SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Setyembre 2015

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Oktubre 26 anggad Nobyembre 29, 2015.

Kasin Mansasagpot Ka Pian Naalig Moy Inkatatken nen Kristo?

Anggano abaybayag tayo lan manlilingkor ed si Jehova, sarag tayo ni tuloytuloy ya onaligwas ed espiritual.

Kasin Napanmatalkan so Konsiensiam?

Nengnengen no panon itan ya makatulong pian duga iray desisyon mo nipakaar ed pangasikasod laman, panagrelaks, tan panagpulong.

“Talindeg Kayo ed Pananisia”

Antoy naaralan tayo nipaakar ed pananisia diad samay impanakar nen Pedro ed danum?

Anto ray Paneknek ya Inar-aro Itayo nen Jehova?

Kasin mairap mon talosan odino awaten ya inar-aro ka nen Jehova?

ISTORYAY BILAY

Maliket so Bilay Ko Lapud Bendisyon nen Jehova

Basaen so istoryay bilay nen Melita Jaracz, ya masulok ya 50 taon ed sigpot panaon ya serbisyo, kaiba toy asawa ton si Ted Jaracz, na Mananguley ya Ulop.