ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ဃု​ထၢ​ကျိာ် ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

 တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးလံာ်ကုခိၣ် | ပမ့ၢ်သံန့ၣ် ပကျဲကတၢၢ်လံဧါ

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ပှၤသံတ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်—နသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

တၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ပှၤသံတ့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်—နသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ကသ့ဒ်လဲၣ်

ပှၤသံတ့ၢ်တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအတလီၤနာ်ဘၣ်ဧါ. တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး တဆိကမိၣ်ဝဲ ဒ်န့ၣ်ဘၣ်. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ– “ပမ့ၢ်မုၢ်လၢ်တၢ်လၢ ခရံာ်အပူၤ ထဲတၢ်မူအအံၤတဃၣ်အပူၤဧိၤဒီး, ပဘၣ်တၢ်ဖှီၣ်ဒိၣ်န့ၢ် ပှၤဂၤခဲလၢာ်တက့ၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ, ခရံာ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်က့ၤလံ လၢတၢ်သံလံ. ဒီးကဲထီၣ်ပှၤမံတဖၣ်န့ၣ် အတၤသၣ်ဆိလီၤ.” (၁ ကရံၣ်သူး ၁၅:၁၉, ၂၀) စီၤပီလူးထံၣ်ဝဲ တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အနီၢ်ကီၢ်တခါလီၤ. ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်ကီၤတခါလၢ ပှၤအဂၤလၢအသံတ့ၢ်တဖၣ် ကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤဝဲလီၤ. * (မၤတၢ် ၁၇:၃၁) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤပီလူးကိးယ့ၣ်ရှူးလၢ “တၤသၣ်ဆိ” လီၤ. မ့ၢ်လၢအဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢအဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အဆိကတၢၢ်တဂၤ လၢကအိၣ်မူဘၣ် လီၤထူလီၤယိာ်အဃိလီၤ. ယ့ၣ်ရှူးမ့မ့ၢ် ပှၤအဆိကတၢၢ်တဂၤန့ၣ် ပှၤလၢအလီၢ်ခံစ့ၢ်ကီး ကအိၣ်ဝဲလီၤ.

စီၤယိၤဘးစံးဘၣ် ကစၢ်ယွၤလၢ “မ်နသးအိၣ်တၢ်လၢ နစုတ့အီၤတက့ၢ်.”—ယိၤဘး ၁၄:၁၄, ၁၅

တၢ်ဂ့ၢ်အဂၤတခါလၢ ကမၤစၢၤနၤ ဒ်သိးနကနာ် တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲလီၤ. ယဟိဝၤယွၤမ့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကစၢ်လီၤ. “ယွၤ. . . ကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ် တသ့ဘၣ်.” (တံတူး ၁:၂) ယဟိဝၤယွၤန့ၣ် ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်တၢ်တသ့ နီတဘျီဘၣ်. ယဟိဝၤယွၤ ဟ့ၣ်လီၤတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ ပှၤသံကဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ ဒီးပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်ဝဲလၢ အဝဲမၤမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံသ့န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤကဒုးကဲထီၣ်က့ၤ အတၢ်စံးပာ်တဖၣ်အံၤလၢ တၢ်လံၣ်တၢ်လီန့ၣ်ဧါ. တမ့ၢ်ကမၤဝဲဒ်န့ၣ် လ့ၤတက့ၤဘၣ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ယဟိဝၤယွၤရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ လၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်. မ့ၢ်လၢအဝဲအဲၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဃိန့ၣ်လီၤ. စီၤယိၤဘးသံကွၢ်ဝဲ “ပှၤကညီမ့ၢ်သံဒီး ကမူထီၣ်ဒံးစ့ၢ်ကီးဧါ.” စံးကဒီးဝဲ “ကိးထီၣ်တက့ၢ်, ဒီးယကစံးဆၢနၤလီၤ. မ်နသးအိၣ်တၢ်လၢ နစုတ့အီၤတက့ၢ်.” (ယိၤဘး ၁၄:၁၄, ၁၅) စီၤယိၤဘး နာ်သပှၢ်ကတၢၢ်လၢ အပၢ်လၢမူခိၣ်န့ၣ် ကသးအိၣ်မၤမူထီၣ်က့ၤအီၤလီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ သးအိၣ်မၤမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံဒံးဧါ. ကစၢ်ယွၤစံးဝဲလၢ “ယဲဒၣ်အံၤ, ယမ့ၢ်ယွၤလီၤ, ယတကဒံကဒါဘၣ်.” (မၤလကံ ၃:၆) ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ်ဒံးလၢ ကမၤမူထီၣ်ဝဲ ပှၤသံဒီးဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် တၢ်အိၣ်မူလၢအပှဲၤဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီး တၢ်သူၣ်ခုသးခုလီၤ. အဒိ မိၢ်ပၢ်လၢ အိၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်တဖၣ် ဖဲအဖိသံဝံၤအလီၢ်ခံ ဆၢထံၣ်ဘၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စ့ၢ်ကီးဒ်န့ၣ်အသိးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မ့မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ မၤသမူထီၣ်က့ၤပှၤသံသ့ဝဲလီၤ.—စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၅:၆.

တၢ်သံမ့ၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲဖးဒိၣ်တခါလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယွၤအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢကမၤဟါမၢ်ကွံာ် တၢ်ကီတၢ်ခဲအံၤန့ၣ်လီၤ

 ယဟိဝၤယွၤ ကဟ့ၣ်စိဟ့ၣ်ကမီၤအဖိခွါ ဒ်သိးအဝဲကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢ ပှၤလၢအသူၣ်အုးသးအုး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိ သံဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ. ဒီးဘၣ်ဃး တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးထံၣ်ဝဲ ဒ်လဲၣ်. တချုးလၢ ယ့ၣ်ရှူးဒုးဂဲၤဆၢထၢၣ် စီၤလါစရူးအခါ အဝဲထံၣ်ဘၣ်ဝဲလၢ စီၤလါစရူး အဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ် သူၣ်အုးသးအုးဝဲအဃိ “ယ့ၣ်ရှူးအမဲာ်ထံလီၤဝဲလီၤ.” (ယိၤဟၣ် ၁၁:၃၅) အဂၤတဘျီန့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးထံၣ်လိာ်အသးဒီး မုၣ်ကမဲ လၢဝ့ၢ်နၤအံၣ်လီၤ. အဝဲထံၣ်ဘၣ်လၢ မုၣ်ကမဲတဂၤအံၤ အဖိသံဝဲအဃိ “သးကညီၤအီၤ, ဒီးစံးဘၣ်အီၤ, ဟီၣ်တဂ့ၤ.” ဒီးတဘျီဃီန့ၣ် အဝဲမၤမူထီၣ်က့ၤ အဖိခွါတဂၤအံၤလီၤ. (လူၤကၣ် ၇:၁၃) လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒီး တၢ်သံအဂ့ၢ်န့ၣ် ယ့ၣ်ရှူးနၢ်ပၢၢ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤလီၤ. ဖဲယ့ၣ်ရှူး ဆီတလဲကွံာ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အတၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဆူတၢ်သူၣ်ခုသးခုအခါန့ၣ် ကစၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီဒိၣ်မးလီၤ.

မ့ၢ်နကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး တဘျီဘျီဧါ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဖဲပှၤလၢနအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ သံဝဲအခါန့ၣ် နကဆိကမိၣ်လၢ တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲ ခီဖျိလၢကစၢ်ယွၤကသူဝဲ အဖိခွါလၢ ကမၤသမူထီၣ်က့ၤ ပှၤသံသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ နတၢ်မုၢ်လၢ် ကလၢပှဲၤန့ၣ်တက့ၢ်. ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ နကက့ၤဖိးဟုဘၣ်က့ၤကဒီး ပှၤလၢနအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ထံၣ်တမှံကွၢ်လၢ နကအိၣ်ဘၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ် ဒ်သိးသိးလီၤထူလီၤယိာ် ဒီးနတလီၤဖးဒီးအီၤ နီတဘျီလၢၤဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

စီၤလဲနၣ် စံးကဒီးဝဲလၢ “လၢခံ ယမၤလိဘၣ် တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤ အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆိကတၢၢ် ယကနာ်ဘၣ်အီၤကီ ဒီးယတနာ်စ့ၢ်ကီးပှၤလၢအဟဲတဲယၤ တၢ်ဂ့ၢ်အံၤဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ယက့ၤကွၢ်လၢလံာ်စီဆှံပူၤဒီး ယထံၣ်လၢတၢ်အံၤမ့ၢ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ. လၢတၢ်သးဆူၣ်အပူၤ ယခိးကွၢ်လၢ်လၢ ယကထံၣ်ဘၣ်က့ၤ ယဖုန့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါအါထီၣ် စ့ၢ်ကီးဧါ. ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် အဲၣ်ဒိးဒုးနဲၣ်နၤလၢ နလံာ်စီဆှံအပူၤ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ဘၣ်မနုၤအဃိ အဝဲသ့ၣ်နာ်ဝဲ တၢ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤလဲၣ် န့ၣ်လီၤ. *

^ လံာ်အဆၢ. 3= ဒ်သိးနကထံၣ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်အသးလၢ အပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ယ့ၣ်ရှူးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤန့ၣ် ကွၢ်လံာ်လၢ ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထုးထီၣ်ဝဲလၢအမ့ၢ် The Bible—Gods Word or Mans? ကဘျံးပၤ ၇၈-၈၆ တက့ၢ်.

^ လံာ်အဆၢ. 9= ကွၢ် ယဟိဝၤပှၤအုၣ်အသးတဖၣ် ထုးထီၣ်လံာ်လၢအမ့ၢ် လံာ်စီဆှံ သိၣ်လိတၢ်နီၢ်နီၢ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ် အတၢ်နီၤဖး ၇ န့ၣ်တက့ၢ်. .