Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 66

Jerusalenpi Chʼujllas fiesta

Jerusalenpi Chʼujllas fiesta

JUAN 7:11-32

  • JESUSQA TEMPLOPI YACHACHIN

Uj kuti, Jerusalenpi Chʼujllas fiesta kashajtin ashkha judíos Jesusta maskʼarqanku. Imaraykuchus paykunaqa, rikorqanku Jesús bautizakusqanmantapacha ashkha milagrosta ruwasqanta. Chantapis chay milagrosmantaqa tukuynejpi parlakusharqa.

Chʼujllas fiestapeqa, ashkha runas Jesusmanta chhichinakusharqanku. Wakin nisharqanku: “May kʼacha chay runaqa”, nispa. Wakintaj nisharqanku: “Mana kʼachachu. Runasta chʼaukiyashan”, nispa (Juan 7:12). Jinapis judiosta manchachikusqankurayku, ni pi niyta aterqachu Jesús kʼacha kasqanta.

Khuskan fiesta kashajtinña, Jesusqa temploman rispa yachacherqa. Runastaj chayta uyarispa tʼukulla kasharqanku. Imajtinchus Jesusqa judiospa escuelasninkuman mana risqachu. Chayrayku nerqanku: “¿Imaynapitaj kay runa Diosmanta Qhelqasqata allinta rejsin mana pi yachachejtillanri?”, nispa (Juan 7:15).

Jesustaj paykunata nerqa: “Kay yachachisqayqa mana noqajtachu, manachayqa kachamuwajniypata. Diospa munayninta ruwayta munajqa, reparanqa kay yachachisqay Diosmantachus chayri noqallamantachus kasqanta”, nispa (Juan 7:16, 17). Jesusqa Dios jatunchasqa kananta munarqa. Chayrayku Diospa Leyninmantapuni yachacherqa.

Chantá Jesusqa judiosman nerqa: “Moisés qankunaman Leyta qosorqachej, ¿icharí? Manataj mayqenniykichejpis chay Leytaqa kasunkichejchu. ¿Imaraykutaj wañuchiyta munashawankichejri?”, nispa. Chay runastajrí tʼukorqanku Jesús chayta nisqanmanta. Imaraykuchus wakenqa manasina Jerusalenmantachu karqanku. Chayrayku paykunaqa nichá yacharqankuchu Jesusta wañuchiyta munasqankuta. Paykunaqa ichapis yuyarqanku: “¿Pitaj kay jina sumaj yachachejta wañuchiyta munanmanri?”, nispa. Chayraykutaj Jesusta nerqanku: “Supayniyoj kanki. ¿Pitaj wañuchiyta munashasunkiri?”, nispa (Juan 7:19, 20).

Jesustaqa judiospa religionninkuta ñaupajman apajkuna, Samarikuna Pʼunchaypi uj milagrota ruwasqanrayku wañuchiyta munarqanku. Jesustajrí, qhasillamanta juchachasqankuta rikuchinanpaj nerqa: ‘Moisesqa qosorqachej circuncidanapaj leyta. Qankunataj chayman jina Samarikuna Pʼunchaypipis qhari wawasta circuncidankichej’, nispa. Chantá nillarqataj: “Sichus Samarikuna Pʼunchaypi qhari wawasta circuncidankichej, Moisespa Leyninta mana pʼakiyta munaspa chayqa, ¿imaraykutaj chay jinatapuni noqapaj phiñakunkichej Samarikuna Pʼunchaypi uj runata sanoyachisqaymantari? Ama ñawisniykichej rikusqanman jinallachu juzgaychej, astawanqa cheqan kajman jina juzgaychej”, nispa (Juan 7:23, 24).

Jerusalenpeqa yacharqanku Jesusta wañuchiyta munasqankuta. Chayrayku nerqanku: “¿Manachu kay runata wañuchinankupaj maskʼashanku? Qhawaychej, payqa tukuypa ñaupaqenpi parlashan, nitaj pipis imata nishanchu. Ichapis kamachejkunaqa yachankuña paypuni Cristo kasqanta”, nispa. Jinapis judiosqa mana creerqankuchu Jesús Cristo kasqanta. Paykunaqa nerqanku: “Noqanchejqa yachanchej kay runa maymantachus kasqanta. Cristo jamojtintaj ni pi yachanqachu maymantachus kasqanta”, nispa (Juan 7:25-27).

Jesustajrí templopi nerqa: “Qankunaqa rejsiwankichej, yachankichejtaj maymantachus kasqayta. Chantapis noqaqa mana  sapallaymantachu jamuni, pichus Kachamuwajqa kanpuni, qankunataj payta mana rejsinkichejchu. Noqatajrí payta rejsini, imaraykuchus paypa sutinpi jamuni, Paytaj kachamuwan”, nispa (Juan 7:28, 29). Chaynejta paykunaqa Jesusta japʼinankupaj yuyaychakorqanku. Nitaj japʼiyta aterqankuchu, imaraykuchus manaraj horan chayamorqachu.

Jinapis ashkha runasqa, Jesús milagrosta ruwasqanrayku paypi creerqanku. Jesusqa yaku patanta purerqa, sinchʼi wayrata thañicherqa, uj mashkha tʼantaswan pescaditoswan imalla may chhika runasman mikhucherqa, onqosqasta sanoyacherqa, cojitosta puriricherqa, cieguitosta qhawaricherqa, leprayojkunata sanoyacherqa, wañusqastapis kausaricherqa. Chayrayku runasqa nerqanku: “Jamonqa chay Cristo, ¿ruwanmanchu kay runaj ruwasqanmanta astawan milagrosta?”, nispa (Juan 7:31).

Fariseosqa uyarerqanku Jesusmanta parlashasqankuta. Chayrayku kuraj sacerdoteswan khuska guardiasta kacharqanku Jesusta presochanankupaj.