Onlad karga

Onlad saray karga

 BILAY NA KRISTIANO

Labay Mon Salien ya Sakey Taon?

Labay Mon Salien ya Sakey Taon?

Salien so anto? Manregular payunir! Seguradon dakel ya bendisyon so awaten mo!—Pro 10:22.

NO MANPAYUNIR KA, . . .

  • napaaligwas moy abilidad mon manpulong tan mas na-enjoy moy ministeryo

  • napabiskeg moy relasyon mod si Jehova. No lanang mon itotongtong ed arum so nipaakar ed sikato, mas nipapanonot ed sika iray makapadinayew ya kualidad to

  • naliknam so liket lapud iyuunam so Panarian tan uusaren moy bilay mo pian natulongan so arum.—Mat 6:33; Gaw 20:35

  • makaatendi ka ed miting na saray payunir no ombibisita so manangasikaso na sirkito, espisyal a miting antis na sirkiton asemblea, tan Pioneer Service School

  • mas dakel so pankanawnawam ya mangigapo tan mangikondukta na saray panagaral na Biblia

  • mas dakel so panaon mon manpulong a kaiba iray agagi, kanian makapanpapasesegan kayo.—Rom 1:11, 12