NCENJEZI (WA PFUNDZIRO) Fevereiro 2018

Revista ino iri na misolo ya pfundziro kutomera sumana 2-29 ya Abril ya 2018.

Towezerani Cikhulupiro na Kubvera Kwa Nowa, Dhanyeli na Yobe

Amuna anewa akukhulupirika athimbana na pinentso ninga pinathimbana na ife. Ninji pidaaphedza toera kupitiriza na umumphu wawo?

Musadziwa Yahova Ninga Pidacita Nowa, Dhanyeli na Yobe?

Amuna anewa adziwa tani Mulungu Wamphambvu Zonsene? Cidziwiso ceneci caaphedza tani? Tinakulisa tani cikhulupiro ninga cawo?

Pisabvekanji Kukhala Munthu Wakukola Mwauzimu?

Bhibhlya isalonga makhaliro a ‘munthu wakukola mwauzimu,’ pontho asiyana tani na ‘munthu wakufuna pinthu pya dziko.’

Pitirizani Kukhala Munthu Wakukola Mwauzimu!

Cidziwiso ca Bhibhlya nee cakwana toera munthu wakukola mwauzimu. Musafunika kucitanji pontho?

Kutsandzaya Ndi N’khaliro Wakubuluka Kwa Mulungu

Mungaona kuti nee musakhala wakutsandzaya thangwi ya nyatwa zinathimbana na imwe, munacitanji toera kukhala pontho wakutsandzaya?

Mibvundzo Inacitwa na Anyakuleri

Mu ndzidzi wakale, mwana wakutoma kubalwa ndiye akhafunika kukhala pa nzera wa makolo a Mesiya?