Jesusmin ñan, cheqa kajtaj, kausaytaj

Kay libroqa Bibliamanta orqhokun, kaypitaj Jesuspa kausayninmanta astawan yachakuwaj.

QALLARIYNIN

Ñan, cheqa kajtaj, kausaytaj

Jesuspa ruwasqanmanta, yachachisqanmantawan yachakuspaqa ñaupa kausayninchejta saqepuyta atinchej.

CAPÍTULO 1

Ángel Gabriel iskay willaykunata willan

Ángel Gabrielpa willasqanqa mana creeyta atinapaj jinallachu karqa.

CAPÍTULO 2

Jesusqa niraj nacekushaspaña jatunchasqa karqa

Elisabetpis, wijsanpi kashaj wawitanpis, ¿imaynatataj Jesusta jatuncharqanku?

CAPÍTULO 3

Ñanta allinchaj nacekun

Zacariasqa watejmanta parlariytawan, willayta qallarerqa imatachus Dios ruwananta, imachus wawanwan kanantapis.

CAPÍTULO 4

Mariaqa niraj casarakushaspa onqoj rikhurin

María Diospa atiyninwan onqoj rikhurisqanta Joseman willajtin, ¿José payta creerqachu?

CAPÍTULO 5

¿Maypitaj Jesús nacekorqa, chanta maykʼajtaj?

¿Imaynatá yachanchej Jesusqa mana 25 de diciembretachu nacekusqanta?

CAPÍTULO 6

Diosqa Wawanta qowanchej

Josewan Mariawan wawitanku Jesusta temploman apajtinku, Simeonwan Anawan imachus paymanta kananta willarqanku.

CAPÍTULO 7

Chʼaskasta qhawaj yatiris Jesusman rinku

Yatirista pusaykacharqa chay estrella, ¿imaraykutaj paykunata Jesusman pusananmanta, sajra rey Herodespajmanraj pusarqa?

CAPÍTULO 8

Sajra kamachejmanta ayqekunku

Jesús wawita kashajtin, Mesiasmanta wakin profetaspa nisqanku juntʼakorqa.

CAPÍTULO 9

Jesusqa Nazaretpi wiñakun

¿Mashkha sullkʼasniyojtaj Jesús karqa?

CAPÍTULO 10

Jesuspa familian Jerusalenman rinku

Josewan Mariawanqa Jesusta may phutisqa maskʼarqanku. Jesustajrí piensarqa tatasnin yachasqankuta maypichus kashananta.

CAPÍTULO 11

Juan Bautista ñanta allinchan

Juanqa fariseostawan saduceostawan juchacharqa. ¿Imaraykutaj paykunata mana bautizayta munarqachu?

CAPÍTULO 12

Jesús bautizakun

Jesús mana ima juchayojchu kaspapis, ¿imajtintaj Juanwan bautizachikorqa?

CAPÍTULO 13

Jesusqa mana juchaman urmanchu

Supayqa Jesusta juchaman urmachiyta munarqa. Chaytaj yachachiwanchej Supayqa kasqantapuni, tukuy gobiernostaj paypa makinpi kasqankuta.

CAPÍTULO 14

Jesusqa yachachisqasninta ajllayta qallarin

Jesuspa sojta yachachisqasnin, ¿imaynapitaj yacharqanku Jesusqa Mesiaspuni kasqanta?

CAPÍTULO 15

Jesuspa ñaupaj milagron

Jesusqa Tatan Jehovaj munayninta ruwanan kasqanta mamanman entiendecherqa.

CAPÍTULO 16

Jesusqa Diospa wasinta sinchʼita munakun

Diospa Leyninman jina, runasqa Jerusalenpi rantikuyta atej kanku Diosman uj jaywanata jaywanankupaj. Chanta, ¿imajtintaj Jesús templopi vendejkunapaj phiñakorqa?

CAPÍTULO 17

Jesusqa Nicodemoman tuta yachachin

¿Ima niyta munan ‘watejmanta necekuy’?

CAPÍTULO 18

Jesuspa yachachisqasnin yapakunku, Juanpatataj pisiyanku

Juan Bautistaj yachachisqasnenqa Jesusta allin risqanmanta envidiakorqanku, Juantajrí mana envidiakorqachu.

CAPÍTULO 19

Jesusqa samaritana warmiman yachachin

Jesusqa samaritana warmiman Mesías kasqanta willarerqa, chaytataj niraj pimanpis willarqachu.

CAPÍTULO 20

Caná ranchopi iskay kaj milagro

Jesusqa uj qhapaj runaj wawanta karullamanta sanoyacherqa. Payqa chay onqosqamanta 25 kilometrospi jina kasharqa.

CAPÍTULO 21

Jesusqa Nazaretpi yachachin

¿Imajtintaj Jesusta llajta masisnin wañuchiyta munarqanku?

CAPÍTULO 22

Tawa pescadores runa japʼej pescadoresman tukunku

Jesusqa tawa yachachisqasninta runa japʼej pescadores kanankupaj wajyarqa.

CAPÍTULO 23

Jesusqa Capernaumpi milagrosta ruwan

Jesusqa supaykunata qharqospa, paykunata kʼamerqa, nitaj saqerqachu Diospa Wawan kasqanta ninankuta. ¿Imaraykutaj chayta ruwarqa?

CAPÍTULO 24

Jesusqa Galilea jallpʼapi willan

Runasqa Jesuspaman rerqanku onqoyninkumanta sanoyachisqa kanankupaj. Jesustaj Diospa Gobiernonmanta willaj jamusqanta nerqa.

CAPÍTULO 25

Lepra onqoyniyoj runamanta khuyakun

Jesusqa runasta mayta munakorqa, paykunamanta khuyakusqanraykutaj sanoyacherqa.

CAPÍTULO 26

“Juchasniyki perdonasqaña kanku”

Jesusqa sutʼincharqa, onqoykunaqa juchanejta rikhurisqanta.

CAPÍTULO 27

Jesusqa Mateota wajyan

¿Imaraykutaj Jesús juchasapa runaswan mikhorqa?

CAPÍTULO 28

¿Jesuspa yachachisqasnin ayunajchu kanku?

Jesusqa ayunomanta tapojtinku, maukʼa qara botasmanta kikinchaywan kuticherqa.

CAPÍTULO 29

Jesusqa Samarikuna Pʼunchaypi allin kajta ruwan

Jesusqa 38 watastaña onqosqata sanoyacherqa. Chanta, ¿imaraykutaj judíos Jesusta qhatiykacharqanku?

CAPÍTULO 30

Jesusqa Diospa Wawan

Judiosqa yuyarqanku, Jesusqa Dioswan kikinchakushasqanta. Jesustajrí Tatan paymanta kuraj kasqanta nerqa.

CAPÍTULO 31

Samarikuna Pʼunchaypi trigo umasta pʼitinku

¿Imaraykutaj Jesús nisqa “Samarikuna Pʼunchaypa Señornin kani” nispa?

CAPÍTULO 32

Samarikuna Pʼunchaypi allin kajta ruway atikun

Saduceoswan fariseoswanqa chejninakoj kanku. Jinapis Jesusta wañuchinankupajqa, uj yuyaylla karqanku.

CAPÍTULO 33

Jesusqa profeta Isaiaspa nisqanta juntʼan

¿Imajtintaj Jesús sanoyachisqan runasman nerqa amapuni pimanpis paymanta willanankuta?

CAPÍTULO 34

Jesusqa 12 apostolesninta ajllan

Apostoleswan yachachisqaswan, ¿kikinchu kanku?

CAPÍTULO 35

Jesusqa orqopi yachachin

¿Imasmantataj Jesús orqopi yachacherqa? Chayta kaypi leeriy.

CAPÍTULO 36

Uj capitán Jesuspi creen

¿Soldadospa ujnin capitanninpa ima ruwasqantaj Jesusta tʼukucherqa?

CAPÍTULO 37

Jesusqa uj viudaj wawanta kausarichin

Wañusqa joventa Jesús kausarichisqanta rikojkunaqa, repararqanku Jesusta Dios kachamusqanta.

CAPÍTULO 38

Juanqa Jesusmanta astawan yachayta munan

¿Imaraykutaj Juan Bautista Jesús Mesiaspunichus manachus kasqanta tapucherqa? ¿Pisi creeyniyoj kasqanraykuchu?

CAPÍTULO 39

Jesusqa tiemponmanta runasta juchachan

Jesusqa Capernaum llajtamanta runasta nerqa: “Qankunapaj Juicio Pʼunchayqa aswan sinchʼi kanqa, Sodoma jallpʼamanta nisqaqa”, nispa. Payqa chay llajtapi uj tiempota tiyakorqa.

CAPÍTULO 40

Jesusqa perdonayta yachachin

Jesusqa uj warmej juchasninta perdonan. Chay warmeqa ichapis khuchi warmi karqa. Jesús chay warmita perdonaspa, ¿Diospa Leyninta pʼakinalla kasqantachu yachachisharqa?

CAPÍTULO 41

¿Pejpa atiyninwantaj milagrosta ruwarqa?

Jesuspa hermanosnenqa, Jesús manaña yuyayninpichu kasqanta nerqanku.

CAPÍTULO 42

Jesusqa fariseosta kʼamin

¿Imataj Jonaspa señalnin?

CAPÍTULO 43

Diospa Gobiernonmanta kikinchaykuna

Jesusqa Diospa Gobiernonmanta pusaj kikinchaykunawan sutʼincharqa.

CAPÍTULO 44

Jesusqa sinchʼi wayrata thañichin

Jesusqa Galilea qochapi uj milagrota ruwarqa. Chaywantaj rikucherqa imaynachus Diospa Gobiernonpi kausay kananta.

CAPÍTULO 45

Jesús ashkha supaykunata qharqon

¿Uj runaman ashkha supaykuna yaykuyta atinmanchu?

CAPÍTULO 46

Jesuspa ropanta llankharispa sanoyapun

Jesusqa uj warmita sanoyachispa atiyniyoj kasqanta, khuyakoj kasqanta ima rikucherqa.

CAPÍTULO 47

Uj imillitata kausarichin

Jesusqa nerqa: “Imillitaqa mana wañupunchu, puñushallan”, nispa. Runastajrí chayta nisqanmanta Jesusta asipayarqanku. ¿Imajtintaj Jesús chayta nerqa?

CAPÍTULO 48

Milagrosta ruwajtinpis, Nazaretpi qhesachanku

Jesustaqa llajta masisnin qhesacharqanku. ¿Imaraykutaj qhesacharqanku?

CAPÍTULO 49

Galileapi willan, apostolesninmantaj yachachin

¿Imajtintaj apóstoles willananku karqa: “Cielopi kaj Gobiernoqa qayllapiña kashan”, nispa?

CAPÍTULO 50

Qhatiykachasqa kaspapis willananku karqa

¿Imaraykutaj qhatiykachasqa kashaspa ayqekunankuta nerqa? ¿Manachu Jesusllataj nerqa wañuyta mana manchachikunankuta?

CAPÍTULO 51

Juan Bautistata diachaku fiestapi wañuchinku

Herodesqa Salomé diachaku fiestanpi tusupusqanmanta kusisqa kasharqa. Chayraykutaj nerqa: “Imatachus munasqaykita mañakullaway”, nispa. ¿Imatataj Salomé mañakorqa?

CAPÍTULO 52

Uj milagrota ruwaspa ashkha runasman mikhuchin

Jesús ashkha runasman mikhuchisqanmantaqa Mateo, Marcos, Lucas, Juan librospi parlakun.

CAPÍTULO 53

Jesusqa wayratapis, qochatapis tiyaykuchin

Apostolesqa Jesusta rikorqanku yaku patanta purishajta, sinchʼi wayrata thañichejtapis.

CAPÍTULO 54

Jesusqa “kausayta qoj tʼanta”

¿Imaraykutaj Jesús payta maskʼaj runasta kʼamerqa?

CAPÍTULO 55

Jesuspa yachachisqanta uyarispa phiñakunku

Jesuspa yachachisqanqa ashkha runasta phiñacherqa, manañataj qhepanta rerqankuchu.

CAPÍTULO 56

¿Imataj uj runata chʼichichan?

¿Mikhusqanchu? Chayrí, ¿sonqonmanta llojsimoj imaschu?

CAPÍTULO 57

Jesús uj imillitata, uj lojtʼitutawan sanoyachin

Jesusqa Fenicia llajtayoj runasta alqetuswan kikincharqa. Chanta, ¿imajtintaj chay llajtayoj warmi mana phiñakorqachu?

CAPÍTULO 58

Tʼantata ashkhayachin, levaduramantataj parlan

Jesuspa yachachisqasnenqa, Jesús levaduramanta parlaspa mana masata poqochej levaduramantachu parlashasqanta entienderqanku.

CAPÍTULO 59

“¿Pi kasqaytataj runas ninku?”

Gobiernoj llavesninta pichus japʼisqanta, imatatajchus chaywan kicharisqanta kaypi yachakuy.

CAPÍTULO 60

Jesuspa rijchʼaynin uj jinaman tukun

Jesuswan apostoleswan, ¿imata rikuspataj kallpachasqas kasharqanku?

CAPÍTULO 61

Jesusqa uj waynuchumanta supayta qharqon

Jesusqa nerqa pisi creeyniyoj kasqankurayku uj waynuchumanta supayta mana qharqoyta atisqankuta. Pejpa creeyninchus pisi kasqanta kaypi yachakuy.

CAPÍTULO 62

Jesusqa llampʼu sonqo kayta yachachin

Jesuspa yachachisqasnin uj lloqallitumanta llampʼu sonqo kayta yachakorqanku.

CAPÍTULO 63

Jesusqa apostolesninta astawan yuyaychan

Hermanosninchejwan ima problema kapuwajtinchejpis, imaynatachus chayta allinchanata Jesús sutʼincharqa.

CAPÍTULO 64

Wajkunata perdonana tiyan

Jesusqa Diosninchej wajkunata perdonananchejta munasqanta yachacherqa. Chaypajtaj mana khuyakoj kamachimanta parlarqa.

CAPÍTULO 65

Jerusalenman rishaspa yachachin

Jesusqa Jerusalenman rishaspa, ñanpi kinsa runaswan parlarerqa, paykunawan parlarishaspa imaschus Diosmanta karunchayta atiwasqanchejta nerqa.

CAPÍTULO 66

Jerusalenpi Chʼujllas fiesta

¿Imajtintaj wakin runas Jesusta supayniyoj kasqanta nerqanku?

CAPÍTULO 67

“Ni jaykʼaj pi runapis chay jinataqa parlarqachu”

Jatun Juntamanta kajkuna Jesusman churanakorqanku. Nicodemolla Jesusman kutikorqa.

CAPÍTULO 68

Diospa Wawanqa “kay mundopaj kʼanchay”

Jesusqa nerqa: “Cheqa kajtaj kacharichisonqachej”, nispa. ¿Imamantataj kacharichinman karqa?

CAPÍTULO 69

¿Abrahanchu tatanku karqa chayri Diablochu?

Jesusqa pichus Tatan kasqanta willarqa. Chantapis sutʼincharqa Abrahanpa wawasnin imaynachus kasqankuta.

CAPÍTULO 70

Cieguito nacekorqa chay runata Jesús sanoyachin

Jesusta yachachisqasnin taporqanku imaraykuchus uj runa ciego nacekusqanta. ¿Tatasninkuchu chayri paychu juchallikorqa? Jesús cieguitota sanoyachejtin, runasqa tukuy imata nerqanku.

CAPÍTULO 71

Fariseosqa ciego karqa chay runata kʼaminku

Fariseosqa cieguito karqa chay runaman mana imata kutichiyta atispa phiñakorqanku, sinagogamantataj qharqorqanku.

CAPÍTULO 72

Jesusqa 70 yachachisqasninta willajta kachan

Jesusqa Judea jallpʼapi Diospa Gobiernonmanta willanankupaj 70 yachachisqasninta kacharqa. Paykunarí, ¿wasimanta wasichu chayri sinagogaspichu willarqanku?

CAPÍTULO 73

Jesusqa uj samaritanomanta parlan

Jesusqa uj samaritano runamanta parlaspa yachacherqa.

CAPÍTULO 74

Wajyarikunamanta, Diosmanta mañakunamantawan

Jesusqa Mariaj, Martaj wasinpi kashaspa, ¿imamantataj yachacherqa? ¿imajtintaj Jesús Diosmanta mañakunata yachacherqa uj yachachisqanman?

CAPÍTULO 75

¿Imatataj ruwasunman kusisqa kausakunapaj?

Jesusqa Diospa atiyninmanta parlarqa, enemigosninmantaj nerqa: “Diospa Gobiernonqa taripasunkichejña”, nispa. Chantá imata ruwaspachus kusisqa kausakunamanta parlarqa.

CAPÍTULO 76

Jesusqa uj fariseoj wasinpi mikhun

Jesusqa fariseoswan leymanta yachachejkunawan puraj uyas kasqankuta rikucherqa. Chay runas, ¿ima llasa qʼepistataj runasman churasqanku?

CAPÍTULO 77

Jesusqa kapuyniyoj kaymanta parlan

Jesusqa mana yuyayniyoj runamanta parlarqa. Nerqataj chay runa pirwasninta aswan jatuchajta ruwachiyta munasqanta. Chaywan, ¿imatataj yachachisharqa?

CAPÍTULO 78

Allin mayordomoqa wakichisqa kanan tiyan

Jesusqa yachachisqasnin Diospa qayllallanpipuni kanankuta munarqa. Paykunata yanapananpajtaj, uj mayordomota churarqa. ¿Imatataj chay mayordomo ruwan? ¿Imajtintaj wakichisqapuni kana tiyan?

CAPÍTULO 79

¿Imataj kanan karqa mana creej judioswan?

Jesusqa nerqa, mana pesachikoj judíos chinkachisqa kanankuta. Chayta yachaspa, ¿judíos pesachikorqankuchu?

CAPÍTULO 80

Sumaj michejmanta, oveja kanchamantawan

Imaynatachus ovejasta michej ovejitasninta munakun, ajinallataj Jesuspis yachachisqasninta munakun. ¿Tukuy runaschu Jesuspa yachachisqanta uyarerqanku?

CAPÍTULO 81

Jesuswan Dioswan, ¿ujllachu kanku?

Wakin runasqa Jesusta juchacharqanku, Dios kikin kasqanta nisqanrayku. ¿Imatataj Jesús ruwarqa mana ajinachu kasqanta rikuchinanpaj?

CAPÍTULO 82

Jesusqa Perea jallpʼapi willan

Jesusqa yachachisqasninman willarqa salvakunankupaj imatachus ruwananku kasqanta. Chantapis nillarqataj imaraykuchus wakin pantasqankuta. Jesuspa yuyaychasqan, ¿kunan yanapawasunmanchu?

CAPÍTULO 83

Uj mikhunaman wajyarisqa kajkuna

Jesusqa uj fariseoj wasinpi kashaspa kʼumuykukoj kanamanta yachacherqa. Chaymantataj tukuy yachakusunman. ¿Imaynatá chayta yachacherqa?

CAPÍTULO 84

Jesuspa yachachisqanman tukuy, ¿pujllakuy jinachu?

Jesuspa yachachisqan kayqa mana pujllakuy jinachu.

CAPÍTULO 85

Uj runa pesachikojtin cielopi kusiy kan

Fariseoswan leymanta yachachejkunawanqa, Jesús juchasapaswan allinta kausakusqanmanta phiñakorqanku. Jesustajrí uj kikinchayta paykunaman willarerqa, chaywantaj imatachus Dios yuyasqanta rikucherqa.

CAPÍTULO 86

Chinkasqa qhari wawa kutinpun

¿Imatataj yachakusunman chinkasqa qhari wawamanta kikinchayta leespa?

CAPÍTULO 87

Sumajta yuyaychakuspa imatapis ruwana

Jesusqa sumajta yuyaychakoj mayordomomanta kikinchaywan yachacherqa.

CAPÍTULO 88

Qhapaj runamantawan Lazaromantawan

Jesuspa kikinchayninta sumajta entiendenapajqa, yachananchej tiyan pikunawanchus qhapaj runa ninakusqanta, pikunawantajchus wajcha runa ninakusqanta.

CAPÍTULO 89

Jesusqa Pereamanta Judeaman rishaspa yachachin

Jesusqa yachacherqa wajkunata perdonayta yachakunata ashkha kutista pantajtinkupis.

CAPÍTULO 90

“Noqa kani kausarimuy, kausaytaj”

Jesusqa nerqa, pikunachus paypi creejkuna ‘mana wiñaypajchu wañunankuta’.

CAPÍTULO 91

Jesusqa Lazarota kausarichin

Jesuspa enemigosnenqa mana imatapis ruwayta aterqankuchu, “Jesús mana Lazarota kausarichimorqachu” ninankupaj.

CAPÍTULO 92

Lepra onqoyninmanta sanoyapoj runa agradecekun

Lepra onqoyninmanta sanoyapoj runa Jesusman agradecekorqa. Chanta, ¿Diosman agradecekorqachu? Chayta kaypi yachakuy.

CAPÍTULO 93

Jesusqa atiyninta rikuchenqa

¿Imapitaj Mesiaspa kutimuynin lliuj lliujman rijchʼakun?

CAPÍTULO 94

Diosmanta mañakuna, kʼumuykukoj sonqotaj kana

¿Imatataj Jesús yachacherqa mana cheqan kajta ruwaj juezmanta, viudamantawan parlaspa?

CAPÍTULO 95

Divorciakuymanta, wawasta munakuymantawan

¿Imajtintaj Jesús wawasta munakoj?

CAPÍTULO 96

Qhapaj kamachej jovenpa tapuyninman kutichin

¿Imajtintaj Jesús nerqa: “Uj camelloraj agujaj ninrinta pasayta atinman, uj qhapaj runa Diospa Gobiernonman yaykunanmantaqa”, nispa?

CAPÍTULO 97

Uva huertapi llankʼajkunamanta kikinchay

¿Ima niyta munan ñaupajpi kajkuna qhepapi kananku, qhepapi kajkunataj ñaupajpi kananku?

CAPÍTULO 98

Watejmanta kurajpaj qhawasqa kayta munanku

Santiagowan Juanwanqa Jesús rey kashajtin, pañanpi, lloqʼenpiwan tiyaykukuyta munarqanku. Jinapis chaytaqa mana paykunallachu munarqanku.

CAPÍTULO 99

Ciego runasta sanoyachin, Zaqueotapis yanapan

Jesús Jericó llajta qayllapi uj cieguitota sanoyachisqanmanta parlaspa, ¿Biblia iskaytachu parlan?

CAPÍTULO 100

Qolqeta mirachejkunamanta kikinchay

¿Imatataj Jesús nisharqa: “Kapuyniyojmanqa astawan qosqa kanqa, mana kapuyniyojmantataj kapusqanpis qhechusqa kanqa”, nispa?

CAPÍTULO 101

Betaniapi kashaspa Simonpa wasinpi mikhun

Jesús Simonpa wasinpi mikhushajtin, Mariaqa umanman, chakisninman ima perfumasqa aceitewan jawiykorqa. Yachachisqastaj chayta rikuspa phiñakorqanku. Jesustajrí mana phiñakunankuta nerqa.

CAPÍTULO 102

Rey jina Jerusalenman uj maltón burropi yaykun

Jesusqa imatachus profetas 500 watas ñaupajta qhelqasqankuta juntʼarqa.

CAPÍTULO 103

Vendejkunata ujtawan templomanta qharqon

Templopi qolqeta cambiajkuna, vendejkuna imaqa mana suwakusharqankuchu. Chanta, ¿imajtintaj Jesús paykunata ‘suwa thapas’ nerqa?

CAPÍTULO 104

¿Judíos Diospi creerqankuchu?

¿Jesuspi creey, paypi creesqanchejta rikuchiywan kikinchu?

CAPÍTULO 105

Uj higo sachʼawan creeyniyoj kayta yachachin

Jesusqa creeyniyoj kaspa imastachus ruwayta atisqanchejta yachachisqasninman willarqa. Chantapis paykunaman nerqa imaraykuchus Jehová Dios Israel nacionta qhesachananta.

CAPÍTULO 106

Uva huertamanta iskay kikinchaykuna

Kayta leespa yachakuy imamantachus Jesús iskay wawasmanta kikinchaypi, sajra llankʼajkunamanta kikinchaypi parlashasqanta.

CAPÍTULO 107

Uj rey casamiento mikhuyman runasta wajyarin

Jesús uj kikinchaymanta parlasqanqa aswan qhepaman juntʼakorqa.

CAPÍTULO 108

Jesusta mana pantachiyta atinkuchu

Jesusqa fariseostawan saduceostawan chʼinyacherqa. Wajkuna payta pantachiyta munajkunatapis chʼinyachillarqataj.

CAPÍTULO 109

Jesusqa payman churanakoj runasta kʼamin

¿Imajtintaj Jesús mana qhawallarqachu religionta ñaupajman apajkunaj sajra ruwasqankuta?

CAPÍTULO 110

Jesusqa uj diallatawanña templopi yachachin

Jesusqa uj wajcha viudamanta parlaspa yachacherqa.

CAPÍTULO 111

Apostolesqa uj señalta mañakunku

Jesuspa nisqanqa ñaupa tiempopi juntʼakorqaña. Jinapis, ¿aswan qhepaman watejmanta juntʼakullanqatajchu?

CAPÍTULO 112

Chunka doncellasmanta kikinchay

¿Jesús nisharqachu yachachisqasninmanta khuskallan yuyayniyoj kanankuta, khuskantaj mana?

CAPÍTULO 113

Talentosmanta kikinchaywan kʼuchi kanata yachachin

¿Ima nisharqataj Jesús “kapuyniyojmanqa astawan qosqa kanqa, aswan kapuyniyojtaj kanqa” nispa? Chayta talentosmanta kikinchaypi sutʼincharqa.

CAPÍTULO 114

Ovejasta cabrastawan Jesucristo juzgan

Jesusqa cabrasmantawan ovejasmantawan kikinchaypi sutʼincharqa, imaynatachus runas aswan qhepaman juzgasqa kanankuta.

CAPÍTULO 115

Pascua fiesta qayllapiña kasharqa

¿Imajtintaj judiospa religionninkuta ñaupajman apajkuna 30 qolqeta Jesusrayku qospa payta pisipaj qhawasharqanku?

CAPÍTULO 116

Jesús apostolesninpa chakisninta mayllan

Jesusqa apostolesninpa chakisninta mayllaspa uj kamachi jina ruwarqa.

CAPÍTULO 117

Señorpa Cenan

Jesusqa Señorpa Cenanta qallaricherqa. Yachachisqasnintaj chayta sapa wata 14 de nisanpi yuyarikunanku karqa.

CAPÍTULO 118

Pichus kurajpaj qhawasqa kananmanta siminakunku

Apostolesqa Jesuspa yachachisqanta qonqaporqanku.

CAPÍTULO 119

Jesusmin ñan, cheqa kajtaj, kausaytaj

Jesusqa yachacherqa Diosman qayllaykunata.

CAPÍTULO 120

Uva sachʼaj ramasnintaj, Jesuspa amigosnintaj

¿Imaynatataj Jesuspa yachachisqasnin uva sachʼa jina poqonanku karqa?

CAPÍTULO 121

“Kallpachakuychej, noqaqa kay mundota atipani”

Jesusta wañuchejtinkupis, ¿imaynapitaj kay mundota atiparqa? Chayta kaypi yachakuy.

CAPÍTULO 122

Altos patamanta niraj ripushaspa orakun

¿Imataj aswan sumaj wiñay kausayta japʼinapi yuyanamanta nisqa? Jesús chayta sutʼincharqa.

CAPÍTULO 123

Sinchʼi llakisqa kashaspa Diosmanta mañakun

¿Imajtintaj Diosman nerqa Jesús “kay copata noqamanta karunchay” nispa? ¿Nisharqachu runasrayku kausayninta manaña qonanta?

CAPÍTULO 124

Jesusta presochanku Judas traicionasqanrayku

Judasqa tuta kashajtinpis Jesusta maskʼamorqa traicionananpaj.

CAPÍTULO 125

Jesusta Anaspa wasinman pusanku chantá Caifaspaman

Jesusta mana leyesman jinachu juchacharqanku.

CAPÍTULO 126

Pedro Jesusta mana rejsisqanta nin

Pedroqa Jesusta negarqa, chayta mana jaykʼaj ruwananta nishaspapis.

CAPÍTULO 127

Jesusta Pilatoj ñaupaqenman pusanku

Judiospa religionninkuta ñaupajman apajkunaqa, Jesusta wañuchiyta munarqanku.

CAPÍTULO 128

Pilatowan Herodeswan Jesusta juzganku

¿Imaraykutaj Pilato Jesusta Herodespaman pusacherqa? ¿Manachu paylla juzgayta aterqa?

CAPÍTULO 129

Pilato nerqa: “Kayqa chay runa”, nispa

Pilatopis cuentata qokorqa Jesús kʼacha runa kasqanmanta.

CAPÍTULO 130

Jesusta wañuchisqa kananpaj pusanku

¿Imaraykutaj Jesús wakin warmisman nerqa ama payrayku waqanankuta? Chanta, ¿pikunaraykutaj waqananku karqa?

CAPÍTULO 131

Jesusta kʼaspipi clavaykunku

Jesusqa ujnin suwa runaman nerqa: “Noqawan paraisopi kanki”, nispa. Chayta yachayqa uj paraisota suyakunapaj yanapawanchej.

CAPÍTULO 132

“Kay runaqa Diospa Wawanpuni kasqa”

Jesús wañuchisqa kashajtin kinsa horata jina laqhayaykorqa, Jesús wañupusqantawantaj uj sinchʼi terremoto karqa, temploj cortinantaj iskayman llikʼikorqa.

CAPÍTULO 133

Jesusta pʼampanku

¿Imajtintaj Jesusta apurayllata niraj inti yaykupushajtin pʼamparqanku?

CAPÍTULO 134

Jesús kausakushan

Jesusqa kausarinpuytawan mana apostolesninmanchu ñaupajta rikhurerqa. Manaqa ujnin yachachisqan warmimanraj.

CAPÍTULO 135

Jesús kausarimuytawan ashkha runasman rikhurin

¿Imatataj Jesús ruwarqa kausarinpusqanta yachachisqasnin yachanankupaj?

CAPÍTULO 136

Galilea qocha kantupi Jesús rikhurin

Jesusqa Pedrota kinsa kutita nerqa imastachus payta munakusqanrayku ruwanan kasqanta.

CAPÍTULO 137

Ashkhas Jesusta rikunku Pentecostés fiesta qayllata

Jesusqa kausarimusqanmantapacha, cieloman ripunankama yachachisqasninman nerqa uj yanapata japʼinankuta.

CAPÍTULO 138

Cristoqa Diospa pañanman tiyaykun

¿Imatataj Jesús ruwanan karqa Tatan enemigosninta chakisnin uraman churanankama?

CAPÍTULO 139

Jesús kay jallpʼata paraisoman tukuchenqa

Jesusqa ashkha imastaraj ruwanqa Tatanman Gobiernonta jaywapunanpaj.

Jesús jina kana

¿Imastataj Jesusmanta yachakusunman?

Versiculosmanta lista

Kay listawan yanapachikuy kay libroj ima capitulosninpichus Mateo, Marcos, Lucas, Juan librospa versiculosninmanta sutʼinchakusqanta yachanaykipaj.

Jesuspa kikinchaykunasnin

Jesuspa sapa uj kikinchayninmanta ima capitulopichus parlakushasqanta kaypi yachakuy.

¿Imastataj Biblia willarqa Mesiasmanta?

Biblia imastachus Mesiasmanta willasqanqa, Jesuspi juntʼakorqa. Kaypitaj yachakuy ima capitulopichus chaymanta parlashasqanta.

Jesusqa kay lugarespi yachacherqa

Kay mapapi qhawayta atinki ima lugarespichus Jesús willasqanta.