Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Be Winjruok Manie Kindi gi Jehova Otegno?

Be Winjruok Manie Kindi gi Jehova Otegno?

“Suduru machiegni gi Nyasaye to en bende nosud iru.”—JAK. 4:8.

1. Ang’o momiyo dwarore ni warit winjruok manie kindwa gi Jehova osik kotegno?

BE OSEBATISI kaka achiel kuom Joneno mag Jehova? Ka en kamano, to kare in gi gimoro maber miwuoro, ma en winjruok maber gi Nyasaye. Kata kamano, Satan kaachiel gi nyawo magwa nyalo miyo winjruok manie kindi gi Nyasaye okethre. Mano en gima nyalo timore ne Jakristo moro amora. Kuom mano, winjruok manie kindwa gi Jehova nyaka bed motegno ahinya kaka nyalore.

2. (a) Gin ang’o ma nyalo nyiso ni ji ariyo nigi winjruok e kindgi? (Ne weche moler piny.) (b) Ere kaka wanyalo miyo winjruok manie kindwa gi Jehova omed bedo motegno?

2 Winjruok me kindi gi Jehova chalo nade? Be diher ni omed bedo motegno moloyo? Jakobo 4:8 nyiso kaka inyalo timo mano kowacho niya: “Suduru machiegni gi Nyasaye to en bende nosud iru.” Ndikoni nyiso ni in kaachiel gi Jehova onego ukaw okang’. * Kaka wamedo sudo machiegni gi Nyasaye, e kaka en  bende omedo sudo machiegni kodwa. Tudruok ma chalo kamano kodhi nyime kuom kinde mogwaro, miyo winjruok me kindwa gi Jehova medo bedo motegno. Gikone, osiep manie kindwa kode bedo madier chuth. Wabedo gi chir kaka ma Yesu nonyiso ka nowacho niya: “Ng’atno ma ne oora en ng’at ma nitie adier . . . An ang’eye.” (Joh. 7:28, 29) Kuom mano, wanyalo timo ang’o mondo wasud machiegni gi Jehova?

Ere kaka wanyalo wuoyo gi Nyasaye? (Ne paragraf mar 3)

3. Ang’o momiyo wuoyo gi Jehova en gima nyalore?

3 Wuoyo gi Jehova kinde ka kinde en gima dwarore mondo wasud machiegni kode. Ere kaka inyalo wuoyo gi Nyasaye? Iwuoyoga nade gi osiepni modak mabor kodi? Nyalo bedo ni indikonega to en be ondikoni, kendo uwuoyo e simu kinde ka kinde. Kodok korka Jehova, wajawuoyo kode seche ma walemo. (Som Zaburi 142:2.) Kae to, in bende imiyo Jehova thuolo mar wuoyo kodi sama isomo Wachne mondiki kendo iparo matut kuom gik misomo. (Som Isaiah 30:20, 21.) Omiyo, weuru wane ane kaka wuoyo gi Jehova kendo somo Muma nyalo medo tego winjruok manie kindwa kode kendo miyo obedonwa osiep madier.

JEHOVA WUOYO KODI SAMA IPUONJORI MUMA

4, 5. Jehova wuoyoga kodi nade sama isomo Wachne? Chiw ane ranyisi.

4 Wang’eyo ma onge kiawa ni Muma oting’o wach Nyasaye ne dhano. Kata kamano, be Muma nyiso kaka in iwuon inyalo sudo machiegni gi Jehova? Onyiso maler. E yo mane? Sama isomo Muma pile kendo ipuonjori weche me iye, non ane kaka in iwuon ijawinjo tiend puonj mochiwo, kae to ipar kaka inyalo tiyo gi puonjgo e ngimani mapile. Timo mano nyiso ni iyie mondo Jehova owuo kodi kokalo kuom Wachne. Mano biro konyi sudo machiegni kode.—Hib. 4:12; Jak. 1:23-25.

5 Kuom ranyisi, som kendo par matut weche ma Yesu nowacho niya: “Weuru kano mwandu magu e piny.” Kapo ni itimo kinda mondo iket wach Pinyruoth obet motelo e ngimani, ibiro winjo e chunyi ni Jehova mor kodi. To kapo ni ifwenyo ni onego itim lokruoge moko e kit ngimani mondo imed keto wach Pinyruoth obedo motelo e ngimani, ero Jehova osenyisi kama in iwuon inyalo timoe lokruok mondo imed sudo machiegni kode.—Math. 6:19, 20.

6, 7. (a) Puonjruok Muma nyalo miyo winjruok me kindwa gi Jehova obed ma chalo nade? (b) Gombowa maduong’ onego obed ang’o sama watimo puonjruok ma marwa wawegi?

6 En adier ni puonjruok Muma konyowa  fwenyo kuonde monego watimie lokruok, to ok mano kende. Okonyowa neno gik mabeyo ma Jehova timo kod kido mabeyo ma en-go, to mano miyo wamedo here moloyo. To sama hera ma waherego medo gurore, en bende omedo herowa kendo mano miyo winjruokwa kode medo bedo motegno.—Som 1 Jo-Korintho 8:3.

7 Kata kamano, mondo wamed sudo machiegni gi Jehova, dwarore ni wasom Muma ka wan gi paro mowinjore. Johana 17:3 wacho kama: “Ma e ngima ma nyaka chieng’, ni ging’eyi in Nyasaye makende mar adier kod jal ma ne ioro, Yesu Kristo.” Omiyo, gombowa maduong’ ok onego obed mana ng’eyo mathoth e wach Nyasaye, to en ‘ng’eyo’ Jehova e yo maber kaka ng’at mantie adier.—Som Wuok 33:13; Zab. 25:4.

8. (a) En paro mane ma ng’ato nyalo bedogo kosomo gima Jehova notimo ne Ruoth Azaria kaka ilero e bug 2 Ruodhi 15:1-5? (b) Ere kaka ng’eyo yore Jehova nyalo konyowa golo kiawa moro amora ma wanyalo bedogo kuom gik ma otimo?

8 Kaka wamedo ng’eyo Jehova e yo matut, chunywa ok bi chandore mokalo tong’ kapo ni wasomo gik moko ma nenorenwa ni ok notimo e yo makare. Kuom ranyisi, iwinjo nade e wi gima Jehova notimo ne Ruoth Azaria ma nolocho Juda? (2 Ruo. 15:1-5) Ne ni kata obedo ni ‘ji ne pod timo liswa kendo wang’o ubani e kuonde moting’ore,’ Azaria “notimo makare e nyim wang’ Jehova.” To e ma pod “Jehova nogoyo ruoth gi dhoho, ma nobedo jadhoho nyaka thone.” Nikech ang’o? Ndikono ok lernwa. Be mano onego ochand chunywa kata kawowa gi wuoro ni Jehova nokumo Azaria ma onge gimomiyo? Ok wabi paro kamano kapo ni wang’eyo yore Jehova e yo matut. Mano oriwo ng’eyo ni Jehova kinde duto chiwo kum e okang’ mowinjore ‘korieyo ji e yor bura.’ (Yer. 30:11) Bedo gi ng’eyo ma kamano miyo wabedo gadier ni kata obedo ni wakia gimomiyo Jehova nokumo Azaria, wang’eyo ni nong’ado bura makare.

9. Gin weche mage ma medo leronwa gimomiyo Jehova nokumo Azaria gi tuwo dhoho?

9 Nitie weche momedore ma wuoyo e wi Azaria ma yudore kamachielo e Muma. Ruoth Azaria bende ne iluongo ni Ruoth Uzzia. (2 Ruo. 15:7, 32) E sigana machielo ma bende wuoyo e wi wachno ma yudore e bug 2 Weche mag Ndalo 26:3-5, 16-21, wapuonjore ni kata bed ni Uzzia notimo gik makare e wang’ Jehova kuom kinde, “chunye nong’ayore, momiyo otimo mamono.” Ng’ayi nomiyo otimo tich ma jodolo kende e ma nonego otim. Jodolo piero aboro gachiel nodhi ire ka temo kwere. Uzzia nokawo wachno nade? Nonyiso kaka chunye nopong’ gi ng’ayi. ‘Mirima nomake’ gi jodologo. Kare e gini Jehova nokume gi tuwo dhoho!

10. Ang’o momiyo ok ochuno ni nyaka lernwa gik moko duto e wi gik ma Jehova timo, to ere kaka wanyalo medo bedo gadier ni yore Jehova ni kare kinde duto?

10 En wach mane maduong’ ma wapuonjore? Ditimo nade dine bed ni ok omed weche mamoko e Muma kaka momed e wi sigana machuok ma wasesomoni? Be diketo kiawa kabe Nyasaye ng’ado buchene e yo makare? Koso diwacho ni Muma oting’o weche moromo ma miyo wabedo gadiera ni kinde duto Jehova timo gik makare, kendo ni en e ma oketo rang’iny mar gik mabeyo kod maricho? (Rapar 32:4) Kaka wamedo ng’eyo Jehova e yo maber kaka ng’at mantie adier, hera ma waherego biro medore kendo wabiro medo geno yorege ma chop kama waneno ni ok ochuno ni wang’e weche te e wi gik moko duto motimo. Bed gadier ni herano biro medore kaluwore gi kinda ma itimo mondo ipuonjri weche ma  Nyasaye nyisowa e Wachne kendo paro matut kuomgi. (Zab. 77:12, 13) Timo kamano biro miyo winjruok manie kindi gi Jehova omed bedo motegno ahinya.

IWUOYO GI JEHOVA SAMA ILEMO

11-13. Ere kaka wang’eyo ni Jehova winjo lamo mag ji? (Ne picha manie chak sulani.)

11 Sama wawuoyo gi Jehova e lamo, wamedo sudo machiegni kode. Wapake, wagoyone erokamano, kendo wakwaye mondo otawa. (Zab. 32:8) To mondo winjruok ma in-go gi Jehova obed motegno, nyaka ibed gadier chuth ni owinjo lamo mag ji.

12 Jomoko paro ni lemo en mana gima miyo wabedo gi paro mokuwe. Giwacho ni kapo ni iyie ni lamo magi osedwoki, to en kamano nikech ne iwacho gik manie pachi, mifwenyo chandruok ma in-go kae to ikawo okang’ mar manyo kony. En adier ni lamo nyalo konyi e yore ma kamago, kata kamano ere kaka inyalo bedo gadier ni Jehova winjo kwayo magi mowuok e chunyi?

13 Ne ane wachni: Kane pok Yesu obiro e piny, noneno gi wang’e ka Jehova dwoko kwayo mag jotichne e pinyka. Kae to e kinde ma ne en e pinyka, Yesu ne lemo konyisogo Wuon mare me polo kaka nowinjo e chunye. Nitie kata kinde moro ma nolemo otieno mangima. Be dine otimo kamano ka dine ong’eyo ni Jehova ok ne winje? (Luka 6:12; 22:40-46) Be dine opuonjo jolupne kaka onego gilem ka nong’eyo ni lemo en mana gima miyo ng’ato bedo gi paro mokuwe? Ka gadier, Yesu nong’eyo maber ndi ni lemo en yo ma dhano wuoyogo gi Jehova. Kinde moro nonyiso Wuon mare kama: “Wuora, agoyoni erokamano nikech isewinja. Ang’eyo ni iwinja kinde duto.” Wan bende wanyalo bedo gadier ni Jehova “winjo kwayo mar ji.”—Joh. 11:41, 42; Zab. 65:2.

14, 15. (a) Wayudo ber mage ka wanyiso Jehova achiel kachiel gima wadwaro? (b) Ere kaka lamo nokonyo nyaminwa moro mondo obed gi winjruok motegno gi Jehova?

14 Ka wakwayo Jehova gimoro achiel kachiel, wanyalo neno dwoko ma Jehova miyowa, kata obedo ni seche moko odwokowa e yo ma ok nere ayanga. Sama waneno ka Jehova dwoko kwayo magwa, mano miyo wamedo yie ni entie adier. E wi  mano, kaka imedo nyise weche ma iye ma chando chunyi, e kaka en bende omedo sudo machiegni kodi.

15 Wane ane ranyisi mar Kathy. * Ok nohero ahinya tij lendo kata obedo ni ne ojadhi adhiya mar kamano. Owacho kama: “Ne ok ahero tij lendo. Ok nahero tijno gadier. Kane aritaya, jaduong’-kanyakla moro nowachona ni ogeno ni abiro bedo painia mapile momiya nyaka fom mondo apong’. Nayie bedo painia, to bende nachako wuoyo gi Jehova e lamo mondo okonya aher tij lendo.” Be Jehova nodwoko kwayoneno? Owacho niya: “Mae koro en hika mar adek chakre abed painia. Nikech atiyo gi thuolo mang’eny e tij lendo kendo puonjora gik mathoth kuom nyimine moko, asebedo kamedo lony ma an-go e tij chiwo neno. Tinde ok alend alenda mar kamano, to ahero tij lendo sidang’. To gueth maduong’ie moloyo en ni winjruok manie kinda gi Jehova osemedo bedo motegno moloyo chon.” Kuom adier, lamo mag Kathy nokonye mondo winjruok ma ne en-go gi Jehova omed bedo madier.

TIM KARI

16, 17. (a) En ang’o ma nyaka watim mondo warit winjruok manie kindwa gi Jehova osik kotegno? (b) En wach mane ma wabiro nono e sula ma luwo mae?

16 Loso osiep manie kindwa gi Jehova en gima watimo e ngimawa duto. Nyaka wakaw okenge ma dwarore mondo wasud machiegni gi Nyasaye ka wadwaro mondo osud machiegni kodwa. Watimuru duto mwanyalo mondo wabed gi tudruok gi Nyasachwa kuom puonjruok Muma kendo kuom wuoyo kode e lamo. Ka watimo kamano, winjruok manie kindwa gi Jehova biro medo bedo motegno, to mano biro konyowa wanyagre maber gi tembe ma wanyalo romogo.

Bedo gi winjruok motegno gi Jehova en gima watimo e ngimawa duto (Ne paragraf mar 16 kod 17)

17 Kata kamano, to nade kapo ni chandruoge ma wan-go osiko kata obedo ni walemo gi kinda pile ka pile? E kinde kaka mago, geno ma wan-go kuom Jehova nyalo chako dok chien. Wanyalo chako bedo gi kiawa kabe Jehova winjo lamowa adier kata kabe onenowa kaka osiepene. Wanyalo timo ang’o e kinde kaka mago ka wan gadier ni winjruok me kindwa gi Jehova otegno? Sula ma luwo mae biro chiwo dwoko mar penjono.

^ par. 2 Winjruok e kind ji ariyo en tudruok ma gibedogo e kindgi, kendo ginyiso mano kaluwore gi kaka ng’ato ka ng’ato winjo e chunye, kendo kaka otimo gik moko ne nyawadgi. Giduto nyaka gitim gik ma miyo winjruok me kindgi odhi nyime.

^ par. 15 Nyinge oloki.