Onlad karga

Onlad saray karga

AARALEN YA ARTIKULO 22

Paaligwasen so Paraan na Panagaral Mo!

Paaligwasen so Paraan na Panagaral Mo!

“Seguroen yo komon no anto ray mas importantin bengatla.”​—FIL. 1:10.

KANSION 35 ‘Seguroen Iray Mas Importantin Bengatla’

DIAD SAYAN ARTIKULO *

1. Akin et nayarin agla makakapanaral so arum?

TALAGAN mair-irap so mananap na pambilay natan. Maslak ya agagi tayo so mantratrabaho na dakel ya oras pian nitarya so pankaukolan na pamilya da. Dakel met so manbiabiahe na arawi kada agew manlapud abung da paonlad pantratrabahoan da. Say arum et kaukolan day mantrabaho na ambelat pian nalegpet day pamilya da. Kasempet dad abung, naknaksawan la irayan makukulin agagi tayo! Kanian ngalngali anggapo lay biskeg da ya manaral.

2. Kapigan ka manaaral?

2 Balet diad tua, nepeg ya ipanaon so panaral​—ya talagan aralen tayo so Salita na Dios tan saray publikasyon tayo. Ditan akadepende so relasyon tayod si Jehova tan say pakaawat tayo na bilay ya andi-anggaan! (1 Tim. 4:15) Say arum et ombabangon na masakbay pian manaral lapud mareen ni tan mas makapannonot ira no akapampainawa ra. Say arum et mangigagana na pigaran minuto no labi sano anggapo lay pakaabalaan pian aralen so Biblia tan saray publikasyon tayo tan dadalepdepen da iratan.

3-4. Anto ray ginawan pananguman no nipaakar ed karakel na publikasyon ya ipa-publish tayo, tan akin?

3 Seguradon onabobon ka ya importante so mangiganay panaon parad panaral. Balet anto so nepeg tayon aralen? Nayarin ibagam ya, ‘Dakdakel so kaukolan ya basaen. Agko sarag ya basaen iratan ya amin.’ Wala ray agagi ya sarag dan aralen so amin ya nitataryan espiritual ya probisyon, balet dakel ya agagi tayo so nanairapan ya gawaen itan. Amta itan na Mananguley ya Ulop. Kanian diad agano ni et nandesisyon so Mananguley ya Ulop ya bawasan so karakel na publikasyon balanglan inimprinta odino elektroniko.

4 Singa bilang, agtayo la mangipa-publish na Yearbook of Jehovah’s Witnesses, ta dakel lay makapaseseg ya eksperiensya ya walad jw.org® ontan met ed binulan ya programa ed JW Broadcasting®. Say publikon edisyon na magasin ya Panag-bantayan tan say Onliing! et mamitlo labat ya ipa-publish ed kada taon. Ginawa irayan pananguman aliwan pian mas dakel so panaon tayo ed arum ya aktibidad ya aliwan kabiangan na panagdayew ed si Jehova, noagta pian nawalaan tayoy panaon parad saray “mas importantin bengatla.” (Fil. 1:10) Pantongtongan tayo no anto ray iprayuridad tayon aralen tan no panon itayon nagunggonaan a maong ed personal ya panagaral tayo.

NO ANTO RAY IPRAYURIDAD MON ARALEN

5-6. Anto ran publikasyon so nepeg tayon aralen ya maong?

5 Anto ray nepeg tayon aralen ya unona? Siempre, nepeg tayon ipanaon so panaral na Salita na Dios kada agew. Binawasan so karakel na bersikulo ya akaeskedyul parad sinimban babasaen ed Biblia pian mas dakel so panaon tayon mandalepdep tan man-research. Say gagala tayo et aliwa labat ya pian nabasa iray bersikulo ya akaeskedyul parad satan ya simba, noagta pian onsabi ed puso tayo so mensahe na Biblia tan mas onapit tayo ed si Jehova.​—Sal. 19:14.

6 Anto ni ray nepeg tayon aralen ya maong? Labay tayo met so manparaan parad Panagaral na Panag-bantayan tan Panagaral na Kongregasyon ed Biblia, ontan met ed arum nin akaeskedyul ya aralen ed midweek. Kaukolan tayo met ya basaen so kada isyu na Say Panag-bantayan tan Onliing!

7. Kasin nadismaya itayo no agtayo nabasa o nabantayan so amin ya walad website tayo tan diad JW Broadcasting?

7 Balet ompan ibagam ya, ‘Panon to iramay walad website tayo ya jw.org, tan saramay walad JW Broadcasting? Amayamay!’ Imanoen iyan ilustrasyon: Diad sakey a restawran ya eat-all-you-can, amayamay so mananam ya naakan. Saray mamangan ditan et agda natawayan so amin ya naakan ya wadtan. Kanian manpili labat iray pigaran putahe. Mipadpara, no agmo sarag ya basaen o bantayan so amin ya elektronikon publikasyon tayo, agka nadidismaya. Basam o bantayan mo no antoy sarag mo. Pantongtongan tayo natan no antoy kaukolan tayon gawaen sano manaaral tayo tan no panon itayon nagunggonaan ya maong ed panaral tayo.

KAUKOLAN SO PANSAGPOT!

8. Anto ray gawaen mo sano aaralen mo so Panag-bantayan, tan panon kan nagunggonaan no gawaen mo itan?

8 Sano manaaral ka, kaukolan moy manpokus ed babasaen mo pian walay naaralan mo. Agmo labat babasaen ya maples so akaeskedyul ya aralen insan gulisan so ebat. Singa bilang, no manpaparaan ka parad Panagaral na Panag-bantayan, basam nin unona so walad gapo ya “Diad Sayan Artikulo.” Insan, imanom so titulo na artikulo, ontan met ed saray subtitulo tan repason tepet. Kayari to, basam ya maong so artikulo tan agka manaapura. Imanom ya maong so sentence ya mangidadanet ed punto na parapo, ya kaslakan et say unonan sentence ed kada parapo. Ontulong itan pian naamtaan mo no anton punto so ipapaliwawa na parapo. Legan mon babasaen so artikulo, isip mo no panon ya susuportaan na kada parapo so subtitulo tan no antoy koneksion na satan ed tema na artikulo. Isulat mo iray salita tan punto ya agmo kabisado tan labay mon i-research.

9. (a) Akin ya nepeg mon imanoen ya maong iray teksto no manaaral kay Panag-bantayan, tan panon mon gawaen itan? (b) Base ed Josue 1:8, antoy nepeg tayon gawaen likud ed pambasa na saray teksto?

9 Say Panagaral na Panag-bantayan et panagaral na Biblia. Kanian imanom ya maong iray teksto, lalo la iramay basaen sano aralen la na kongregasyon so artikulo. Ontan met, imanom ya maong no panon ya susuportaan na saray salita ed teksto so manunan punto na parapo. Insan mangigana kay panaon pian dalepdepen iray teksto ya binasam, tan isip mo no panon mon niyaplika iratan ed bilay mo.​—Basaen so Josue 1:8.

Atateng, ibangat yo ray ananak yo no panon so manaral (Nengnengen so parapo 10) *

10. Base ed Hebreo 5:14, akin et nepeg ya usaren na atateng so panagdayew na pamilya pian ibangat iray ananak da no panon so manaral tan man-research?

10 Siempre, labay na atateng ya na-enjoy na ananak da so sinimban Panagdayew na Pamilya ra. Pero, anggano nepeg ya iplano na saray atateng no antoy aralen da diad panagdayew na pamilya ra, agto met labay ya ibaga ya sinimban walay eksayting odino espisyal ya gawaen da. Tua, nayarin usaren so Panagdayew na Pamilya pian bantayan so binulan ya programa ed JW Broadcasting odino sagpaminsan et igana itan parad espisyal ya proyekto, singa say panggawa na melag ya biong nen Noe. Balet importante met ya ibangat na atateng ed ananak da no panon so manaral. Singa bilang, nepeg ya naaralan na ananak no panon so manparaan parad aral na kongregasyon, odino no panon so man-research nipaakar ed sakey ya problema ya aarapen da ed eskuelaan. (Basaen so Hebreo 5:14.) No diad abung et apasal iray ananak ya manaral kaiba iray atateng da nipaakar ed sakey a topic ed Biblia, mas mainomay parad sikara so ondengel ed saray aral, asemblea, tan kombension, ya ditan et aliwan lanang ya walay video ya bantayan. Siempre, say kabayag na panaral et depende ed edad tan ugali na ananak.

11. Akin ya importantin bangatan tayo iray iyaaralan tayoy Biblia no panon so makagunggonan personal ya panagaral?

11 Nepeg met ya naamtaan na saray iyaaralan tayoy Biblia no panon so manaral. Sano balobalo ni labat ira, maliket tayo no nanengneng tayon ginulisan day ebat, ta pakapatnagan itan ya namparaan ira parad panaral day Biblia odino parad aral diad Kingdom Hall. Balet kaukolan tayo ran bangatan no panon so man-research tan no panon so makagunggonan personal ya panagaral. No walay problema ra, imbes ya mantepet iran tampol ed arum diad kongregasyon, amta ra no panon so mananap na praktikal iran impormasyon ya makatulong ed sikara diad pan-research da ed saray publikasyon tayo.

MANARAL YA WALAAN NA GAGALA

12. Anto ray nayarin gagala tayo sano manaaral tayo?

12 No aliwa kan maaral ya too, ompan isipen mo ya agmon balot na-enjoy so manaral. Balet aliwan tua ’tan. Diad gapo, salim ya antikey labat so panaral mo insan kalkalnam ya dukeyan. Kaukolan ya walay gagalam no manaaral ka. Nayarin say sakey ed saray gagala na panaral tayo et pian ebatan so tepet na arum odino pian man-research nipaakar ed probleman aarapen tayo. Balet siempre, nepeg ya say manunan gagala tayo et pian lalo tayon onapit ed si Jehova.

13. (a) Anto ray gawaen na sakey ya kabataan pian nidepensa toy katuaan diad eskuelaan? (b) Panon mon niyaplika so simbawa ya walad Colosas 4:6?

13 Singa bilang, kasin sakey kan kabataan ya maneeskuela ni? Nayarin amin ya kaklasem et manisia ed teorya na ebolusyon. Labay mon idepensa so ibabangat na Biblia, balet ompan say pakaliknam et agmo sarag. Kanian kaukolan moy manaral! Nayarin duara so gagalam: (1) pian ombiskeg so pananisiam ya pinalsa na Dios so amin a bengatla tan (2) pian onaligwas so abilidad mo ya idepensa so katuaan. (Roma 1:20; 1 Ped. 3:15) Nayarin tepetan moy sarilim, ‘Anto ray rason no akin et manisia iray kaklasek ed ebolusyon?’ Insan man-research ka ed saray publikasyon tayo. Ditan mo napaneknekan ya aliwa manayan mairap ya idepensa iray papanisiaan mo. Dakel so manisia ed ebolusyon lapud satan so ibabangat na saray totoon rerespetoen da. No makaromog kay sakey odino duaran punto ya sarag mon inabang ed sikara, ompan walay natulongan mo ya talagan malabay ya makaamta ed katuaan.​—Basaen so Colosas 4:6.

MAGMALIW YA INTERESADO ED AARALEN MO

14-16. (a) Anto ray sarag mon gawaen pian mas makaaral kad sakey a libro na Biblia ya agmo masyadon kabisado? (b) Base ed saray teksto ya walad parapo 16, ipaliwawa no panon mon mas natalosan so libro na Amos. (Nengnengen met so kahon ya “ Gawaen ya Mabilabilay Iray Salaysay ed Biblia!”)

14 Kunwari et akaeskedyul ya pantongtongan ed onsublay ya aral so sakey ed saray antikey ya libro na Biblia ya pakabasaan na saray propesiya, tan agmo masyadon kabisado itan. Kaukolan ya magmaliw ka nin interesado ed saray akasulat ed satan a libro. Panon?

15 Unona, tepetan moy sarilim: ‘Anto lay amtak nipaakar ed nansulat ed sayan libro? Antoy ngaran to, iner so nanayaman to, antoy trabaho to?’ No kabaten mon maong so nansulat, nayarin mas natalosan mo iray salita odino ilustrasyon ya inusar to. Legan mon babasaen itan ya libro na Biblia, imanom iray salita ya pakapatnagan no antoy personalidad na nansulat.

16 Insan, maabig no amtaen mo no kapigan insulat so libro. Naamtaan mo itan ya tampol no nengnengen mo so “Listaan na Saray Libro na Biblia” ya walad beneg na Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan. Sarag mo met ya nengnengen so tsart na saray propeta tan arari diad Apendise A6. No say libro na Biblia ya aaralen mo et nipaakar ed saray propesiya, maabig no amtaen moy kabibilay na totoo diad panaon ya insulat itan. Anto ray mauges ya ugali odino kagagawa ra kanian imbaki na Dios imay propeta ya nansulat ed satan ya libro? Siopa ray kakontemporaryo na saman ya propeta? Pian mas natalosan moy situasyon ed saman a panaon, ompan kaukolan mon basaen so arum nin libro na Biblia. Singa bilang, pian natalosan mon maong so situasyon ed panaon nen propeta Amos, makatulong no basaen mo ray bersikulo ed 2 Arari tan 2 Awaran ya walad marginal reference na Amos 1:1. Ontan met, sarag mon repasoen so insulat nen Oseas, ya posiblin kakontemporaryo nen Amos. Ontulong irayan libro na Biblia pian mas natalosan mo so situasyon diad panaon nen Amos.​—2 Ara. 14:25-28; 2 Awa. 26:1-15; Os. 1:1-11; Amos 1:1.

IMANOM IRAY DETALYE

17-18. Usaren iray alimbawa ed parapo odino saray asalim la ya ginawa pian iyilustra no panon ya makatulong so pangimano ed singa angkekelag iran detalye pian mas na-enjoy so personal ya panagaral na Biblia.

17 Sano manbabasa tayo na Biblia, maabig no mausisa tayo. Singa bilang, kunwari et babasaen mo so kapitulo 12 na libro na Zacarias, ya ditan et nipropesiya so ipatey na Mesias. (Zac. 12:10) Kasabim ed bersikulo 12, abasam ya “say pamilya ed sankaabungan nen Natan” et manermen ya maong ed ipatey na Mesias. Imbes ya palagpasen mo labat itan ya detalye, tinmunda kan agano tan tinepetan moy sarilim: ‘Antoy koneksion na Mesias ed sankaabungan nen Natan? Panon ak ya makaala na kaaruman nin impormasyon?’ Naisip moy “manimbestiga.” Ninengneng moy marginal reference, ya wadtan so 2 Samuel 5:13, 14 tan abasam ditan ya si Natan et sakey ed saray ananak nen Arin David. Diad komaduan marginal reference ya Lucas 3:23, 31, naamtaan mo ya si Jesus et nanlapud kapolian nen Natan, say linya na pamilya a nanlapuan nen Maria. (Nengnengen so Say Panag-bantayan, Agosto 2017, p. 32, par. 4) Lalo kan nagmaliw ya interesado ed babasaen mo! Datim lan amta ya si Jesus et nipasakbay a manlapud kapolian nen David. (Mat. 22:42) Balet masulok ya 20 so lakin ananak nen David. Agta makapadinayew ya diad amin ya ananak nen David, say sankaabungan nen Natan so espisipikon binitla nen Zacarias ya manermen a maong ed ipatey nen Jesus?

18 Imanoen so sakey nin alimbawa. Diad unonan kapitulo na Lucas, nabasa tayo ya binisita nen anghel Gabriel si Maria tan oniay imbaga to nipaakar ed ugaw ya ilukon to: “Sikatoy magmaliw ya importante tan natawag ya Anak na Sankatagyan, tan iter nen Jehova a Dios ed sikato so trono nen David ya ama to, tan sikatoy manuley ya andi-anggaan bilang Ari ed sankaabungan nen Jacob.” (Luc. 1:32, 33) Nayarin say naimano tayo labat et samay unonan imbaga nen Gabriel ya si Jesus et natawag ya “Anak na Sankatagyan.” Balet impropesiya met nen Gabriel ya si Jesus et ‘manuley bilang Ari.’ Kanian nayarin nitepet tayod sarili tayo, ‘Anto kasi epekto na satan ed si Maria? Kasin inisip to ya si Jesus so onsalat ed si Arin Herodes odino ed saray ontumbok ed sikato bilang manuley na Israel?’ No magmaliw lan ari si Jesus, ompaway ya nawalaan si Maria na espisyal a posisyon bilang ina na ari, tan manayam so pamilya ra diad palasyo. Balet anggapoy nabasa ed Biblia ya walay abitla nen Maria ed si Gabriel nipaakar ed saya; tan anggapo met so nabasa ya kinmerew na posisyon ed Panarian si Maria, ya singa ginawa na duaran disipulo nen Jesus. (Mat. 20:20-23) Sayan detalye et pakapatnagan ya talagan mapaabeban bii si Maria!

19-20. Base ed Santiago 1:22-25 tan 4:8, anto ray gagala tayo sano manaaral tayo?

19 Tandaan tayo ya say manunan gagala na panaral tayoy Biblia tan saray publikasyon tayo et pian lalo tayon onapit ed si Jehova. Labay tayo met ya mas usisaen so inkatoo tayo tan no anto ran pananguman so kaukolan tayon gawaen pian napaliket tayoy Dios. (Basaen so Santiago 1:22-25; 4:8.) Kanian antis tayon manaral, nepeg tayon kerewen ed si Jehova so espiritu to. Nepeg tayoy mikasi ed sikato ya tulongan to tayo pian nagunggonaan tayon maong ed panaral tayo tan pian malinew tayon nanengneng no anto ray kaukolan tayon umanen ed sarili tayo.

20 Komon ta amin tayo et singa samay matoor ya lingkor na Dios ya indeskribe na salmista: “Say panliliketan to et say ganggan nen Jehova, tan babasaen ton makalna so ganggan To diad agew tan labi. . . . Amin a gawaen to et onaligwas.”​—Sal. 1:2, 3.

KANSION 88 Ipaamtam ed Siak Iray Dalan Mo

^ par. 5 Dakel so itatarya nen Jehova ya sarag tayon bantayan, basaen, tan aralen. Ontulong iyan artikulo pian naamtaan mo no anto ray nepeg mon aralen, tan mangiter iya na praktikal iran suhestion no panon kan nagunggonaan ya maong ed personal ya panagaral mo.

^ par. 61 DESKRIPSION NA LITRATO: Ibabangat na atateng iray ananak da no panon so manparaan parad sinimban Panagaral na Panag-bantayan.

^ par. 63 DESKRIPSION NA LITRATO: Brother ya manre-research nipaakar ed si propeta Amos. Nanengneng ed saray litrato ed beneg no anto ray iimadyinen to legan ton babasaen tan dadalepdepen so salaysay na Biblia.