Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 122

Altos patamanta niraj ripushaspa orakun

Altos patamanta niraj ripushaspa orakun

JUAN 17:1-26

  • ¿IMASTAJ NOQANCHEJPAJ KANQA DIOSTA, WAWANTAWAN REJSEJTINCHEJ?

  • JEHOVÁ DIOSWAN, WAWANWAN, YACHACHISQASNINWAN IMA UJCHASQA KANKU

Jesusqa apostolesninta mayta munakorqa. Chayrayku cieloman ripojtin mana llakikunankupaj paykunata wakicherqa. Payqa cielota qhawarispa Tatanmanta mañakorqa: “Wawaykita jatunchay, qantapis wawayki jatunchasunanpaj. Qanqa wawaykiman atiyta qorqanki tukuy runasta kamachinanpaj, paykunamantaj wiñay kausayta qonanpaj, pikunatachus payman qorqanki chay tukuyninkuman”, nispa (Juan 17:1, 2).

Jesusqa yacharqa Tatantapuni jatunchanan kasqanta. Jinapis runas wiñay kausayta japʼiyta atisqankumanta orakorqa. Payqa “tukuy runasta kamachinanpaj” atiyta japʼerqa. Chayrayku tukuyman wiñay kausayta qoyta atin. Jinapis mana tukuychu chayta japʼiyta atinku. Manaqa Jesusta kasukojkunalla. Jesús nerqa: “Kaymin wiñay kausayqa: Qan kʼata cheqa Diosta rejsisunanku, kachamusqayki Jesucristotapis”, nispa (Juan 17:3).

Wiñay kausayta japʼinapajqa Jehová Diosta, Wawantawan sumajta rejsinanchej tiyan, paykunamantaj kʼaskaykunanchej tiyan. Jehová Dios jina, Jesús jina yuyana tiyan, kallpachakunataj paykuna jina wajkunata qhawanapaj. Chantapis mana wiñay kausayta japʼinallapichu yuyana tiyan, manaqa Diosta jatunchayta aswan jatunpaj qhawana tiyan.

Jesús nillarqataj: “Qowasqayki ruwanata tukuchasqaywanqa kay jallpʼapi jatunchayki. Tatáy, imaynatachus manaraj kay mundo kashajtin ladoykipi jatunchasqa karqani, ajinallatataj kunanpis ladoykipi jatunchaway”, nispa (Juan 17:4, 5). Jesusqa Tatanmanta mañakusharqa wañuchisqa kajtin cieloman kutipunanpaj kausarichinanta.

Chantá Diosman nillarqataj: “Sutiykita rejsicherqani kay mundomanta qowasqayki runasman. Paykunaqa qanpata karqanku, noqamantaj qopuwarqanki, paykunataj nisqaykita kasukunku”, nispa (Juan 17:6). Jesusqa Diospa sutinta runasman willarqa. Chantapis apostolesninta yanaparqa Jehová Dios runasta munakusqanta, kʼacha kasqanta ima yachanankupaj.

Chayrayku Jesusqa orakushaspa apostolesninmanta nerqa: “Yachanku niwasqaykita paykunaman willasqayrayku, chaytataj japʼikunku, cheqamantataj yachanku sutiykipi jamusqayta, creenkutaj qan kachamuwasqaykita”, nispa (Juan 17:8). Arí, apostolesqa Jehová Diosmanta, imapajchus Jesús kay jallpʼaman jamusqanta, Jesuspa yachachisqanmanta ima yacharqanku.

Jesusqa yacharqa yachachisqasnin mana kay mundomanta runas jinachu kasqankuta. Chayrayku orakorqa: “Noqaqa paykunapaj mañakuyki, manataj kay mundomanta runaspajchu, manachayqa qowarqanki chaykunapaj mañakuyki, qanpata kasqankurayku. [...] Jatunpaj qhawasqa Tatáy, qowasqayki sutiykirayku paykunata qhawariy, ajinamanta ujchasqa kanankupaj, imaynatachus noqanchejpis ujchasqa kanchej, ajinata. [...] Paykunatataj waqaycharqani, manataj ni mayqenninkupis chinkarqankuchu, manachayqa chinkachisqa kanan kashan chaylla”, nispa. Jesusqa “chinkachisqa kanan kashan” nispa, Judas Iscariotemanta parlasharqa. Paytaj aswan ñaupajllata riporqa Jesusta japʼichinanpaj (Juan 17:9-12).

Jesús mañakullarqapuni: “Kay mundomanta runasqa paykunata chejnikunku. Mana mañakuykichu paykunata kay mundomanta orqhonaykita, manachayqa mañakuyki Kuraj Supaymanta jarkʼanaykita. Noqaqa mana kay mundomanta runas jinachu kani, ajinallatataj paykunapis mana kay mundomanta runas jinachu  kanku”, nispa (Juan 17:14-16). Kay mundoqa Satanaspa makinpi kashan. Chayrayku Jesuspa apostolesninwan waj yachachisqasninwanqa, kay mundopi kausakuspapis, mana kay mundoj imasninman metekunankuchu karqa.

Astawanpis Diosta sirvinallankupuni karqa. Chaypajqa Diospa Palabran nisqanman jina, Jesuspa yachachisqanman jinataj kausakunanku karqa. Chantá Jesusqa Tatanman nerqa: “Paykunataqa cheqa kajnejta qanpaj tʼaqay, palabraykeqa cheqapuni”, nispa (Juan 17:17). Chaymanta qhepamantaj, apostolesqa Diospa yanapayninwan Bibliaj wakin librosninta qhelqarqanku. Chaytaj Diosmanta “cheqapuni” karqa, runastataj yanaparqa kay sajra mundomanta tʼaqakunankupaj.

Waj runaspis Diosmanta yachakunallankutaj karqa. Chayrayku Jesusqa 11 apostolesninpaj mañapushaspa nerqa: “Mana paykunallapajchu mañakuyki, manachayqa paykunaj yachachisqankuta uyarispa noqapi creejkunapajpis, tukuyninku ujchasqa kanankupaj, imaynatachus qan Tatáy noqawan ujchasqa kashanki, noqataj qanwan ujchasqa kashani, ajinata paykunapis noqanchejwan ujchasqa kanankupaj”, nispa (Juan 17:20, 21). Jesusqa mana nisharqachu paywan Tatanwan ujlla kasqankuta. Manachayqa nisharqa, paywan Tatanwan uj yuyayniyojlla kasqankuta. Chayrayku munarqa yachachisqasninpis uj yuyaylla kanankuta.

Jesusqa aswan ñaupajllata Pedroman, waj apostolesmanwan nerqa cieloman rispa uj lugarta paykunapaj wakichimunanta (Juan 14:2, 3). Chayrayku Diosman nerqa: “Tatáy, munani pikunatachus qowarqanki chaykunapis, maypichus kasaj chayllapitaj noqawan khuska kanankuta, paykunapis jatun kayta qowasqaykita rikunankupaj, imaraykuchus niraj kay mundo qallarikushajtin munakuwarqankiña”, nispa (Juan 17:24). Jesuspa nisqanpi reparanchej, Diosqa unaymantapachaña kʼata Wawanta munakusqanta, paytaj aswan qhepaman Cristo karqa.

Chantá Jesusqa orakuyta tukunanpaj nerqa: “Paykunaman sutiykita rejsicherqani, rejsichillasajpunitaj, imaynatachus qan munakuwarqanki ajinata paykunapis wajkunata munakunankupaj, ajinamanta noqapis paykunawan ujchasqa kanaypaj”, nispa (Juan 17:26). Jesusqa orakuyta tukushaspa ujtawan Diospa sutinmanta parlallarqataj. Chantapis ujtawan nillarqataj Diosninchej apostolesta, paymanta yachakoj waj runasta ima munakusqanta.