Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 131

Jesusta kʼaspipi clavaykunku

Jesusta kʼaspipi clavaykunku

MATEO 27:33-44 MARCOS 15:22-32 LUCAS 23:32-43 JUAN 19:17-24

  • JESUSTA KʼASPIPI CLAVAYKUNKU

  • JESUSMANTA BURLAKUNKU PATANPI QHELQASQA KASHARQA CHAYTA LEESPA

  • JESUSQA UJ SUWA RUNAMAN NIN: “NOQAWAN PARAISOPI KANKI”, NISPA

Romamanta soldadosqa Jesusta, iskay suwasta ima pusarqanku Jerusalenpa jawa ladonman, chaypi wañuchinankupaj. Chay lugarqa Gólgota sutikorqa. Chayqa niyta munan: “Tʼojlu Cheqa”. Chaytaj karumanta rikukoj (Marcos 15:40).

Chay lugarpiña kashaspataj, soldadosqa Jesusmantawan chay iskay suwasmantawan ropasninkuta lluchʼorqanku. Chantá mirrawan jaya qhoraswan chajrusqa vinota paykunaman jaywarqanku. Chay jaywasqanku vinotaj droga jina karqa. Chaytaqa ichapis Jerusalenmanta warmis preparaj kanku. Soldadostajrí saqellaj kanku wañuchisqa kananku karqa chaykunaman jaywajta. Ajinamanta pisillata nanayta sientenankupaj.  Jesustajrí chay vinota llamiriytawan mana ujyayta munarqachu. Payqa ñakʼarishaspa yuyayninpi kayta munarqa, Tatantataj wañupunankama kasukuyta munarqa.

Chantá soldadosqa Jesuspa makisninta, chakisnintawan uj kʼaspiman clavaykorqanku (Marcos 15:25). Ajinata clavashaspataj imatachus nanacherqankupis. Kʼaspita sayarichejtinkutaj, astawanrajchá cuerponpa pesollantaj nanacherqa. Jesusrí mana soldadosta kʼamerqachu, astawanpis orakorqa: “Tatáy, paykunata perdonay. Mana yachankuchu imatachus ruwashasqankuta”, nispa (Lucas 23:34).

Romanosqa pi runallatapis kʼaspipi wañuchispa uj letrerota kʼaspej puntanman churajpuni kanku. Chaypi qhelqaj kanku imaraykuchus wañuchisqankuta. Chayrayku Pilatoqa uj letrerota churacherqa Jesús clavasqa kasharqa chay kʼaspi puntaman. Chay letreropitaj nisharqa: “Nazareno Jesús judiospa reynin”, nispa. Chayqa kasharqa hebreopi, latinpi, griegopiwan ashkha runas entiendenankupaj. Ajinamanta Pilatoqa judiospa ruwasqankuta mana allinpajchu qhawasqanta rikucherqa. Chayrayku kuraj sacerdotes nerqanku: “¿Imajtintaj qhelqacherqanki ‘judiospa reynin’ nispari? ‘Judiospa reynin’ ninanmantaqa, ‘noqa judiospa reynin kani’ nispa churachiy, imaraykuchus pay kikin chayta nerqa”, nispa. Pilatotajrí niña paykunata kasorqachu, nerqataj: “Qhelqachisqayqa qhelqasqaña kashan”, nispa (Juan 19:19-22).

Chayrayku kuraj sacerdotesqa manchay phiñasqas kasharqanku. Watejmantataj nerqanku Jesusqa Diospa contranpi parlasqanta, imaynatachus Jatun Juntaj ñaupaqenpi ruwarqanku, ajinata. Chantapis Jesús kʼaspipi warkhusqa kasharqa chaynejta pasajkunaqa, umankuta khiwirispa sajrata rimarqanku, nerqankutaj: “¡Wa! Qan nerqanki templota urmachispa kinsa pʼunchaypi sayarichinaykita. Kunanqa chay kʼaspimanta uraykamuspa salvakuy á”, nispa. Kuraj sacerdotespis, leymanta yachachejkunawan khuska ninakorqanku: “Wajkunataqa salvarqa, pay kikintaj mana salvakuyta atinchu. Kunanqa Cristo Israelpa reynin chay kʼaspimanta uraykamuchun. Chayta rikuspaqa creesunchej”, nispa (Marcos 15:29-32). Jesuswan khuska  warkhusqa kajkunapis rimarqanku. Jesusrí mana juchayojchu karqa.

Jesús warkhusqa kasharqa chaynejpeqa tawa soldados kasharqanku. Paykunapis Jesusmanta asikullarqankutaj, ichapis kʼallku vinowan macharisqa kasqankurayku. Paykunaqa vinonkuta Jesusman rikucherqanku, mana makinwan japʼikuyta atisqanmantataj asipayarqanku. Chantapis Jesús warkhusqa kasharqa chay kʼaspi puntanpi letrerota leespa nerqanku: “Judiospa reynin kanki chayqa salvakuy á”, nispa (Lucas 23:36, 37). Paykunaqa Jesusta asipayarqanku, pichus ñan, cheqa kajtaj, kausaytaj karqa, chayta. Jinapis Jesusqa mana imatapis nerqachu judiosman, paymanta asikoj suwasman, soldadosman ima.

Chantá chay tawa soldadosqa suertesta choqaspa Jesuspa ropanta tawaman tʼaqaspa rakʼinakorqanku. Jinapis Jesuspa ukhu ropantaqa mana llikʼiyta munarqankuchu. Imajtinchus chay ropanqa mana sirayniyoj karqa, patamanta urakama awasqa. Chayrayku ninakorqanku: “Kaytaqa ama llikʼinachu. Suerteta choqanachej pipajchus kananta yachanapaj”, nispa. Ajinamanta Diosmanta Qhelqasqapi nisqan juntʼakorqa. Chaypi nerqa: “Ropasniyta rakʼinakorqanku, ropayraykutaj suerteta choqarqanku”, nispa (Juan 19:23, 24; Salmo 22:18).

Chantá ujnin suwaqa Jesús reypuni kasqanta repararqa. Chayrayku suwa masinta kʼamerqa: “Kay runa jinallataj castigasqa kashaspapis, ¿manapunichu Diostaqa manchachikunki? Noqanchejqa juchanchejmanta ñakʼarinallanchejta ñakʼarishanchej, payrí mana ima sajratapis ruwarqachu”, nispa. Chantá Jesusta nerqa: “Jesús Gobiernoykiman yaykuspa, noqamanta yuyarikunki ari”, nispa (Lucas 23:40-42).

Jesustaj nerqa: “Cheqatapuni kunan niyki: Noqawan paraisopi kanki”, nispa (Lucas 23:43). Jesusqa mana nisharqachu chay suwa runa cieloman ripunanta. Imajtinchus mana apostolesninman jinachu nerqa kamachina tiyanapi tiyaykukunanta (Mateo 19:28; Lucas 22:29, 30). Chay suwa runaqa yacharqachá Jehová Diosninchej kʼachitu huertata Adanpaj, Evapaj, wawasninpaj ima ruwapusqanta. Jinapis wañupunan horapi yacharqa qhepaman uj paraíso kanallantataj.