ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

ခီဆူ secondary menu

ခီပတာ်ဆူ တၢ်အိၣ်လၢအပူၤ

ယ​ဟိ​ဝၤ​ပှၤ​အုၣ်​အ​သး​တ​ဖၣ်

ကညီ(စှီၤ)ကျိာ်

တၢးထီခိးတၢ်  |  လါအီကူး ၂၀၁၅

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

လံာ်စီဆှံ တၢ်သံကွၢ်တဖၣ် အတၢ်စံးဆၢ

ပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ထဲအံၤလီၤဧါ

တဘျီတခီၣ် နကဆိကမိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်အိၣ်မူန့ၣ် မ့ၢ်ကအိၣ်ထဲတစိၢ်တလီၢ်ဖိန့ၣ်ဧါ.

မ့ၢ်နဆိကမိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်အိၣ်မူန့ၣ် အိၣ်ဒၣ်ထဲ ပဘၣ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်, လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ, ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ကွၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဖိလံၤ ဒီးပဘၣ်သံဘၣ်ပှၢ် အဂီၢ်လီၤဧါ. (ယိၤဘး ၁၄:၁, ၂) လံာ်စီဆှံ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ဆိကမိၣ်ဘၣ် ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အံၤလီၤ. —ဖး စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၂:၁၁ တက့ၢ်.

ပတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် အိၣ်ဒီးအခီပညီစ့ၢ်ကီးဧါ. အဆိကတၢၢ် ပကသံကွၢ် တၢ်သံကွၢ်လၢ ပသးသမူ ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒ်လဲၣ်. ဖဲပဆိကမိၣ်ထံ ဘၣ်ဃးပခိၣ်နူာ်ဒီး ပမိၢ်ပှၢ် ဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤအါဂၤ ဆၢတဲာ်အသးလၢ တၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်လၢ အကူၣ်တၢ်သ့တဂၤန့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဝဲလီၤ. (ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၁၃၉:၁၄ တက့ၢ်.) မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤတ့လီၤပှၤန့ၣ် အဝဲကအိၣ်ဒီး တၢ်ပညိၣ် တမံၤမံၤလီၤ. ပမ့ၢ်ဃုသ့ၣ်ညါ တၢ်ဂ့ၢ်အဝဲန့ၣ်ဒီး ပတၢ်အိၣ်မူအံၤ ကအိၣ်ဒီးအခီပညီလီၤ.

ဘၣ်မနုၤအဃိ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့လီၤအီၤလဲၣ်

ကစၢ်ယွၤ ဆိၣ်ဂ့ၤပှၤနီၢ်ဒီမါဝၤ အဆိကတၢၢ်ခံဂၤဒီး ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် တၢ်မၤလၢ အလီၤသူၣ်ပိၢ်သးဝးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်မူဘၣ် လီၤထူလီၤယိာ်, မၤပှဲၤထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ် ဒီးမၤကဲထီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လၢ ပၤရဒံစူးန့ၣ်လီၤ.—ဖး ၁ မိၤရှ့ ၁:၂၈, ၃၁ တက့ၢ်.

ကစၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ် ဘၣ်တၢ်ထုးယံာ်ထီၣ်အီၤ ခီဖျိလၢ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ပူထီၣ်ဝဲ အတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤတလဲၤသဒၣ်ပှၤဘၣ် ဒီးတပျဲလီၤမၢ်ကွံာ် အတၢ်တိာ်ပာ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. လံာ်စီဆှံ အၢၣ်လီၤပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤကမၤပူၤဖျဲး အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဒီး ကမၤလၢပှဲၤထီၣ် အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး နထံၣ်စိတၢ်အိၣ်မူ ဒ်အတိာ်ပာ်ဝဲ အသိးန့ၣ်လီၤ. (ဖး စံးထီၣ်ပတြၢၤ ၃၇:၂၉ တက့ၢ်.) ပဝဲတဂၤစုာ်စုာ် ပပၣ်ဃုာ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်တိာ်ပာ်အပူၤ သ့အဂ့ၢ်န့ၣ် ပမၤလိဘၣ်လၢ လံာ်စီဆှံပူၤလီၤ.