Onani mavidyu a aphale na atsikana a pa dziko yonsene akuti asalonga thangwi ya pinentso pya umaso, pontho onani kuti asathimbana napyo tani.