SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Mayo 2013

Naaralan ed sayan isyu no panon tayon nasumpal so kimey tayo bilang ebanghelisador tan saray kualidad ya ontulong ed sikatayon nawalaay maabig a pitotongtong ed pamilya.

Sumpal Moy Kimey Mo Bilang Ebanghelisador

Akin ya kaukolan a narengelan na totoo natan so maong a balita? Tan panon tayon sigpot ya nasumpal so kimey tayo bilang ebanghelisador?

Kasin ‘Maseseg Ka ed Maabig Iran Gawa’?

Ipaliwawa na sayan artikulo no panon tayon natangguyor iray totoo ya onasingger ed Dios diad maseseg a panagpulong tan maabig a kondukta tayo.

Tepetepet na Saray Manbabasa

Dakel ya nasyon nensaman so mamapatey ed saray kriminal diad pangipasak ed kiew o poste. Diad nasyon na Israel nensaman ey?

Paelet Yoy Panamaley Yo Panamegley na Maabig a Pitotongtong

Importante maabig ya pitotongtong pian magmaliw a maliket so panamaley. Naaralan ed sayan artikulo iray kualidad ya makatulong pian napaaligwas so paraan na pitotongtong tayo.

Atateng, Ananak—Magmaliw a Maaro ed Pitotongtong Yo

Anto ray makasbel ed maabig ya komunikasyon? Panon iratan ya natalonaan?

ISTORYAY BILAY

No Akin ya Walay Kana na Bilay Mi

Say duaran anak nen Patricia et walay problemad genes da, sakey a mataltalag ya sakit. Amtaen no panon ya walay kana na bilay da anggano mairap so situasyon da.

Protektaan Moy Tawir Mo Diad Makabat a Pandesisyon

Antoy akataryan espiritual a tawir parad saray Kristiano, tan anton pasakbay so naaralan tayod alimbawa nen Esau?

INALAD DAAN IRAN KOLEKSION MI

Nansiansia Ran Matoor Diad “Oras na Subok”

Nabasa dia ya nen ginmapoy Sankamundoan a Guerra I nen 1914, naimano na interon mundo ya neutral iray Estudyante na Biblia.