OHINGA MAR JARITO—GOCHO MAR PUONJRUOK April 2015

Gasedni oting’o sula mag puonjruok kochakore Jun 1 nyaka Jun 28, 2015.

Un Jodong-Kanyakla, Uneno Nade Wach Tiego Jomoko?

Ne ane weche abiriyo mosekonyo jodongo molony e tiego jomoko e kanyakla.

Kaka Jodongo Tiegoga Jomoko Mondo Giikgi ne Migepe

Jodongo nyalo puonjore gimoro kuom yo ma Yesu ne tiegogo jomoko, ka joma itiego to luwo ranyisi mar Elisha.

SIGAND NGIMA

Gueth ‘e Kinde ma Weche Beyo kod Kinde ma Weche Tek’

Sigand ngima mar Trophim Nsomba, ma nonano e sand mager e piny Malawi nikech yiene, nyalo konyi mondo isik kichung’ motegno.

Be Winjruok Manie Kindi gi Jehova Otegno?

Wuoyo e kind ji ariyo miyo winjruok manie kindgi bedo motegno. Ere kaka inyalo tiyo gi puonjni e tego winjruok ma in-go gi Nyasaye?

Gen Kuom Jehova Kinde Duto!

Inyalo loyo achiel kuom pek madongo ma nyalo moni bedo gi winjruok motegno gi Nyasaye.

Gimomiyo Golo Ng’ato e Kanyakla en Gima Nyiso Hera

Ere kaka gima kelo lit nyalo bedo gima kelo ber ne ji duto?

Be Yien Motong’ Nyalo Loth Kendo?

Dwoko nyalo konyi bedo gi geno e wi kinde mabiro.