SAY PANAG-BANTAYAN Nobyembre 2015 | Siopa Iray Tasi nen Jehova?

Pian naamtaan so ebat, tepetan mo ran mismo.

MANUNAN ARTIKULO

Siopa Iray Tasi nen Jehova?

Onia met la kasi naisip mo ya singa abitla ed sayan artikulo?

MANUNAN ARTIKULO

Anton Klase na Totoo Iray Tasi nen Jehova?

Ompan nasurprisa ka ya anggan iner a bansa et wala ray Tasi nen Jehova.

MANUNAN ARTIKULO

Anto ray Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova

Amin ya papanisiaan mi et base ed Biblia.

MANUNAN ARTIKULO

Iner so Panlalapuan na Pundo Mi?

Panlalapuan na pundo mi? Panguusaran ed saratan?

MANUNAN ARTIKULO

Akin ya Manpupulong Kami?

Taloran rason no akin ya manpupulong kami ed interon mundo.

ISTORYAY BILAY

Nalmok so Mas Maong Nen say Inkasikat

Sakey labi biglan nagmaliw a sikat si Mina Hung Godenzi. Balet agmet manaya maliket.

Talaga Kasin Nakabat Tayoy Dios?

Saray nipaakar ed Dios ya agtayon balot natalosan et ontulong pian onapit tayod sikato.

Kasin Nadidismaya Kad Dios?

Kasin intepet mo met la: ‘Akin et inabuloyan na Dios ya nagawa yad siak?’

Ebat ed Saray Tepet ed Biblia

Siopa so makaekal na kairapan?

Arum nin Walad Online

Anto so Guerra ya Armagedon?

Aminsan labat ya abitla so salitan Armagedon diad Biblia, balet say guerra ya tutukoyen na satan et nipaliwawa diad interon Kasulatan.