Onlad karga

Onlad saray karga

 ISTORYA NA BILAY

No Akin ya Walay Kana na Bilay Mi

No Akin ya Walay Kana na Bilay Mi

KAPANGIYANAK kod si Gary nen 1958, alikas kon tampol ya walay deperensya to. Balet linmabas ni samploy bulan antis ya a-diagnose na saray doktor so problema, tan limay taon ni antis ya apaneknekan itan na saray espisyalista ed London. Kayari siam taon et inyanak koy Louise, tan agaylay ermen ko ta mas grabe iray sintomas to.

“Walay LMBB syndrome * na duaran anak mo, tan makapaermen ta anggapoy tambal,” so mauyamon inkuan na saray doktor ed siak. Diad saman, daiset ni amta nipaakar ed sayan mataltalag ya problemad genes. Kaibad saray sintomas so deperensyad mata ya manresultad pakabulag, sobran itaba, sobray gamet, atrasadon pan-develop na laman, problemad pangigalaw na laman, diabetes mellitus, osteoarthritis, tan deperensyad kidney. Kanian, aliwan mainomay so pangasikasod saray anako. Diad sakey ya impanaral, 1 ed kada 125,000 ya totood Britain so walay onian syndrome. Nayarin dakel ni ray walay onian kaso balet agtanton grabe.

SI JEHOVA SO NAGMALIW YA “ATAGEY YA ILANG” MI

Ag-abayag kayari impiasawak, walay akatongtong kon sakey a Tasi nen Jehova, tan atebek kon tampol ya aya so katuaan. Balet, agbalot interesadoy asawak. Lapud trabaho to, alis-alis kami kanian agak makakapiaral. Balet, intultuloy kon binasay Biblia tan nampikasid si Jehova. Makapaligliwan nabasa ya “si Jehova . . . so sakey ya atagey ya ilang ya onkana ed saray apasegsegang, sakey ya atagey ya ilang ed panaon na gulo” odino gonigon, tan ‘agto ikaindan iray mananap ed sikato!’—Sal. 9:9, 10.

Makapuy so mata nen Gary, kanian nen anem taon to, sikatoy imbaki mid south coast na England pian manaral ed boarding school parad saray makapuy so pakanengneng. Lanang to ak ya tatawagan pian ibaga iray pakakaaburidoan to, tan atulongan kon natalosan to ray manunan prinsipyo na Biblia. Pigay taon kayarik ya inyanak si Louise, naamtaan kon walay multiple sclerosis ko tan fibromyalgia. Nen 16 taon la nen Gary, asumpal lan nanaral kanian pinmawil ed abung. Balet, lalon kinmapuy so pakanengneng to, tan nen 1975 et abulag. Nen 1977, tinaynan kami na asawak.

Nen sinmempet lay Gary, aktibo kami lan mibibiang ed saray kimey na sakey ya maaron kongregasyon, tan abautismoan ak nen 1974. Misalsalamat ak ta tinulongan na sakey ya elder si Gary pian natalosan to ray pananguman ed laman to bilang tinedyer. Tinulongan ak met na arum ya agagi ed saray kimey ed abung, tan ag-abayag limarad sikara so pinili na gobierno a magmaliw ya caregiver mi. Talagan bendisyon iya!

Tuloytuloy so inyaligwas nen Gary ed katuaan tan abautismoan nen 1982. Labalabay toy man-auxiliary payunir kanian nandesisyon ak met ya  manpayunir, tan intultuloy kon pigay taon. Malikeliket so anako nen imbagad sikato na manangasikasoy sirkito, “Akin ta no man-regular payunir ka la ah, Gary?” Atan so panamaseseg ya aalagaren to, tan naaprobaan nen 1990.

Amiduan naoperaan ed balambang si Gary, nen 1999 tan nen 2008. Balet mas grabe ni so kipapasen nen Louise. Sikatoy inyanak ya bulag, tan nen anengneng kon sobray gamet na sakey a sali to, antak lan wala met so LMBB syndrome to. Pinmaway ed saray check-up to ya mandedeperensya so dakel ya organ to. Diad inlabas na saray taon, aminpigan naoperaan, kaibay limaran komplikadon operasyon ed kidney. Tan singa si Gary, wala met so diabetes to.

Pian napaliisan iray problema, antis na pampaopera nen Louise et ipapaliwawa to lad saray surgeon, anesthesiologist, tan arum ni ran personnel na ospital so desisyon ton agmanpasaksak na dala. Lapud satan, akaaro to ray amin ya mangaasikasod sikato.

WALAY KANA NA BILAY

Diad abung et busy kamid panaglingkor ed si Jehova. Dati pigay oras kon ibabasaan si Gary tan Louise. Natan ta wala la ray CD, DVD, tan recording diad www.jw.org, nai-enjoy mi regular ya panagaral na Biblia, tan makakapankomento kami ed aral.

Misalsalamat kamid mablin katuaan ya walad impuyan a Salita nen Jehova!

No maminsan, imememorize nen Gary iray komento to. Tan no walay parte tod Teokratikon Eskuelaan Parad Ministeryo, nipapaliwawa to itan diad dilin salita to. Nen 1995, sikatoy nagmaliw ya ministeryal a lingkor tan dakel so kimey tod Kingdom Hall, aabrasaen to ray agagi tan ontutulong ed sound system.

Iibaan na agagi si Gary ya manpulong, sikaray mangitutulak ed wheelchair to ta walay arthritis to. Sakey ed sikaray tinmulong ed sikaton mangiyaral na Biblia ed sakey ya interesado. Pinaseseg met nen Gary so sakey ya agin inactive ed loob na 25 taon. Tan sarayan dua et mimiaral la.

Nen siam taon nen Louise, imbangat nen bai ton man-gansilyo, tan naaralan tod sakey a caregiver so manburda. Labalabay ton igansilyoan na makolor iran ules iray baby tan arum nin kakongregasyon mi. Labalabay to met so manggaway greeting cards ya kakargaan toy sticker. Tan papablien iratan na saray makakaawat. Nen tinedyer lay Louise, naaralan toy touch-typing. Natan et mabetbet ton kokontaken iray kakaaro to diad e-mail panamegley na espisyal ya talking computer. Abautismoan si Louise nen 17 to. No wala ray espisyal ya kampanya ed panagpulong, saniiba kamin man-auxiliary payunir. Singa si Gary, imememorize met nen Louise iray teksto pian ipatnag so pananisia tod saray sipan na Dios ya “nilukas so saray mata na bulag” tan “anggapoy manaayam ditan a mangibagay: ‘Mansasakit ak.’”—Isa. 33:24, NW; 35:5.

Misalsalamat kamid mablin katuaan ya walad impuyan a Salita nen Jehova! Naap-apresya mi so maaron suporta na kongregasyon mi ta no anggapo itan, dakel so agmi nasarag ya gawaen. Tan nagkalalod amin, lapud tulong nen Aman Jehova, walay kana na bilay mi.

^ par. 5 Say Laurence-Moon-Bardet-Biedl syndrome et inngaran ed apatiran doktor ya akadiskobre ed sayan deperensyad genes ya natawir sano say duaran ateng et parehon walay onian klase na recessive gene. Natan et tatawagen iyan Bardet-Biedl syndrome. Anggapoy tambal to iya.