ခီ​ဆူ​ ​တၢ်​ဂ့ၢ်​မိၢ်​ပှၢ်

တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ ဒီး လံာ်စီဆှံ

လံာ်စီဆှံ ဘၣ်​တၢ်​ပာ်ဃာ်​အီၤ​ဂ့ၤဂ့ၤ​ဒ်လဲၣ်, ဘၣ်​တၢ်​ကွဲးကျိာ်ထံ​အီၤ​ဒ်လဲၣ်​ ဒီး​ဘၣ်​တၢ်​ရၤလီၤ​အီၤ​ဒ်လဲၣ်​န့ၣ်​ လီၤ​ကမၢ​ကမၣ်​ဒိၣ်မး​လီၤ. ဒီး​ပှၤ​ဃုထံၣ်န့ၢ်​တၢ်​တဖၣ်​ ထံၣ်န့ၢ်ဝဲ​တၢ်ဂ့ၢ်​အသီ​တဖၣ်​လၢ အ​ပာ်ဖျါ​ထီၣ်ဝဲ​လၢ လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​ မ့ၢ်ဝဲ​လံာ်​တဘ့ၣ်​လၢ အ​တဲဖျါ​ထီၣ်​ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး​န့ၣ်​လီၤ. ဒီး​အဝဲသ့ၣ်​ တူၢ်လိာ်ဝဲ​လီၤ. န​တၢ်ဘူၣ်​တၢ်ဘါ မ့ၢ်​အိၣ်​ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ​ဒ်လဲၣ်​ဂ့ၤ န​က​ထံၣ်ဘၣ်​လၢ လံာ်စီဆှံ​န့ၣ်​ မ့ၢ်​လံာ်​တဘ့ၣ်​လၢ အ​လီၤဆီ​ဒီး လံာ်​အဂၤ​တဖၣ်​လီၤ.

လံာ်စီဆှံ​အ​တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ​လၢ အ​လီၤတံၢ်​လီၤဆဲး

လံာ်လဲၢ်တဖၣ်

လံာ်စီဆှံအံၤ အတၢ်ကစီၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်

လံာ်စီဆှံ အတၢ်ကစီၣ် အဂ့ၢ်ခိၣ်သ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်မနုၤလဲၣ်.