SAY PANAG-BANTAYAN—PANARALAN YA EDISYON Mayo 2019

Walad sayan isyu iray aaralen ya artikulo parad Hulyo 1 anggad Agosto 4, 2019.

Aro tan Hustisya Diad Kristianon Kongregasyon

Anto so ganggan na Kristo tan panon ya ipapaseseg na saya so hustisya?

Aro tan Hustisya Sano Aarapen so Kaugsan

Panon ya naprotektaan na atateng iray ananak da ed panag-abuso, tan antoy nagawaan na saray elder pian protektaan so kongregasyon?

Ligliwaen Iray Biktima na Panag-abuso

Panon ya makatulong so Salita na Dios, saray elder, tan saray maespiritual a sister pian naligliwa iray biktima na panag-abuso?

Agka Paibabalang ed “Karunongan na Sayan Mundo”

Akin ya si Jehova so alenleneg ya Lapuan na napanmatalekan ya panangigiya? Panon itayon tutulongan na Biblia ya nawalaan na balansin panmoria ed sarili tayo?

Paaligwasen so Paraan na Panagaral Mo!

Anto ray iprayuridad tayon aralen tan panon itayon nagunggonaan a maong ed personal ya panagaral tayo?