Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | SIOPA IRAY TASI NEN JEHOVA?

Anto ray Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova

Anto ray Papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova

Manisia iray Tasi nen Jehova ya “say interon Kasulatan et impuyan na Dios [o nanlapud Dios] tan mausa-usar.” (2 Timoteo 3:16) Uusaren mi Biblia bilang giya pian nakabat so Amalsa tan naamtaan no panon tayon magmaliw a maliket.

Ibabaga na Biblia: “Pian saray totoo nakabatan da a sika, a say ngaran mo a bukbukor et Jehova, sankatageyan ka a manuna nen say amin a dalin.” (Salmo 83:18) Kanian si Jehova ya Dios labat so dadayewen mi tan bilang Tasi to et gagawaen mi anggaay nayarian min ipakabat so ngaran to.Isaias 43:10-12.

Bilang Kristiano, manisia kamin si Jesus so “Anak na Dios” * ya linmad dalin pian magmaliw ya Mesias. (Juan 1:34, 41; 4:25, 26) Nen inatey, sikatoy binilay na Dios tan pinmawil ed tawen. (1 Corinto 15:3, 4) Insan nagmaliw ya Ari ed Panarian na Dios. (Apocalipsis 11:15) Say Panarian na Dios et tuan gobierno ya gawaen ton Paraiso lamet so dalin. (Daniel 2:44) “Saray mauyamo tawiren da naani dalin: tan manliket ira . . . ed inkadaakan na kareenan,” so kuan na Biblia.Salmo 37:11, 29.

“No manbabasa ray Biblia, manisia ran kakatongtongen ira na Dios. No walay problema da, manaanap iray solusyon ed Salita na Dios. . . . Manisia ran say Salita na Dios et siansia nin mabilay.”—Pari na Katoliko ya si Benjamin Cherayath, ed dyaryo ya Münsterländische Volkszeitung, Germany

Manisia ray Tasi nen Jehova ya makatulong nin siansia iray prinsipyo na Biblia ed saray totoo natan. (Isaias 48:17, 18) Kanian tutumboken mi irayan prinsipyo. Singa bilang, lapud ibabaga na Biblia ya agtayo dudutakan so isip tan laman tayo, agkami mansisigarilyo o mandru-druga. (2 Corinto 7:1) Agmi met gagawaen iramay direktan ibabawal na Biblia—singa say panagbuanges, imoralidad, tan panagtakew.1 Corinto 6:9-11.

^ par. 5 Tinukoy met na Biblia si Jesus ya alenleneg o “bogbogtong ya Anak na Dios” lapud sikato so sankaunaan tan sikato labat so direktan pinalsa nen Jehova.Juan 3:18; Colosas 1:13-15.