Ir al contenido

Ir al índice

 CAPÍTULO 60

Jesuspa rijchʼaynin uj jinaman tukun

Jesuspa rijchʼaynin uj jinaman tukun

MATEO 16:28–17:13 MARCOS 9:1-13 LUCAS 9:27-36

  • JESUSQA WAJ JINAMAN TUKUN

  • WAKIN APÓSTOLES DIOSPA PARLASQANTA UYARINKU

Jesusqa Cesarea de Filipoman chayarqa. Chaytaj Hermón orqomanta 25 kilometrospi jina kasharqa. Chaypitaj payqa runasman yachachishaspa, apostolesninman nerqa: “Cheqatapuni niykichej: Kaypi kajkunamanta wakenqa mana wañonqankuchu, noqata Gobiernoypi jamushajta rikunawankukama”, nispa (Mateo 16:28).

Apostolesninrí chayta mana entienderqankuchu. Chaymanta uj semananman jinataj, Jesusqa Pedrota, Santiagota, Juantawan uj jatun orqoman pusarqa. Paykunaqa ichapis laqhayaykushajtinña orqoman wicharerqanku. Orqopitaj, apostolesqa puñuywan atichikorqanku. Jesustaj ñaupaqenkupi Diosmanta mañakorqa. Ajinallapitaj “Jesusqa uj jina rijchʼayniyojman tukorqa”. Uyanqa inti jina kʼancharerqa, ropanpis yurajman tukuspa kʼancharerqa.

Jinallapi “Moiseswan Eliaswan” chaypi rikhurerqanku. Iskayninkutaj Jesuswan “parlayta qallarerqanku imachus Jerusalenpi Jesusta qhatirinanmanta, imaynatatajchus ripunanmanta” ima (Lucas 9:30, 31). Jesús “ripunanmanta” parlaspaqa, wañuchisqa kananmanta, kausarimunanmantawan parlasharqanku. Chaytataj Jesusqa apostolesninman sutʼincharqaña (Mateo 16:21). Apóstol Pedroqa parlasqankuta uyarisparajchá cuentata qokorqa Jesús kausayninta qonanpuni kasqanmanta, mana wañunanpaj ni imata ruwayta atisqanmantapis.

Chay apostolesqa Jesusta Moiseswan Eliaswan parlajta rikusparajchá allinta rijchʼarerqanku. Chantapis paykunaqa imatachus uyarisqankumanta tʼukullachá kasharqanku. Chay rikusqanku, uyarisqanku imaqa mosqoypi jinalla karqa. Jinapis Pedropajqa sutʼipipis kanman jina karqa. Chayrayku Jesusta nerqa: “Yachachejníy, sumajpuni kaypi kasqaykoqa. Kaypi kinsa chʼujllasta ruwasqayku, ujta qanpaj, ujta Moisespaj, ujtataj Eliaspaj”, nispa (Marcos 9:5). Apóstol Pedroqa chʼujllasta ruwayta munarqa, ichapis Moiseswan Eliaswan mana ripunankupaj.

Pedro parlashajtillanraj, ujllata kʼancharishaj phuyu paykunata pʼampaykorqa. Diostaj phuyu ukhumanta nimorqa: “Kaymin munasqa Wawayqa, pitachus allinpaj qhawani. Payta uyariychej”, nispa. Chayta uyariytawan yachachisqasnenqa, mayta mancharikuspa pampakama kʼumuykukorqanku. Jesustaj paykunata nerqa: “Sayariychej. Ama mancharikuychejchu”, nispa (Mateo 17:5-7). Sayarispataj Jesusllataña rikorqanku. Chantá paykunaqa qʼayantinraj orqomanta uraykaporqanku. Uraykapushajtinkutaj Jesús nerqa: “Chay rikusqaykichejtaqa ama pimanpis willankichejchu noqa kausarinpunaykama”, nispa (Mateo 17:9).

Apostolesqa Eliasta rikusqankurayku Jesusta taporqanku: “¿Imaraykutaj leymanta yachachejkuna ninku, Eliasraj ñaupajta jamunantari?”, nispa. Jesustaj kuticherqa: “Eliasqa jamunña, paykunataj mana rejserqankuchu”, nispa (Mateo 17:10-12). Jesusqa ‘Elías’ nispa Juan Bautistamanta parlasharqa. Imajtinchus payqa, Elías jinallataj ruwarqa. Eliasqa Eliseopaj ñanta wakicherqa. Juantajrí Jesucristopaj ñanta wakicherqa.

Jesuswan apostoleswanqa, Moisesta, Eliastawan mosqoypi jina rikuspa may kallpachasqas kasharqanku. Paykunaqa Jesús nisqanman jina, ‘Jesusta Gobiernonpi jamushajta rikorqanku’ (Mateo 16:28). Apostolesqa orqopi Jesuspa “jatun kayninta” rikorqanku. Fariseospis Jesusqa Diospa ajllakusqan Reypuni kasqanta yachayta  munasqankurayku uj señalta mañakorqanku. Jesustajrí mana paykunaman ima señaltapis rikucherqachu. Jinapis apostolesnenqa Jesusta waj jina rijchʼayniyojman tukojta rikorqanku. Chaytaj rikucherqa Jesusmanta imastachus qhelqakusqanqa juntʼakunantapuni. Chayrayku apóstol Pedroqa aswan qhepaman nerqa: “Diospa tukuy ima nisqan juntʼakunanmanta, mana iskayrayanchejchu”, nispa (2 Pedro 1:16-19).