Onlad karga

Onlad saray karga

“Talindeg Kayo ed Pananisia”

“Talindeg Kayo ed Pananisia”

“Talindeg kayo ed pananisia, . . . magmaliw kayon mabiskeg.”1 COR. 16:13.

KANSIONEN: 60, 64

1. (a) Antoy agawad si Pedro nen aminsan ya makmaksil so dagem diad Dayat na Galilea? (Nengnengen so litratod gapo na artikulo.) (b) Akin ya linmereg si Pedro?

NANAIRAPAN ya manbebegsay si apostol Pedro tan arum nin disipulo diad Dayat na Galilea ta makmaksil so dagem ed saman ya labi. Insan nen kien, biglan anengneng day Jesus ya manaakar ed dayat. Tinawag nen Pedro si Jesus, tan tinepet to no sarag to met so manakar ed dayat pian makaasingger ed Katawan to. Nen inmabuloy si Jesus, inmepas si Pedro ed baloto tan mamilagron nanakar ed tapew na danum paonlad si Jesus. Balet nagugunoyan, onlelereg lay Pedro. Akin? Inimano to so maksil ya dagem kanian tinmakot. Kinmerew na tulong si Pedro, tan siningkat ya tampol nen Jesus so lima to tan imbaga To: “Sika a kulang na pananisia, akin et nanduaruwa ka?”Mat. 14:24-32.

2. Antoy aralen tayo natan?

2 Diad sayan artikulo, pantongtongan tayoy taloran bengatla nipaakar ed pananisia ya naaralan tayod agawa ed si Pedro: (1) no panon ya impanengneng nen Pedro so pananisia ed suporta na Dios, (2) no akin ya kinmapuy so pananisia nen Pedro, tan (3) no antoy akatulong ed si Pedro pian napabiskeg to lamet so  pananisia to. Tulongan itayo na sarayan punto no panon itayon ‘makatalindeg ed pananisia.’1 Cor. 16:13.

PANANISIA ED SUPORTA NA DIOS

3. Akin ya inmepas si Pedro ed baloto, tan akin ya nibagan singa ontan met so ginawa tayo?

3 Inmepas si Pedro ed baloto tan nanakar ed tapew na danum lapud walay pananisia to. Nen sikatoy tinawag nen Jesus, nanmatalek ya sikatoy tulongan na Dios no panon ya tutulongan Toy Jesus. Mipadpara, indedika tayoy sarili tayod si Jehova tan nampabautismo itayo lapud walay pananisia tayo. Tinawag itayo nen Jesus pian magmaliw ya patumbok to, ya tumboken tayo iray bakat to. Kaukolan tayon ipatnag so pananisia ed si Jesus tan ed Dios, ya manmatalek itayon suportaan da itayo diad nanduruman paraan.Juan 14:1; basaen so 1 Pedro 2:21.

4, 5. Akin ya mablin kayamanan so pananisia?

4 Say pananisia et talagan mablin kayamanan. No panon ya akapanakar si Pedro ed tapew na danum lapud pananisia to, nagawaan tayo met iray bengatlan singa imposible lapud pananisia tayo. (Mat. 21:21, 22) Singa bilang, ayarian na dakel ed sikatayo ya ekalen iray makapuy ya ugali tan kagagawa, kanian ngalngali ag-itayo la nabirbir na saramay makapikabat ed datin kabibilay tayo. Benendisyonan nen Jehova iray sagpot tayon manguman, ta ginawa tayo itan lapud pananisia tayod sikato. (Basaen so Colosas 3:5-10.) Lapud pinakiwas itayo na pananisia tayo ya idedika so bilay tayod si Jehova, nagmaliw itayon kaaro to—agtayon balot itan nagawaan diad dilin sagpot tayo.Efe. 2:8.

5 Ombibiskeg itayo lapud pananisia tayo. Singa bilang, lapud walay pananisia tayo, nalalabanan tayoy panangataki na Diablo. (Efe. 6:16) Ontan met, ag-itayo masyadon mapagpaga no wala ray problema ta manmamatalek tayod si Jehova. Imbaga nen Jehova ya no pakiwasen itayo na pananisia tayo ya iyuna so Panarian, itarya to ray materyal ya pankaukolan tayo. (Mat. 6:30-34) Tan nagkalalo la, lapud pananisia tayo et naawat tayo so regalon agtayon balot nagamoran diad dilin sagpot tayo—say bilay ya andi-anggaan.Juan 3:16.

ONKAPUY SO PANANISIA TAYO NO AG-ITAYO MANPOKUS

6, 7. (a) Anto ray naeeksperiensya tayo natan ya miparad samay maksil ya dagem tan daluyon ya akataktakotan nen Pedro? (b) Akin ya agtayo iisipen ya imposiblin onkapuy so pananisia tayo?

6 Samay maksil ya dagem tan daluyon nen manaakar si Pedro ed tapew na danum et miparad saray subok tan tukso ya naeeksperiensya tayo manlapu la nen indedika tayoy bilay tayod Dios. Anggano mair-irap iratan, nasasarag tayo lapud suporta nen Jehova. Balet tandaan, aliwan say maksil a dagem odino baleg ya daluyon so rason no akin ya linmereg si Pedro. Pawilen tayo imay agawa: “Lapud inimano toy maksil a dagem, sikatoy tinmakot.” (Mat. 14:30) Nen aliwa lan si Jesus so akapokusay imano nen Pedro, diman kinmapuy so pananisia to. Ontan met natan. Aliling to et onlereg tayo no say imanoen tayo et say “maksil ya dagem” odino saray problema tayo, ya lapud satan et ompan onkapuy lay talek tayod si Jehova.

7 Agtayo iisipen ya imposiblin onkapuy so pananisia tayo. Diad tua, ibabaga na Biblia ya say ikapuy na pananisia et “kasalanan a mainomay a makaamper ed sikatayo.” (Heb. 12:1) Anengneng tayod samay agawad si Pedro ya tampol ya onkapuy so pananisia tayo no aliway kawalaan na imano tayo. Anto ray pakapatnagan ya ontan lay nagagawad sikatayo? Wala ray pigaran tepet ya makatulong pian nausisa tayoy sarili tayo.

8. Antoy pakapatnagan ya aliwa lan tudtua ed sikatayo iray sipan na Dios?

8 Kasin tudtua nid siak anggad natan iray sipan na Dios? Singa bilang, insipan na Dios ya deralen to iyan mundo nen Satanas. Balet,  kasin say kawalaan na imano tayo et saray dakdakel ya klase na panagligliwaan ed sayan mundo, ya lapud satan et onkakapuy lay pananisia tayod saray sipan na Dios? No ontan, ompan isipen tayo ya mabayag ni anggaan. (Hab. 2:3) Nia ni sakey ya alimbawa. Insipan na Dios ya panamegley na dondon et perdonaen to tayo. Balet no anggad natan et nakokonsiensia tayo ni lapud saray agawaan tayon kasalanan nensaman, ompan panduaruwaan tayo no talagan pinerdona la nen Jehova so amin ya kasalanan tayo. (Gawa 3:19) Lapud satan, ompan agtayo la maliket ed panlilingkor tayod Dios tan magmaliw itayon inaktibo.

9. Antoy nagawa no say pampokusan tayo et saray sarilin panlabayan tayo?

9 Kasin anggad natan et maseseg ak nin siansia ed panlilingkor kod Dios? Imbaga nen apostol Pablo ya no makuli tayon manlingkor ed si Jehova, ‘say ilalo tayo et magmaliw a segurado anggad anggaan.’ Balet panon to no say pampokusan tayo et saray sarilin panlabayan tayo, singa say pangawat na trabaho ya baleg so sueldo balet naapektoay panaglingkor tayo? Onkapuy so pananisia tayo, tan ‘magmaliw tayon mangiras,’ ya agtayo iter so anggaay nayarian tayo ed si Jehova.Heb. 6:10-12.

10. Panon tayon nipapanengneng so pananisia ed si Jehova no perdonaen tayo so arum?

10 Kasin nanairapan ak ya mamerdona? No nasakitan odino naopendi itayo na arum, nayarin say sankanonot tayo labat et say liknaan tayo tan ompan mansalita tayo met lay ansakit odino agtayo la ra pitongtongan. Balet, no mamerdona itayo, ipapanengneng tayon walay pananisia tayod si Jehova. Akin? No akapankasalanan so arum ed sikatayo, aliling to et akautang irad sikatayo, no panon ya makakautang tayod si Jehova lapud saray kasalanan tayo. (Luc. 11:4) No perdonaen tayo ra, manmamatalek tayon mas maong nin agtayo la pabayaran so utang da ed sikatayo ta amta tayon bendisyonan itayo nen Jehova lapud satan. Binidbir na saray  disipulo nen Jesus ya kaukolan so pananisia pian naperdona tayoy arum. Sanen imbaga tod sikara ya nepeg dan perdonaen iramay makakapankasalanan ed sikara anggano maminpigapiga ni, say kuan da: “Aruman moy pananisia mi.”Luc. 17:1-5.

11. Panon ya nasayang so pankanawnawan minabang tayo komon ed simbawa ya base ed Kasulatan?

11 Kasin mansisinti odino onsyosyodot ak no walay manimbawa ed siak base ed Kasulatan? Imbes ya manggawa tayoy paraan pian minabang tayod simbawa, ompan say isipen tayo et aliwa imay insimbawa ed sikatayo odino agmakanepegan imay nansimbawa. (Uli. 19:20) No ontan so gawaen tayo, nasayang tayo so pankanawnawan aligen so kanonotan nen Jehova.

12. Antoy napatnagan ed sakey ya toon lanang ton kukuestionen iray tinuro na Dios ya mangidadaulo ed totoo To?

12 Kasin kukuestionen ko ray brother ya mangidadaulo ed kongregasyon? Sanen say inimano na saray Israelita et say aliwan marakep ya report na samploran espiya ya andian na pananisia, nanmeremere irad si Moises tan Aaron. Tinepetan nen Jehova si Moises: “Panon kabayag so agda panisia ed siak?” (Num. 14:2-4, 11) On, say impanmeremere na saray Israelita et pakapatnagan ya anggapoy talek da ed Dios, ya anuro ed si Moises tan Aaron. Ontan met natan. No lanang tayon kukuestionen iray tinuro na Dios ya mangidadaulo ed totoo to, agta pakapatnagan itan ya kinmapuy la so pananisia tayod sikato?

13. Akin ya agtayo nepeg ya nadismaya no nausisa tayon onkakapuy lay pananisia tayo?

13 Kayari tayon inkonsidera irayan tepet, agka nadidismaya no nausisam ya onkakapuy la so pananisiam. Anggan si Pedro, anta apostol, et tinmakot tan nanduaruwa. Diad tua, aminpigan sinimbawa nen Jesus so amin ya apostol to lapud ‘melag so pananisia ra.’ (Mat. 16:8) Tandaan ya say importantin leksion ya naaralan tayod si Pedro et samay ginawa to kayari na inkapuy na pananisia to tan inlereg tod dayat.

MANPOKUS ED SI JESUS PIAN OMBISKEG SO PANANISIAM

14, 15. (a) Antoy ginawa nen Pedro nen onlelereg la? (b) Panon ya “akateen so imano tayo” ed si Jesus anggano agtayo literal ya nanengneng?

14 Nen inimano nen Pedro so maksil ya dagem tan onlelereg la, nayarian to pa komoy ompawil ya bukor ed baloto. Maong ya onlangoy si Pedro, kanian nayarin atan so tampol ya nanonotan ton gawaen. (Juan 21:7) Balet imbes ya manmatalek ed sarili to, impawil toy imano tod si Jesus tan nampatulong. No nalilikas tayon onkakapuy lay pananisia tayo, aligen tayoy Pedro. Panon tayon nagawaan itan?

15 No panon ya impawil nen Pedro so imano to ed si Jesus, nepeg met ya “akateen so imano tayo ed Manunan Manangitonton tan Manamayadyari na pananisia tayo, si Jesus.” (Basaen so Hebreos 12:2, 3.) Siempre, aliwan singa si Pedro, agtayo literal ya nanengneng si Jesus. Balet sarag tayon ipokus so imano tayo ed si Jesus diad panaral tayod saray imbangat tan ginawa to tan maapit tayon tumboken iratan. Pantongtongan tayoy pigaran paraan no panon tayon naalig si Jesus. No iyaplika tayo iraya, ombiskeg so pananisia tayo.

No manpokus tayod alimbawa nen Jesus tan tumboken tayon maapit iray bakat to, ombiskeg so pananisia tayo (Nengnengen so parapo 15)

16. Panon so panaral tayod Biblia pian ombiskeg so pananisia tayo?

16 Pabiskeg moy talek mod Biblia. Kombinsido si Jesus ya say Biblia et Salita na Dios, tan iter na satan so sankaabigan ya giya ed bilay. (Juan 17:17) Pian naalig tayoy Jesus, nepeg ya basaen tayoy Biblia ya inagew-agew, aralen itan, tan dalepdepen iray nanaaralan tayo. Likud ed regular ya panaral moy Biblia, i-research mo met iray topic ya nayarin agmalinew ed sika. Singa bilang, mas nakombinse kan talagan asingger lay anggaan na sayan sistema no aralen mo ray espisipikon paneknek  ed Kasulatan ya manbibilay tayo lad kaunoran iran agew. Mas ombiskeg so talek mod saray sipan na Biblia no aralen mo ray dakel ya propesiya ya tinmua la. Mas napaneknekan mo ya praktikal so Biblia no basaen mo ray istorya na totoon anguman so bilay da lapud Biblia. *1 Tes. 2:13.

17. Akin ya akapanmatoor si Jesus anggano grabe ray dinadalan ton subok, tan panon mon naalig so alimbawa to?

17 Manpokus ed saray bendisyon ya insipan nen Jehova. Nampokus si Jesus ed “gayaga a niiyan diad arapan to,” kanian akapanmatoor anggano grabe ray dinadalan ton subok. (Heb. 12:2) Agton balot inabuloyan ya nabalang so imano to lapud saray iyoopresi na mundo. (Mat. 4:8-10) Naalig moy Jesus no dalepdepen mo ray balibalin sipan nen Jehova parad sika. Imadyin moy sarilim diad balon mundo. Isulat mo odino i-drowing mo no anto ray labalabay mon gawaen diad Paraiso. Ilistam no siopa ed saray napaoli so labay mon napinengnengan tan no antoy labay mon panistoryaan yo. Isip mo ya sarayan sipan na Dios et parad sikan mismo.

18. Panon ya makatulong so pikakasi pian ombiskeg so pananisiam?

18 Ipikasim ya naaruman komon so pananisiam. Imbangat nen Jesus ed saray disipulo to ya onkerew irad si Jehova na masanton espiritu. (Luc. 11:9, 13) Legan mon gagawaen itan, ipikasim met ya naaruman komoy pananisiam. Say pananisia et sakey ya aspekto na bungay espiritu. Nepeg ya espisipiko kad pikakasim, a kerew mod Dios ya tulongan to kan umanen so antokaman ya ugalin pakapatnagan na makapuy ya pananisia, singa say agpamerdona.

19. Siopa ray pilien tayon kaaro?

19 Miulop ed saray mabiskeg so pananisia ra. Pinilin maong nen Jesus iray kaaro to, lalo lad saramay maap-apit ed sikato. Saray sankaapitan ya kaaro to et saray apostol. Pinaneknekan day pananisia tan katooran da diad intulok dad saray ganggan to. (Basaen so Juan 15:14, 15.) Kanian no manpipili kay kaaro, pilim iramay ipapanengneng day pananisia ra diad itutulok dad si Jesus. Tan tandaan ya say maong ya sankaaro et matua ed sakey tan sakey, ya akaparaan iran mangiter o mangawat na simbawa.Uli. 27:9.

20. Antoy nagunggona tayo no tulongan tayoy arum ya ombiskeg so pananisia ra?

20 Tulongan so arum pian ombiskeg so pananisia ra. Pinabiskeg nen Jesus so pananisia na saray disipulo to diad salita tan gawa. (Mar. 11:20-24) Nepeg tayon aligen so alimbawa to, ta no tulongan tayo so arum ya ombiskeg so pananisia ra, ombiskeg met so pananisia tayo. (Uli. 11:25) Diad pampupulong tan pambabangat mo, idanet mo ray paneknek ya walay Dios, ya aasikasoen to tayo, tan say Biblia et nanlapud sikato. Tulongan iray agagi ya ombiskeg so pananisia ra. No singa naiimanom ya wala ray mangikuestion ed saray brother ya mangidadaulo, agmo ran tampol papaliisan. Imbes, tulongan mo ra diad mataktikan paraan pian ombiskeg lamet so pananisia ra. (Jud. 22, 23) No maneeskuela ka ni tan ibabangat day ebolusyon, makpel mon idepensay pananisiam ed panamalsa—ompan agmo ilaloan et positibo so magmaliw ya epekto na satan ed arum.

21. Antoy isisipan nen Jehova ed balang sakey ed sikatayo?

21 Diad tulong na Dios panamegley nen Jesus, alabanan nen Pedro so takot tan duaruwa to, tan say pananisia to et nagmaliw ya maabig ya alimbawa ed saray inmuunan Kristiano. Mipadpara, isisipan nen Jehova ya tulongan to itayon amin pian makatalindeg tayod pananisia. (Basaen so 1 Pedro 5:9, 10.) Nabawbawi tayoy sagpot tayon pabiskegen so pananisia tayo, ta anggapon balot so makapipara ed premyon awaten tayo!

^ par. 16 Singa bilang, nengnengen so seryen “Uumanen na Biblia so Bilay” diad publikon edisyon na Say Panag-bantayan.