ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါအီကူး ၂၀၁၅

မ့ၢ်ပမၤ တၢ်ဘၣ်ယွၤအသး သ့သပှၢ်တၢၢ်ဧါ

မ့ၢ်ပမၤ တၢ်ဘၣ်ယွၤအသး သ့သပှၢ်တၢၢ်ဧါ

ဖဲနဖးဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤ ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤလၢလံာ်စီဆှံ ပတြၢၤဝဲတဖၣ်အဂ့ၢ်အခါန့ၣ် နကစံးလီၤနသးလၢ ‘ယမၤဒ်သိးအဝဲသ့ၣ် တန့ၢ်ဘၣ်.’ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကဆိကမိၣ်လၢ ‘ယတမ့ၢ် ပှၤလၢပှၤပှဲၤ ဒီးပှၤတီပှၤလိၤဘၣ် ဒီးယတမၤတၢ်လၢအဘၣ် ထီဘိစ့ၢ်ကီးဘၣ်.’

စီၤယိၤဘး မ့ၢ်ပှၤလၢ “အလၢအပှဲၤ, အတီအလိၤ” တဂၤလီၤ.—ယိၤဘး ၁:၁

လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ စီၤယိၤဘးန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤ “အလၢအပှဲၤ ဒီးအတီအလိၤ” တဂၤလီၤ. (ယိၤဘး ၁:၁) မ့မ့ၢ်စီၤလိာ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “ပှၤတီပှၤလိၤ” တဂၤလီၤ. (၂ ပ့းတရူး ၂:၈) ဘၣ်ဃးဒီး စီၤဒၤဝံးန့ၣ် လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ အဝဲမၤထဲ “တၢ်အလိၤ” လၢကစၢ်ယွၤ အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. (၁ စီၤပၤ ၁၄:၈) ဘၣ်ဆၣ် ပကကွၢ်သကိး ပှၤတဖၣ်အံၤ အတၢ်အိၣ်မူအဂ့ၢ် လၢလံာ်စီဆှံပူၤလီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ (၁) အဝဲသ့ၣ်မၤ တၢ်ကမၣ်တဖၣ်, (၂) ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလိအါမး လၢအဝဲသ့ၣ် အဒိအတဲာ်သ့ဒီး (၃) ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ အတလၢတပှဲၤတဖၣ် မၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး သ့ဝဲသပှၢ်ကတၢၢ်လီၤ.

အဝဲသ့ၣ်မၤ တၢ်ကမၣ်တဖၣ်

“အဝဲမၤပူၤဖျဲးစီၤလိာ်, ပှၤအဂ့ၤတဂၤလၢ အသးဘၣ်ကိၢ်ဘၣ်ဂီၤလၢ ပှၤအအၢအသီတဖၣ် အတၢ်ကလုာ်ကလိၤအဃိလီၤ.”—၂ ပ့းတရူး ၂:၇, ခ့ခါစှီၤကျိာ်

စီၤယိၤဘး ဘၣ်တူၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် တခါဝံၤတခါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲတသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်မုၣ်ကီၤလံၢ်အခွဲးလၢ အကမၤနးမၤဖှီၣ်အီၤဘၣ်. စီၤယိၤဘး နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်ဝဲလၢ အဝဲ မ့ၢ်တီဒီးယွၤမ့ၢ်ဂ့ၤ တတီဒီးယွၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ကစၢ်ယွၤ တပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဘၣ်. (ယိၤဘး ၉:၂၀-၂၂) ပှၤလၢအနၢ်ဟူဘၣ် စီၤယိၤဘး အတၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ် ဆိကမိၣ်လၢ စီၤယိၤဘးအဲၣ်ဒိး တဲဝဲလၢ အတၢ်တီတၢ်လိၤ အိၣ်ဒိၣ်န့ၢ်ဒံး ကစၢ်ယွၤ အတၢ်တီတၢ်လိၤန့ၣ်လီၤ.—ယိၤဘး ၃၂:၁, ၂; ၃၅:၁, ၂.

စီၤလိာ် မၤယံာ်မၤနီၢ်အသးလၢ ကဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံာ်ဆူ ဝ့ၢ်အချၢန့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးဘၣ်ဒိ ဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ် မ့ၢ်လၢ တၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါလၢ အလီၤသးဘၣ်အၢ  လၢဝ့ၢ်စဒိၣ် ဒီးဝ့ၢ်ဂမိရၤပူၤ အဃိန့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ “အသူၣ်တီအသးလိၤ ဘၣ်တၢ်မၤတံာ်တာ်” အီၤလၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အတၢ်သကဲာ်ပဝး အဃိန့ၣ်လီၤ. (၂ ပ့းတရူး ၂:၈) ကစၢ်ယွၤ ပာ်လီၤအသးလၢ ကမၤဟးဂီၤကွံာ် ဝ့ၢ်လၢအအၢအသီတဖၣ်အံၤဒီး ဟ့ၣ်ဝဲစီၤလိာ် ဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကထံၣ်တမှံဘၣ်လၢ စီၤလိာ် ကမ့ၢ် ပှၤလၢအဃ့ၢ်ထီၣ်လၢဝ့ၢ်ချၢ အဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ စီၤလိာ်ကဘၣ်ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးအခါန့ၣ် အဝဲမၤယံာ်မၤနီၢ်အသးလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ မူခိၣ်ကလူးတဖၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤဆှၢလီၤ ဒ်သိးကမၤပူၤဖျဲးစီၤလိာ်ဒီး အဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ် မိၤထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အစု ဒီးဃ့ၢ်ထီၣ်ဝဲဆူ ဝ့ၢ်အချၢန့ၣ်လီၤ.—၁ မိၤရှ့ ၁၉:၁၅, ၁၆.

စီၤဒၤဝံး “လူၤ [ကစၢ်ယွၤ] လၢအသးဒီဖျၢၣ်ညါအသိး, ဒ်သိးအကမၤထဲ တၢ်လိၤလၢ [ကစၢ်ယွၤ] မဲာ်” လီၤ. —၁ စီၤပၤ ၁၄:၈

ဘၣ်တဘျီ စီၤဒၤဝံး တပၢၤအသးဘၣ်အဃိ မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါဒီး ပှၤမါလီၤ. တကးဒံးဘၣ် အဝဲဂုာ်ကျဲးစၢးဝဲလၢ ကမၤဘၢအတၢ်ကမၣ်အဃိ အဝဲရဲၣ်ကျဲၤဝဲလၢ ပိာ်မုၣ်တဂၤအံၤအဝၤ ကဘၣ်တၢ်မၤသံအီၤန့ၣ်လီၤ. (၂ ရှမူၤအ့လး အဆၢဒိၣ် ၁၁) လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ တၢ်လၢစီၤဒၤဝံးမၤဝဲန့ၣ် “မ့ၢ်တၢ်အၢလၢ ယွၤအမဲာ်လီၤ.”—၂ ရှမူၤအ့လး ၁၁:၂၇.

စီၤယိၤဘး, စီၤလိာ် ဒီးစီၤဒၤဝံးန့ၣ် မၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. ဒီးအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ကမၣ်တနီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကမၣ်လၢ အဒိၣ်အမုၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အဲၣ်ဒိးမၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလၢ အသးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် မၤဘၣ်တၢ်ကမၣ် ဝံၤအလီၢ်ခံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ အသူၣ်အုးသးအုးနီၢ်နီၢ် ဒီးသးအိၣ်ဆီတလဲ အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤ ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအဝဲသ့ၣ်ဒီး လံာ်စီဆှံပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ပှၤတီပှၤလိၤလီၤ.

ပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်မၤလိမနုၤလဲၣ်

ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ အတလၢတပှဲၤဘၣ်အဃိ ပမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်သ့လီၤ. (ရိမ့ၤ ၃:၂၃) ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပမၤကမၣ်တၢ်အခါ ပကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်လၢ ပပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤပသးနီၢ်နီၢ် ဝံၤဒီးတသ့ဖဲအသ့န့ၣ် ပကဘၣ်မၤဘၣ်လိာ်က့ၤ တၢ်ကမၣ်လၢ ပမၤတ့ၢ်တဖၣ်လီၤ.

 စီၤယိၤဘး, စီၤလိာ်ဒီး စီၤဒၤဝံးန့ၣ် ဘှီဘၣ်ထီၣ်က့ၤအသး ဒ်လဲၣ်. နီၢ်နီၢ်န့ၣ် စီၤယိၤဘး မ့ၢ်ပှၤလၢအတီဒီး ကစၢ်ယွၤလီၤ. ဖဲကစၢ်ယွၤ ဘှီဘၣ်က့ၤအီၤဝံၤအလီၢ်ခံ အဝဲဆီတလဲက့ၤ အတၢ်ထံၣ် ဒီးသူၣ်အုးသးအုးလၢ အတၢ်ကတိၤတဖၣ်အဃိလီၤ. (ယိၤဘး ၄၂:၆) စီၤလိာ် အတၢ်ထံၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤစဒိၣ်ဒီး ဂမိရၤဖိ အတၢ်မၤကမၣ်မုၣ်ကမၣ်ခွါအဂ့ၢ်န့ၣ် လီၤပလိာ်လိာ်အသးဒီး ကစၢ်ယွၤအတၢ်ထံၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ်တခါလၢ အမၤယံာ်မၤနီၢ်အသး ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ အဝဲကြၢးဟးထီၣ်လၢ အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. လၢခံ အဝဲဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ပူၤဒီး ပူၤဖျဲးဒီး ယွၤအတၢ်စံၣ်ညီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒိကနၣ်အပူၤ အဝဲတကွၢ်လီၤက့ၤ အလီၢ်ခံဘၣ်. မ့မ့ၢ်စီၤဒၤဝံးန့ၣ် မၤကမၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်သနာ်က့ အဝဲပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသး နီၢ်နီၢ်ဒီး ဃ့တၢ်သးကညီၤလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်လၢ အသးဒီဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၅၁.

ကစၢ်ယွၤ ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးဝဲ စီၤယိၤဘး, စီၤလိာ်ဒီး စီၤဒၤဝံး မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီး တၢ်ထံၣ်လၢ အကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲ လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ လၢအတလၢတပှဲၤသ့ၣ်တဖၣ် အဖီခိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ “သ့ၣ်ညါပနီၢ်ခိလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢ ပမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူာ်လီၤ.” (စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၄) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်သ့န့ၣ် အဝဲကမုၢ်လၢ် တၢ်မနုၤလၢ ပအိၣ်လဲၣ်.

ကစၢ်ယွၤ “သ့ၣ်ညါပနီၢ်ခိလီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲလၢ ပမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အကမူာ်လီၤ.” —စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၀၃:၁၄

ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိလၢ အတလၢတပှဲၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် မၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး ကသ့ဒ်လဲၣ်

စီၤဒၤဝံး အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး အဖိခွါစီၤရှလိၤမိၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်မၤလိလၢ ပကမၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး ကသ့ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. “နဲဒၣ်ယဖိခွါ စီၤရှလိၤမိၤဧၢ, သ့ၣ်ညါနပၢ်အကစၢ်, ဒီ:မၤအတၢ်လၢနသးဒီဖျၢၣ်” န့ၣ်တက့ၢ်. (၁ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၂၈:၉) တၢ်လၢသးဒီဖျၢၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. အခီပညီတမ့ၢ်လၢ ပသးန့ၣ် လၢဝဲပှဲၤဝဲဘၣ်. အဲၣ်ဒိးစံးဝဲ သးလၢအအဲၣ်ကစၢ်ယွၤဒီး သးလၢအအဲၣ်ဒိး ဃုသ့ၣ်ညါ အတၢ်ဘၣ်သး ဒီးမၤထွဲအီၤလီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်သးအိၣ်မၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလၢ တၢ်ဒိကနၣ်အပူၤ ဒီးတူၢ်လိာ် တၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အဲၣ်ယွၤ ဒီးတၢ်သးအိၣ်ဒိကနၣ် ယွၤအကလုၢ်အဃိ စီၤယိၤဘး ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ် ပှၤလၢ “အလၢအပှဲၤ” တဂၤ, စီၤလိာ်ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်ပှၤလၢ “အတီအလိၤ”တဂၤ ဒီးစီၤဒၤဝံးန့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤဒ်ပှၤ “မၤတၢ်အလိၤ” လၢယွၤအမဲာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤကမၣ်ဘၣ်တၢ်သနာ်က့ မၤတၢ်ဘၣ်ယွၤအသး သ့ဒံးဝဲလီၤ.

တၢ်သးအိၣ်မၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤလၢ တၢ်ဒိကနၣ်အပူၤန့ၣ် ကထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ပှၤလၢ ပကမၤထွဲကစၢ်ယွၤ အဘၣ်သးလၢ သးဒီဖျၢၣ်

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တၢ်ဆိကမိၣ်လၢ အတဂ့ၤ ဟဲနုာ်လီၤဆူပသးပူၤ, ပကတဲဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤလၢ အလီၤမဲာ်ဆှး မ့တမ့ၢ် ပကမၤဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤဒီး လၢခံပသ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသးလၢ အမ့ၢ်တၢ်လၢအကမၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး ပကဘၣ်ဟံးန့ၢ် တၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါလၢ တၢ်အဒိအတဲာ်လၢ ပတဲသကိးတ့ၢ်ဝဲ တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်အခဲအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤ သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပတမ့ၢ်ပှၤလၢပှၤပှဲၤဒံးဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ပကအဲၣ်အီၤဒီး ဂုာ်ကျဲးစၢးသပှၢ်ပှၢ်လၢ ပကဒိကနၣ် အကလုၢ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်အဲၣ်ကစၢ်ယွၤလၢ ပသးဒီဖျၢၣ်န့ၣ် ပနာ်သ့သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပမၤတၢ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤအသး သ့ဝဲလီၤ.