Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

“Igalang Moy Amam tan Inam”

“Igalang Moy Amam tan Inam”

Nen wadiad dalin si Jesus, indanet to yan ganggan: “Igalang moy amam tan inam.” (Ex 20:12; Mat 15:4) Bulobulos si Jesus ya mangibagad satan lapud sikatoy “nansiansian matulok” ed atateng to manlapu la nen ugaw ni. (Luc 2:51, paimanod leksab) Nen baleg la, sinegurado ton walay mangasikaso ed ina to kayari ipatey to.​—Jn 19:26, 27.

Dia met ed panaon tayo, igagalang na saray kabataan ya Kristiano so atateng da no uunoren da ra tan marespetoy pitotongtong dad sikara. Diad tua, say ganggan ya igalang so atateng tayo et nepeg tayon unoren anggano onlabas ni panaon. Anggano matatken la ray atateng tayo, itultuloy tayo ran igalang diad idengel tayod saray makabat ya bilin da. (Pro 23:22) Igagalang tayo met iray maedad lan atateng tayo no agtayo papaulyanay emosyonal tan pinansyal ya pankaukolan da. (1Ti 5:8) Balanglan ugaw o matatken tayo, importantin pansiansiaen tayoy maong ya komunikasyon ed atateng tayo pian nigalang tayo ra.

BANTAYAN SO WHITEBOARD ANIMATION YA PANON AK YA MITONGTONG ED ATATENG KO? INSAN EBATAN IRAYAN TEPET:

  • Anto ray posiblin rason ya nanairapan kan mitongtong ed saray atateng mo?

  • Panon mon nigalang so atateng mo no mitotongtong kad sikara?

  • Akin et sulit no gawaen moy anggaay nayarian mon mitongtong ed saray atateng mo? (Pro 15:22)

    Say pitongtong mod saray atateng mo et ontulong pian maong so pansumpalan na bilay mo