Ipupulong so maong a balita ed managburbor na bulong na tsaa diad Cameroon

MINISTERYO TAN BILAY–WORKBOOK Hulyo 2016

Pangaligan Iran Presentasyon

Saray presentasyon a nayarin usaren parad Say Panag-bantayan tan Maong a Balita ya Nanlapud Dios! Usaren iray pangaligan pian makagaway sarilim ya presentasyon.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Idayew si Jehova, say Dumerengel na Pikakasi

Akin et maabig ya ipikasim ed si Jehova iray sipan mo? Panon mon ibalikas ed pikakasim so panagmatalek mod si Jehova? (Salmo 61-65)

BILAY NA KRISTIANO

Ontulong so Simplin Bilay Pian Nidayew Tayoy Dios

Antoy nagawaan mo no pasimplien moy bilay mo? Panon mon naalig so impanbilay nen Jesus?

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Saray Totoo nen Jehova et Maseseg ed Dugan Panagdayew

Antoy naaralan tayo ed inkaseseg nen David parad Dios? Lapud seseg tayo ed dugan panagdayew, napapakiwas tayon gawaen so anto? (Salmo 69-72)

BILAY NA KRISTIANO

Labay Mon Salien ya Sakey Taon?

Saramay labay dan salien itan et nawalaan na maliket a bilay tan makaawat na dakel a bendisyon.

BILAY NA KRISTIANO

Eskedyul ed Panregular Payunir

Nayari kan manregular payunir anggano limitado so panaon mo odino makapuy so laman mo.

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Nonoten Iray Kimey nen Jehova

Anto ray kaiba ed kimey nen Jehova? . Panon tayon minabang no dalepdepen tayo iratan? (Salmo 74-78)

KAYAMANAN ED SALITA NA DIOS

Siopa so Sankaimportantian ya Persona ed Bilay Mo?

Impanengneng na nankompos ed Salmo 83 ya si Jehova a Dios so sankaimportantian ya Persona ed bilay to. Panon tayo met ya ipanengneng itan ed bilay tayo?