachádzalo v ich Svätých Písmach, ale nahrádzali ho slovom Adonai, čo znamená „Pán“. Tento zvyk nepochybne prispel k tragickému duchovnému úpadku. Mnohí na to doplatili tým, že nemohli mať úžitok z blízkeho osobného vzťahu s Bohom. Ale ako to bolo v prípade Ježiša? Aký bol jeho postoj k Božiemu menu?

Ježiš a jeho nasledovníci oznamovali Božie meno druhým

Ježiš v modlitbe k svojmu Otcovi vyhlásil: „Oznámil som im tvoje meno... a oznámim.“ ​(Ján 17:26) Niet pochýb o tom, že Ježiš vyslovil Božie meno veľakrát, keď čítal, citoval alebo vysvetľoval pasáže z Hebrejských Písiem, ktoré obsahovali toto dôležité meno. Ježiš teda používal Božie meno úplne bez zábran, tak ako ho používali aj všetci proroci pred ním. A aj keby sa už niektorí Židia v čase Ježišovej služby vyhýbali používaniu Božieho mena, Ježiš by sa touto ich tradíciou určite neriadil. Náboženských vodcov ostro odsúdil slovami: „Spravili [ste] Božie slovo neplatné pre svoju tradíciu.“ ​(Matúš 15:6)

Ježiš dal príklad v oznamovaní Božieho mena

Po Ježišovej smrti a jeho vzkriesení pokračovali v oznamovaní Božieho mena jeho verní nasledovníci. (Pozri rámček  „Používali prví kresťania Božie meno?“) Na Letnice 33 n. l., v deň, keď bol založený kresťanský zbor, citoval apoštol Peter zástupu Židov a prozelytov slová Joelovho proroctva: „Každý, kto vzýva Jehovovo meno, bude zachránený.“ ​(Skutky 2:21; Joel 2:32) Prví kresťania pomáhali ľuďom z mnohých národov spoznať Boha po mene. Preto na jednom stretnutí apoštolov a starších mužov v Jeruzaleme učeník Jakub povedal:  „Boh... obrátil svoju pozornosť na národy, aby z nich vybral ľud pre svoje meno.“ ​(Skutky 15:14)

Nepriateľ Božieho mena sa však nevzdával. Len čo zomrel posledný apoštol, Satan nestrácal čas a pustil sa do rozsievania semena odpadlíctva. (Matúš 13:38, 39; 2. Petra 2:1) Napríklad už Justín Mučeník, ktorý sa narodil približne v čase smrti Jána, posledného z apoštolov, a hlásil sa ku kresťanstvu, vo svojich spisoch opakovane tvrdil, že Ten, ktorý zaobstaráva všetko, je ‚Bohom, ktorý nie je nazývaný žiadnym vlastným menom‘.

Keď odpadlícki kresťania odpisovali Kresťanské grécke Písma, Božie osobné meno pri tom zjavne vynechávali a nahrádzali ho výrazom Kyrios, čo je grécke slovo s významom „Pán“. Hebrejské Písma neobišli o nič lepšie. Keďže sa už Božie meno nečítalo nahlas, odpadlícki židovskí odpisovači ho vo svojich  Písmach na viac než 130 miestach nahradili slovom Adonai. Božie osobné meno je vynechané aj vo významnom preklade Biblie do latinčiny, ktorý dokončil Hieronym v roku 405 n. l. a ktorý vošiel do povedomia pod názvom Vulgáta.

Novodobé snahy o odstránenie Božieho mena

Cirkvi sa snažia vymazať Božie meno z Biblie na základe židovskej tradície alebo dokonca pre finančný zisk

Novodobí učenci vedia, že Božie osobné meno, Jehova, sa v Biblii objavuje asi 7 000-krát. A tak v niektorých bežne používaných prekladoch, ako je katolícka Jerusalem Bible, katolícka La Biblia Latinoamérica v španielčine či obľúbený preklad Reina-Valera, tiež v španielčine, sa Božie osobné meno vyskytuje na mnohých miestach. Niektoré preklady vrátane slovenských uvádzajú Božie meno vo forme „Jahve“.

Žiaľ, mnohé cirkvi, ktoré financujú prekladanie Biblie, vyvíjajú na učencov nátlak, aby zo svojich prekladov Biblie vynechávali Božie meno. Napríklad v liste z 29. júna 2008, ktorý Vatikán adresoval predsedom katolíckych biskupských konferencií, sa uvádza: „V posledných rokoch prenikol zvyk vyslovovať vlastné meno Boha Izraela.“ List obsahoval toto jasné nariadenie: „Božie meno [sa] nemá ani používať, ani vyslovovať.“ A „pre preklady biblického textu do moderných jazykov... božský tetragramaton má byť prekladaný ekvivalentom Adonai/​Kyrios: ‚Pán‘“. Cieľom tohto nariadenia Vatikánu je zjavne zabrániť používaniu Božieho mena.

S podobnou neúctou zaobchádzajú s Božím menom aj protestantské cirkvi. Hovorca výboru prekladu New International Version, financovaného viacerými protestantskými cirkvami a vydaného v angličtine v roku 1978, napísal: „Jehova je Božie vlastné meno a bolo by ideálne, keby sme ho používali. Ale do tohto prekladu sme investovali dva a štvrť milióna dolárov a zaručeným spôsobom, ako tieto peniaze premárniť, by bolo preložiť napríklad 23. žalm ako ‚Jahve je môj pastier‘. Celá tá práca by hneď vyšla navnivoč. Nikto by taký preklad nepoužíval.“

Cirkvi bránia spoznať Boha po mene aj obyvateľom Latinskej Ameriky. Steven Voth, ktorý je poradcom prekladu pre Spojené biblické spoločnosti (UBS), píše: „Jedna z pretrvávajúcich diskusií v latinskoamerických protestantských kruhoch sa točí okolo používania mena Jehová... Je zaujímavé, že jedna veľmi veľká a rozširujúca sa neopentekostálna cirkev... sa vyjadrila, že chcú preklad  Biblie Reina-Valera z roku 1960, ale bez mena Jehová. Namiesto neho chceli slovo Señor [Pán].“ Voth ďalej uvádza, že UBS túto žiadosť najprv zamietli, ale neskôr ustúpili a vydali preklad Biblie Reina-Valera „bez slova Jehová“.

Odstránenie Božieho mena z jeho písaného Slova a jeho nahradenie slovom „Pán“ bráni čitateľom skutočne spoznať, kto je Boh. Takéto nahrádzanie vedie k zmätku. Čitateľ možno nepochopí, či sa slovo „Pán“ vzťahuje na Jehovu, alebo na jeho Syna, Ježiša. Napríklad biblický text, v ktorom apoštol Peter cituje Dávidove slová „Jehova povedal môjmu Pánovi [vzkriesenému Ježišovi]: ‚Seď po mojej pravici,‘“ uvádzajú mnohé biblické preklady takto: „Pán povedal môjmu Pánovi.“ ​(Skutky 2:34, Ekumenický preklad) David Clines vo svojej eseji s názvom „Jahve a Boh kresťanskej teológie“ zdôrazňuje: „Jedným z následkov odstránenia Jahveho z povedomia kresťanov je sklon zameriavať sa na osobu Krista.“ A tak mnohí návštevníci kostolov nemajú ani len tušenia, že pravý Boh, ku ktorému sa Ježiš modlil, je Osoba, ktorá má meno — Jehova.

Satan vyvinul veľké úsilie, aby zaslepil mysle ľudí a zabránil im spoznať Boha po mene. Ale aj napriek tomu môžete Jehovu dôverne spoznať.

Spoznať Jehovu po mene je možné

Je teda isté, že Satan proti Božiemu menu vedie vojnu a rafinovane pri tom používa falošné náboženstvo. Skutočnosť je však taká, že žiadna sila v nebi ani na zemi nemôže zabrániť Zvrchovanému Pánu Jehovovi v tom, aby sa jeho meno dostalo ku všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť pravdu o ňom a o jeho nádhernom predsavzatí, ktoré má s vernými ľuďmi.

Jehovovi svedkovia vám radi pomôžu dozvedieť sa, ako sa môžete skúmaním Biblie priblížiť k Bohu. Nasledujú príklad Ježiša, ktorý Bohu povedal: „Oznámil som im tvoje meno.“ ​(Ján 17:26) Keď budete uvažovať o biblických textoch, ktoré odhaľujú rôzne úlohy, ktoré na seba Jehova vzal na úžitok ľudstva, spoznáte mnohé nádherné stránky jeho vznešenej osobnosti.

Verný patriarcha Jób mal „dôverný vzťah k Bohu“ a takýto vzťah môžete mať k Bohu aj vy. (Jób 29:4) Keď budete skúmať Božie Slovo, môžete spoznať Boha po mene. Tak nadobudnete dôveru, že Jehova bude konať v súlade s významom svojho mena, tak ako ho sám uviedol — ‚Stanem sa, čímkoľvek chcem‘. (2. Mojžišova 3:14) Preto si môžete byť istí, že všetky tie úžasné sľuby, ktoré dal ľudstvu, splní.