Onlad karga

Onlad saray karga

LEKSION 3

Pangusar na Saray Tepet

Pangusar na Saray Tepet

Panon mon nausar iray tepet pian mankatunongan ed saray katongtong mo, napansiansia so interes da, tan idanet iray importantin punto?