Manpupulong ed Cambodia

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Pebrero 2018

Suhestion Parad Pitongtong

Pitongtong base ed saray tepet ya: Siansia ni kasin mausar so Biblia natan? Kasin aliwa itan ya kontra ed science? Kasin praktikal iray bilin to?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Say Ilustrasyon Nipaakar ed Trigo tan Sisanyas

Antoy tutukoyen nen Jesus ed sayan ilustrasyon? Siopa so irerepresenta na tomatanem, kabusol, tan saray manag-ani?

BILAY NA KRISTIANO

Saray Ilustrasyon Nipaakar ed Panarian tan no Antoy Naaralan Tayo ed Saratan

Angusar si Jesus na saray simplin ilustrasyon pian ibangat iray aralem ya espiritual a kakabatan. Antoy naaralan tayod Mateo kapitulo 13?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Inusar nen Jesus so Pigpigara ya Mamakan ed Dakel

Ingganggan nen Jesus iray disipulo to ya pakanen so nilibon totoo, anggano say wala labat ed sikara et limaran tinapay tan duaran sira. Antoy agawa, tan antoy naaralan tayo ed satan?

BILAY NA KRISTIANO

“Igalang Moy Amam tan Inam”

Indanet nen Jesus so ganggan ya ‘igalang moy amam tan inam.’ Kasin sayan et nepeg tayon unoren anggano onlabas ni panaon?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Siopan Kanonotan so Iisipen Mo?

Antoy nepeg tayon gawaen pian nigiya itayo na kanonotan na Dios, aliwan say kanonotan nen Satanas? Taloray binitla nen Jesus ya nepeg tayon gawaen pian napaliisan tayoy lingon kanonotan.

BILAY NA KRISTIANO

Paaligwasen Iray Abilidad Tayod Ministeryo​—Epektibon Pangusar na Saray Tepet

Epektiboy impangusar nen Jesus ed saray tepet pian ibangat iray katongtong to na dakel a leksion. Panon tayon naalig so dunong tod panagbangat diad ministeryo tayo?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Manalwar Pian Agka Pansengegan na Pakagapolan Mo tan na Arum

Angusar si Jesus na saray ilustrasyon pian ibangat ya seryoson bengatla no nagapol ka odino nagapol moy arum. Diad bilay mo, anto ray posiblin pansengegay pakagapolan?