Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Gen Kuom Jehova Kinde Duto!

Gen Kuom Jehova Kinde Duto!

“Genuru kuome ndalo duto, un ji.”—ZAB. 62:8.

1-3. Geno ma Paulo ne nigo kuom Jehova, nomedo bedo motegno e yo mane? (Ne picha manie chak sulani.)

NITIE kinde ma bedo Jakristo e dala mar Rumi machon ne ok yot kata matin. E higa mar 64 E Ndalowa, ne oket ketho kuom Jokristogo ni gin e ma ne giwang’o dalano kendo nohangnegi wach ni ok gihero dhano wetegi. Mano nomiyo ji osandogi malich. Ka dine bed ni in Jakristo e kindego, ne inyalo maki sa asaya ma sandi. Moko kuom owete gi nyimine nowit ne le mondo oneggi kendo okidh ringregi, moko to ne ogur e yien ka moko to ne iwang’o gotieno mondo sama giwang’ to ringregi ochiw ler.

2 Nyalo bedo ni e kinde ma weche ne tekieni, e ma bende ne otue jaote Paulo e tuechne mar ariyo e dala mar Rumi. Be Jokristo wetene ne dhi konye? Nyaka bed ni wachno ne chando chuny Paulo nimar ne ondiko ne Timotheo niya: “Ka natemo chiwo dwoko kuom weche ma nodonjnago, onge ng’at ma nodokna, to ji duto noringo moweya—Nyasaye mondo kik kwan wachno e wigi.” Kata kamano, Paulo nong’eyo maber ni pod ne onyalo  yudo kony kamachielo. Nondiko kama: “To Ruodhwa ne ochung’ buta kendo nomiya teko.” Adier, Ruoth Yesu nomiyo Paulo teko ma ne dwarore e kindego. To teko ma Yesu nomiyeno nokonye nade? En owuon nowacho niya: “Ne oresa a e dho sibuor.”—2 Tim. 4:16, 17. *

3 Paro gima notimoreno nojiwo Paulo ahinya kendo nokonye geno ni Jehova ne dhi miye teko mar nano e tembe ma noromogo gie sechego kod ma nonyalo romogo nyime. Ne en gadiera gi wachno e momiyo nomedo wacho niya: “Ruodhwa biro resa kuom gik moko duto maricho.” (2 Tim. 4:18) Paulo nofwenyo ni kata bed ni dhano nyalo rem e chiwo kony, kony ma Jehova gi Wuode chiwo en madier!

KINDE MONEGO ‘WAGENIE JEHOVA’

4, 5. (a) En ng’a ma kinde duto oikore konyowa? (b) Ere kaka inyalo tego winjruok manie kindi gi Jehova?

4 Be nitie kinde ma piny osechamie sama inyagori gi wach moro matek? Nyalo bedo ni pok iyudo tich, iyudo tembe e skul, tuwo moro chandi, kata in-gi weche mamoko ma chando chunyi. Nyalo bedo ni isekwayo ji mondo okonyi to ok gitim kaka ne iparo. En adier ni nitie chandruoge moko ma dhano wadwa ok nyal loyonwa. E kinde ma chalo kamago, be weche ma Muma jiwowago ni ‘wagen Jehova’ nyalo tiyo? (Nge. 3:5, 6) Be mago gin mana weche ma nono? Ooyo ngang’! Nyasaye konyoga ji gadier, mana kaka weche mathoth mondiki e Muma nyiso.

5 Kuom mano, kik imak sadha sama nenore ni dhano weteni ok konyi kaka iparo. Ne kinde machalo gi mago kaka jaote Paulo ne onenogi. We mondo gibedni thuolo monego igenie Jehova gadier kendo ibiro neno kaka odewi. Timo kamano biro miyo imed gene kendo winjruok me kindi kode biro medo bedo motegno miwuoro.

NYAKA WAGEN NYASAYE EKA WABED GI WINJRUOK MABER KODE

6. Ang’o momiyo nyalo bedo matek geno kuom Jehova sama wach moro chando chunywa?

6 Be inyalo wuoyo gi Jehova e lamo kinyise chandruok moro mapek ma chandi, kae to ibedo gi kuwe e chunyi king’eyo ni isetimo ma kori kendo iweyo weche modong’ e lwete? Mano gima nyalore! (Som Zaburi 62:8; 1 Petro 5:7.) Ng’eyo kaka wanyalo timo kamano en gima dwarore ahinya mondo wabed gi winjruok motegno e kindwa gi Jehova. Kata kamano, ok yot bedo gi yie ni Jehova biro konyi kaka idwaro. Nikech ang’o? Achiel kuom gimomiyo en ni seche moko Jehova ok dwokga kwayowa kanyo gi kanyo.—Zab. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Hab. 1:2.

7. Ang’o momiyo seche moko Jehova ok dwokga lamowa kanyo gi kanyo?

7 Ang’o momiyo seche moko Jehova ok dwok kwayo magwa kanyo gi kanyo? Ng’e ni winjruok manie kindwa gi Jehova chalo gi winjruok manie kind nyathi gi wuon mare. (Zab. 103:13) Nyathi ong’eyo ni wuon mare ok nyal miye gik moko duto modwaro kata miye gima okwayo sano sano. Janyuol ong’eyo ni moko kuom gik ma nyithindo kwayo gin mana gik ma gigombo kuom kinde machuok. Moko kuom gik ma nyathi okwayo ok nyal miye nyaka chop kinde mowinjore. Moko kuom gigo ok gin gik ma biro konye ahinya kata konyo jomamoko. E wi mago, chiwo mapiyo gik ma nyathi okwayo biro miyo oloki misumbane nikech itimo mana kaka odwaro. E yo machalo kamano, mondo Jehova okonywa onyalo weyo kinde mogwaro okal  mondi kapok omiyowa gima ne wakwaye. Mano en ratiro ma en-go kaka Jachuechwa mariek, Ruodhwa moherowa kendo Wuonwa manie polo. Ka omiyowa gik moko duto mwadwaro kanyo gi kanyo, to winjruok manie kindwa kode ok bi bedo maber.—Pim gi Isaiah 29:16; 45:9.

8. En ang’o ma Jehova singonwa kodok korka nyalo ma ng’ato ka ng’ato nigo?

8 Gimachielo ma miyo Jehova ok dwok kwayowa kanyo gi kanyo en nikech ong’eyo kama tekrewa nyalo chope. (Zab. 103:14) Ong’eyo ni ok wanyal nano gi tekowa wawegi, to okonyowa kaka wuoro ma jahera konyo nyathine. En adier ni nitie seche ma wanyalo paro ni koro to ok wanyal. Kata kamano Jehova singonwa ni ok obi yie mondo jatichne moro amora ochandre ma chop kama koro ok onyal nano. Kinde duto “obiro [losonwa] yo mar wuok” e tem kata chandruok moro. (Som 1 Jo-Korintho 10:13.) Omiyo, wanyalo bedo gadier ni Jehova ong’eyo ni wanyalo nano e okang’ maromo nade.

9. En ang’o monego watim kapo ni walemo mondo Jehova okonywa to ok wayud dwoko mapiyo?

9 Sama kony ma wakwayo ok bi mapiyo kaka waparo, ber mondo warit Jehova nikech en e ma ong’eyo kinde maberie ahinya mar dwoko lamowa. Ber mondo wang’e ni en bende ohore nikech en gi siso mar konyowa ahinya. Muma wacho niya: “Jehova norit, mondo ong’wonnu, e momiyo noting’re malo mondo okechu; ni mar Jehova en Nyasaye mang’ado bura; gin johawi ji duto marite.”—Isa. 30:18.

“DHO SIBUOR”

10-12. (a) Ere kaka ngima nyalo bedo matek ne Jakristo ma tuwoyo achiel kuom joodgi ma nigi tuwo mosiko? (b) Geno kuom Jehova kinde ma weche tek biro miyo winjruokni kode obed ma chalo nade? Chiw ane ranyisi.

10 Sama iyudo chandruok moro mapek, inyalo winjo e chunyi kaka Paulo nowinjo, ni chal ka gima in e “dho sibuor.” Mago e kinde ma geno Jehova tekie moloyo, to mago e kinde monego igene moloyo. Kuom ranyisi, wawach ni irito achiel kuom joodu ma nigi tuwo moro ma ok rum. Nyalo bedo ni isewuoyo gi Nyasaye e lamo mondo omiyi teko kod rieko. * Bang’ timo duto minyalo kuom wach tuwono, donge iwinjo ka chunyi nigi kuwe nikech ing’eyo ni Jehova neno chalni kendo obiro konyi mondo inan kichung’ motegno?—Zab. 32:8.

11 Chal ma intiereno nyalo miyo ipar ni Jehova ojwang’i. Lakteche nyalo miyi paro mopogore opogore e wi tuwono. Kata samoro wede migeno ni onego oho chunyi nyalo timo gik ma miyo weche bedoni matek moloyo. Dhi nyime geno Jehova mondo omiyi teko. Med sudo machiegni kode. (Som 1 Samuel 30:3, 6.) Ka iyudo lokruok, winjruokni kode biro medo bedo motegno.

12 Mano e adiera ma Linda * noduogo ofwenyo bang’ tuwoyo jonyuolne kapok githo. Owacho kama: “E kindego, an gi chwora, kaachiel gi owadwa nochopo kama koro wakia ni watim ang’o. Seche moko ne wawinjo ka gima onge kama dwachom. Kata kamano, sani ka waparo gik ma notimore chien, wafwenyo ni kare Jehova nokonyowa. Nojiwowa kendo nomiyowa gik ma ne wadwaro gie kindego, kata obedo ni kinde moko ne nenore ka gima yore duto odinore.”

13. Ere kaka geno Jehova nokonyo nyaminwa moro onyagre gi masiche ma noromogo ma luwore luwore?

13 Geno kuom Jehova chuth bende nyalo  konyowa sama wayudo masira. Kinde ma nyaminwa moro miluongo ni Rhonda ne nigi ywaruok gi chwore kendo chworeno nosepong’o fom mondo giketh kend margi chuth, owadgi Rhonda noyud gi tuwo moro marach miluongo ni lupus ma nyalo nego ng’ato mapiyo. Dweche matin bang’e, chi owadgi notho. Kane lit ma Rhonda ni godo ochako dok chien matin, noyiero mar bedo painia mapile. Bang’ ndalo matin, min mare ne otho. Ang’o ma nokonyo Rhonda onyagre gi masichego? Owacho kama: “Ne ajawuoyo gi Jehova pile ka pile, kata mana e wi weche matindo tindo. Timo kamano nomiyo aneno Jehova kaka ng’at mantie adier. Mano nokonya gene kar genora awuon kata geno jomoko. Kendo Jehova nokonya gadier nimar norita e chalgo duto. Nikech mano, aseneno ber mar tiyo gi Jehova kanyachiel.”

Kata mana e ngima joot, wanyalo romo gi gik ma temo winjruok ma wan-go gi Jehova (Ne paragraf mar 14-16)

14. Jakristo mochung’ motegno nyalo bedo gadiera mane sama achiel kuom joodgi ogol e kanyakla?

14 Par ane wach machielo. Wawach ni achiel kuom joodu ogol e kanyakla. Puonjruok Muma osekonyi ng’eyo maler gima Muma wacho e wi ng’at mogol e kanyakla. (1 Kor. 5:11; 2 Joh. 10) To nikech ihere, seche moko inyalo paro ni luwo gima Muma wacho e wi joma kamago tek, kata mana paro ni luwo chikno ok nyalre. * Be ibiro geno Wuonwa me polo king’eyo ni obiro miyi chir mar luwo gima Muma wacho e wi joma ogol e kanyakla? Be ineno kaka wach ma chalo kamano miyi thuolo mar tego winjruok me kindi gi Jehova?

15. Ang’o momiyo Adam noketho chik Jehova e puodho mar Eden?

15 Kaluwore gi wachni, par ane gima  notimore ne Adam dhano mokwongo. Be noparo ni onyalo ketho chike Jehova to pod odhi mana nyime bedo mangima? Ooyo, niwira Ndiko nyisowa ni Adam “ne ok owuond.” (1 Tim. 2:14) To kare ang’o momiyo noketho chik? Nochamo olemo ma Hawa nomiye nikech nohero chiege moloyo Jehova. Nowinjo dwond chiege moloyo winjo dwond Jehova Nyasache.—Chak. 3:6, 17.

16. Onego waher ng’awa moloyo, to nikech ang’o?

16 Be mano nyiso ni ok onego waher joodwa? Ok en kamano! Mak mana ni onego waher Jehova moloyogi. (Som Mathayo 22:37, 38.) Timo kamano en gima biro konyo joodwa, bed ni gitiyo ne Jehova kata ooyo. Omiyo dhi nyime jiwo hera miherogo Jehova kendo med gene. Kapo ni gima watni notimo momiyo ogole e kanyakla pod chando chunyi, nyis Jehova wachno kowuok e chunyi. * (Rumi 12:12; Fili. 4:6, 7) Kata kapo ni chunyi nyalo bedo malit, ti gi thuolono e loso winjruok manie kindi gi Jehova obed motegno. Timo kamano biro konyi gene king’eyo ni luwo chikene biro kelo ber mogundho bang’e.

KA POD WARITO

Nyis ni igeno Jehova kuom bedo modich e tije (Ne paragraf mar 17)

17. Sama wadich e tij lando wach Pinyruoth, wanyiso nade ni wageno Jehova?

17 Ang’o momiyo ne ores Paulo “e dho sibuor”? Nowacho kama: “Mondo kokalo kuoma, tij yalo wach otimre chuth kendo ogendni duto owinj wachno.” (2 Tim. 4:17) Ka wadich e tij lendo mana kaka Paulo nodich, wabiro bedo gadiera ni Jehova biro ‘medowa’ gik mochuno. (Math. 6:33) Kaka joland wach Pinyruoth, omiwa “ote mar wach maber,” kendo Jehova kwanowa kaka “jotich ma tiyo kanyachiel” kode. (1 Thes. 2:4; 1 Kor. 3:9) Sama wadich e tij Nyasaye, biro bedonwa mayot rito mondo odwok kwayowa.

18. Gin yore mage ma nyalo konyowa geno Jehova kendo tego winjruok ma wan-go kode?

18 Weuru wati gi thuolo ma wan-go sani e tego winjruokwa gi Nyasaye. Kapo ni nitie gimoro amora ma miyo wabedo gi parruok, ti gi thuolono e sudo machiegni gi Jehova. Mad wadhi nyime somo Wach Nyasaye kendo paro matut kuome, lemo ma ok wawe, kendo bedo modich e tije Nyasaye. Ka watimo magi duto to wabiro nyiso ni wageno ni Jehova nyalo golowa e chal moro amora matek ma wantiere sani kod ma nyalo sieko nyime.

^ par. 2 “Dho sibuor” ma Paulo nowuoyo kuomeno, nyalo bedo ni ne owuoyo e wi sibuor masie kata chal moro matek.

^ par. 10 Osendik weche moko mondo okony Jokristo ma nyagore gi tuwoche kendo mondo okony joma tuwoyogi. Ne Amkeni! mar Februar 8, 1994; Februar 8, 1997; Mei 22, 2000; kod Januar 22, 2001.

^ par. 12 Nyinge moko oloki.

^ par. 14 Ne sula ma wiye wacho ni “Gimomiyo Golo Ng’ato e Kanyakla en Gima Nyiso Hera” e gasedni.

^ par. 16 Nitie sula mang’eny mosego mondo okony Jokristo motegno sama joodgi moko oweyo tiyo ne Jehova. Ne Mnara wa Mlinzi ma Septemba 1, 2006 ite mar 17-21, kod ma Januar 15, 2007 ite mar 17-20.