Manseet Ka ed Panagbasa tan Panagbangat​—Video

Paaligwasen so abilidad ed panagbasa tan panagbangat.

LEKSION 1

Epektibon Introduksion

Panon mon nasagyat iray audience pian ondengel irad ibagam?

LEKSION 2

Natural ya Panagsalita

Panon mon napagmaliw ya relaks iray ondedengel ed sika?

LEKSION 3

Pangusar na Saray Tepet

Panon mon nausar iray tepet pian mankatunongan ed saray katongtong mo, napansiansia so interes da, tan idanet iray importantin punto?

LEKSION 4

Epektibon Pangipresenta ed Teksto

Panon mon niparaan iray ondedengel pian nagunggonaan irad teksto ed Biblia ya basaen mo?

LEKSION 5

Suston Panagbasa

Antoy pigaran makatulong diad pambasan maksil ed no antoy eksakton akasulat ed pahina?

LEKSION 6

Malinew ya Nipaliwawa no Akin ya Inusar so Teksto

Antoy nepeg mon gawaen kayarim ya binasa so sakey a teksto pian natulongan mo ray ondedengel ya natalosan da no akin ya binasam itan?

LEKSION 7

Susto tan Makakombinse

Panon mon naseguro ya katuaan so ibabangat mo?

LEKSION 8

Saray Pakaaralan ya Ilustrasyon

Singa say Sankamaongan a Managbangat, panon mon epektibon nausar iray ilustrasyon?

LEKSION 9

Dugan Pangusar ed Saray Visual Aid

Panon mon usaren iray litrato odino arum nin visual aid pian mas natalosan na ondedengel iray ibabangat mo?

LEKSION 10

Panguman-uman na Boses

Panon mon nausar so panguman-uman na boses pian malinew ya nipasabi iray ideya tan nasagyat so emosyon na saray ondedengel?

LEKSION 11

Mabilabilay a Panagsalita

Panon mon nagawaan ya mabilabilay so panagsalitam pian nasagyat tan napakiwas iray ondedengel?

LEKSION 12

Maaro tan Walaay Empatya

Panon mon nipanengneng so tuan panangaro tan empatya ed saray katongtong mo?

LEKSION 13

Nipalinew No Akin ya Importante so Impormasyon

Panon mon ipresenta so topic diad paraan ya natalosan na saray ondedengel ya importante so impormasyon tan napakiwas iran iyaplika itan?

LEKSION 14

Nidanet Iray Manunan Punto

Natulongan mo ray ondedengel ya imanoen, natalosan, tan natandaan iray ibabagam no idanet mo ray manunan punto.

LEKSION 15

Pansalitan Walaay Talek

Panon kan mansalitan walaay talek no manpapaliwawa ka odino no wala kad ministeryo?

LEKSION 16

Makapaseseg tan Positibo

Antoy taloran importantin gawaen tayo pian makapampokus tayod solusyon tan ed no antoy makapaseseg ed saray ondedengel, aliwan diad saray problema?

LEKSION 17

Natalosan na Arum

Anto ray kaukolan mon iwasan pian natalosan na arum so ibabagam?

LEKSION 18

Pakaaralan na Saray Ondedengel

Antoy gawaen mo pian napaisip tan makaaral na balon impormasyon iray ondedengel?

LEKSION 19

Pansagpot ya Sabien so Puso

Panon mon napaseseg so katongtong mo ya gawaen so duga?

LEKSION 20

Epektibon Konklusyon

Antoy nepeg ya gagala na konklusyon mo no manpapaliwawa ka odino no wala kad ministeryo?

Arum nin Impormasyon

LIBRO TAN BROSYUR

Manseet Ka ed Panagbasa tan Panagbangat

Ontulong iyan publikasyon pian onaligwas kad panagbasam tan mas naparakep so paraan na pitotongtong mo tan panagbangat mo.